دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-265 
طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج

صفحه 19-40

10.30487/jcp.2020.118692

عباس علی هراتیان؛ مریم سادات موسوی؛ هادی ارشادحسینی؛ امین جانبزرگی


جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی

صفحه 112-133

10.30487/jcp.2020.119999

عزت اله فولادی؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ عبدالرحیم کسائی؛ کیانوش زهراکار