جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر کمیسیون راهبری تحول بنیادین/ شورای عالی آموزش وپرورش

2 گروه راهنمایی ومشاوره، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران.

4 گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نقش مشاوران مدرسه در تسهیل رشد دانش‌آموزان و ارتقای روانی/اجتماعی آنان، گسترش یافته است تا در مواجهه با تغییرات جامعه و مدرسه، نیازهای دانش‌آموزان و پاسخ به مطالبات اجتماعی، پیش‌رو باشند. هدف پژوهش، بررسی وتحلیل چگونگی جایگاه راهنمایی ومشاوره در اسناد تحولی ملی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون مبتنی بر 8 سند تحولی ملی(مبانی نظری، سند تحول و زیرنظام‌های شش‌گانه تحولی نظام تربیت رسمی‌عمومی) انجام گرفت. از اسناد تحولی، 22 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی شامل سلامت محوری و پاسخ‌ به نیاز دانش‌آموزان مبتنی بر مشاورۀ مدرسه؛ استقرار نظام جامع راهنمایی و مشاوره با حضور راهبران تحول‌ساز در تمام مدارس؛ متناسب‌سازی مشاورۀ مدرسه و تربیت مشاوران مبتنی بر استانداردها؛ انجام راهنمایی و مشاوره در تمامی مراحل تربیت؛ راهنمایی و مشاوره سامان‌بخش فرآیند آموزشی‌تربیتی از پیش‌دبستانی تا پایان متوسطه؛ ضرورت مشارکت راهنمایان تحول‌گرا و توجه کانونی به استقرار نظام راهنمایی و مشاوره، و اصالت برنامه‌محوری با نقش راهبری مشاور، و مقولۀ هسته‌ای:(اجرای برنامه جامع راهنمایی ومشاوره رشدی با مشارکت نظام‌مند مربیان تحول‌گرا بر پایۀ توجه کانونی نظام آموزش وپرورش به نقش تکمیلی و سامان‌بخشی فرآیند آموزشی‌تربیتی آن از پیش‌دبستانی تا پایه 12متوسطه امکان‌پذیر است)، به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که راهنمایی و مشاوره مرکز توجه و ثقل نظام تربیت رسمی‌عمومی و سامان‌بخش فرایند یاددهی- یادگیری است. می‌توان نتیجه گرفت که برنامه راهنمایی ومشاورۀ مدرسه، رشدی، جامع، نظام‎مند، فرآیندی و فراگیر است. جایگاه راهنمایی ومشاوره در اسناد تحولی نسبت وضعیت موجود مدارس، فاصله زیادی دارد. استقرار نظام وبرنامه راهنمایی ومشاورۀ مدرسه مبتنی استانداردها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Guidance and counseling in evolutionary documents: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • ezzatolah fouladi 1
  • Azizollah tajikesmaeil 2
  • abdorahim kasaei 3
  • Kianoush Zahrakar 4
1 Secretary of basic evolution SteeringCommittee/ Supreme Council of the Education
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

The role of school counselors in facilitating students' development and their psycho/social promotion has expanded, to be at the forefront of changing community and school, student needs, and responding to social demands. The purpose of the research was to study and analyze the position of guidance and counseling in national evolutionary documents. This research was conducted with a qualitative approach and method of theme analysis based on 8 national evolutionary documents (theoretical foundations, evolutionary document and six evolutionary subsystems of education system). From national documents, 22 sub-categories and 7 main categories, including centered health and responding to the needs of students based on school counseling; Establishment of a comprehensive guidance and counseling system with the presence of transformational leaders in all schools; Adapting school counseling and training counselors based on standards; Performing guidance and counseling in all stages of education... The need for the participation of transformational educators and focus on the establishment of the guidance and counseling system, and the originality of the program-centered with the role of counselor leadership, and was achieved the core category. Findings showed that guidance and counseling is the center of attention and gravity of the formal and general education system and organizes the teaching-learning process. Consistent with the theoretical literature of the subject, it can be concluded that the school guidance and counseling program is developmental, comprehensive, systematic, process and comprehensive. The position of guidance and counseling in the evolutionary documents is far from the current situation of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • the position of the guidance and counseling
  • evolutionary documents
  • education subsystems
احمدی، س. ا. (۱۳۸۹). مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره. تهران: سمت.
شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی (1390الف). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: شورای‌عالی آموزش و پرورش.
شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی (1390ب). مبانی نظری سند تحول بنیادین. تهران: شورای‌عالی آموزش و پرورش.
شورای‌ عالی آموزش و پرورش (1389). بنیان نظری تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران.
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1391). برنامۀ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران.
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1395). برنامۀ زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی‌عمومی.
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1396). برنامۀ زیرنظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی ‌عمومی. 
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1396). برنامۀ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی‌ عمومی.
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1397). برنامۀ زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی ‌عمومی.
شورای ‌عالی آموزش و پرورش (1398). برنامۀ زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی نظام تعلیم و تربیت رسمی ‌عمومی.
فولادی، ع. (1395). واکاوی سیر تحول وچالش‌های مشاوره در آموزش و پرورش ایران. پژوهش‌های مشاوره، 15(57)، 121ـ 149.
فولادی، ع. (1397). نظام راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش: نگاهی تحلیلی به هدایت تحصیلی. رشد مشاور مدرسه، 4 (2)، 46ـ53.
فولادی، ع.، و کلانتر هرمزی، آ. (1388). برنامۀ آموزشی همیار مشاور (ویژۀ دانش‌آموزان). تهران: ورای‌دانش.
کاویانی، ح.، نوری­زاده، م.، پورناصح، م.، و میرحیدری، س.ق. (1381). جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره: نقد کیفی. تازه‌هایعلومشناختی،  4(1)، 67ـ 74.
گیبسون، ر.، و میشل، م. (بی­تا). زمینۀمشاوره و راهنمایی. ترجمۀ ب. ثنایی (سرپرست و ویراستار)، س. ا. احمدی، س. حسینیان، ح. پ. شریفی و س. علاقبند (1386). تهران: رشد.
نورانی‌پور، ر. (1387). مروری بر وضعیت راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ایران. مجموعه‌مقالات هفتمین سمینار انجمن مشاورۀ ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Ackelson, D. (2017). Washington State Comprehensive School Counseling and Guidance Program Model. Office of Superintendent of Public Instruction.
American School Counselor Association (2012). The ASCA National Model: A framework for school counseling programs (3rd ed.). Alexandria, VA: Author.
American School Counselor Association (2014). Mindsets and Behaviors for Student Success: K-12 College- and Career-Readiness Standards for Every Student. Alexandria, VA: Author.
American School Counselor Association (2016). The Role of the School Counselor. Retrieved from https://www.schoolcounselor.org/administrators/role-of-the-sch ool-counselor.
American School Counselor Association (2017). The School Counselor and Comprehensive School Counseling Programs. (Adopted 1988; revised 1993, 1997, 2005, 2012, 2017). www.schoolcounselor.org
American School Counselor Association (2019). ASCA School Counselor Professional Standards & Competencies. Alexandria, VA: Author. 1101KingSt., Suite310, Alexandria,VA22314.
American School Counselor Association (2019). ASCA Standards for School Counselor Preparation Programs. Retrieved from https://www.schoolcounselor.org/ school-counselors/standards/asca-school-counselor-preparation-program-standard.
American School Counselor Association (2020). Teachers, administrators and school counselors collaborating to achieve high academic standards :College and Career Readiness for All A Handbook for Using  Noncognitive Skills to Improve Student Succe. Retrieved from https://www. schoolcounselor.org/ .
Bain, S.F. (2012). School Counselors: A Review of Contemporary Issues. Research in Higher Education Journal. ERIC_EJ1064655.
Bardhoshi, G., & Duncan, K. (2009). Rural school principals’perceptions of the school counselor’s role. The Rural Educator, 30(3), 16-24.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, 2, 77-101.
Dickson, S. (2016). College and Career Readiness School Counseling Program Model. Utah State Board  of Education, (2nd Edition).
Fezler, B., & Brown, C. (2011). The International Model  for School Counseling Programs. Sponsored by AASSA and the U.S. State Department Office of Overseas Schools.
Flaherty, T. F., Soderberg, L., & Guarino, J. E. (2005). The Rhode Island framework for compreh-ensive K-12 school counseling programs. the Rhode Island School Counselor Association, Rhode Island School-to-Career and the Rhode Island Department of Education.
Fye, H. j. (2016).The Impact of  Implementing the American School Counselor Association (ASCA) National Model and Related Factors on School Counselors’ Level of Burnout. the Kent State University College of Education, Health, and Human Services.
Guest, G., MacQueen, K. A., & Namey, E. E. (2011). Applied Thematic Analysis. Sage Publications Inc.
Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. (2013). Qualitative Research: Defining and Designing (pp. 1-40). Sage.
Johnson, D. Y., & Dinnall, E. S. (2009). Comprehensive School Counseling Program Guide. Springfield Public Schools. The Public Schools of Springfield, Massachusetts. Springfield School Committee Policy.
Kasturirangan, k., et al. (2019). Draft National Education Policy 2019. the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
Khansa, R. (2015). Teachers’ Perceptions toward School Counselors in Selected Private Schools in Lebanon. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 185-pages 381-38. (3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS-2014).
Landers, P. A., Adorno, D., Aleman, N. M., Silano, M. M., Turek, W. (2008). Comprehensive  School Counseling: A Guide to Comprehensive School Counseling Program Development. State of Connecticut State Board of Education. Publications Unit: Matt Falconer, Editor; Deborah Koval, Designer.
National Board for Professional Teaching Standards(NBPTS) (2016). School Counseling Standards. First Edition for school counselors of students ages 3-18+. National Board Certified Teacher, National Board Certification .www. Boardcertifi- edteachers. Org.
Nelson, M. D. (2011). The School Counselor’s Guide. Routedge.
Pyne, J. R. (2011). Comprehensive School Counseling Programs, Job Satisfaction, and the ASCA National Model. Professional School Counseling, 15, 2 , 88-97.
Shi, Q., Liu, X., & Leuwerke, W. (2014). Students’Perceptions of School Counselors: An Investigation of Two High Schools in Beijing, China. The Professional Counselor, Vol. 4, Issue 5, 519-530.
Torunoğlu, H., & Gençtanırım, D. (2015).The perceptions of school counselors about the counseling and guidance programs of vocational high schools. Social and Behavioral Sciences, 174, 368-376.
Unger, D. L. (2017). Predictors of Job Satisfaction in Recognized American School Counselor Association National Model Programs. Ph.D., Kent State University.
Ziomek-Daigle, J., Goodman-Scott, E., Cavin, J., & Donohue, P. (2016). Integrating a Multi-Tiered System of Supports With Comprehensive School Counseling Programs. The Professional Counselor, 6(3), 220-232.