ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بزرگسالی در حال ظهور به‌عنوان یک دوره جدید رشدی معرفی‌شده است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ابعاد این دوره جدید بر متغیرهای روان‌شناختی مختلف تأثیرگذار است و درنتیجه آن، ابعاد مختلف سلامت افراد در این دوره تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای بررسی روابط ابعاد بزرگسالی در حال ظهور با سلامت اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش میانجی خودپنداره بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ روش، توصیفی با طرح همبستگی بود. نمونه آماری شامل 395 نفر (51 درصد مرد؛ 49 درصد زن) در محدوده سنی 18 الی 25 سال بود که از میان مراکز آموزشی شهر اهواز به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به سیاهه ابعاد بزرگسالی در حال ظهور آرنت (2007)، پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) و آزمون خودپنداره بک (1978) به شکل آنلاین پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شرکت‌کنندگان خودپنداره و سلامت اجتماعی متوسط دارند. بااین‌حال، نمرات همه ابعاد بزرگسالی در حال ظهور، به‌جز تمرکز بر دیگران، بالاتر از میانگین به دست آمد. نتایج وجود ارتباط مستقیم مثبت معنادار میان ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و خودپنداره، همچنین خودپنداره و سلامت اجتماعی را تأیید کرد (01/0> p). همچنین ارتباط غیرمستقیم میان ابعاد اکتشاف هویت (05/0> p)، بی‌ثباتی/منفی بودن (01/0> p) و فرصت‌ها/خوش‌بینی و تمرکز بر خود (01/0> p) با سلامت اجتماعی تأیید شد. نتایج تایید می‌کندکه افراد جوان با تجربه بزرگسالی در حال ظهور، صاحب خودپنداره بهتری شده‌اند و به همین دلیل سلامت اجتماعی در آن‌ها بهبودیافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model to predict social health of the youth based on dimensions of emerging adulthood and mediation role of self-concept

نویسندگان [English]

  • Pardis Banabehbahani 1
  • Bita Nasrolahi 2
  • Reza Ghorban Jahromi 3
  • Farhad Jomehri 4
1 Faculty of Humananities Departman of psychology university of Science and Research Branch Islamic Azad University
2 Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor in Psychology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch
4 Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Emerging adulthood has been introduced as a new developmental period. Researches have shown that the dimensions of this new period affect different psychological variables and as a result different components of people's health in this period are affected by them. The purpose of this research is to present a model to investigate the relationship between dimensions of emerging adulthood and social health of youth with emphasis on the mediating role of self-concept. The present study is a fundamental study in terms of the purpose and a descriptive-correlational in terms of the methodology. The statistical sample included 395 individuals (51% male; 49% female) in the age range of 18 to 25 who were selected using convenience sampling from educational centers of Ahvaz. Participants answered three online questionnaires: Arnett’s Inventory of Dimensions of Emerging Adulthood (2007), Keyes’s Social Health Questionnaire (1998), and Beck’s Self-Concept Test (1978). Path analysis was applied to analyze the results. The results showed that the participants have moderate self-concept and social health. However the scores of all emerging adulthood dimensions except for focusing on the others were above average. The results confirmed the existence of a significant direct positive correlation between the dimensions of emerging adulthood and self-concept, as well as self-concept and social health (p < 0.01). Also the indirect relationship between identity exploration (p < 0.05) instability/negativity (p < 0.01) and opportunities/optimism and self-focus (p < 0.1) with social health was confirmed. The results confirmed that young people who experience emerging adult have better self-concept and because of that their social health is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emerging adulthood
  • social health
  • self-concept
  • youth
  • causal model
آقاجانی، س. ا.، قریب بلوک، م.، و صمدی فرد، ح. ر. (1398). بررسی رابطۀ خودپنداره، هم‌جوشی شناختی و بهزیستی اجتماعی با اختلال بدریخت‌‌انگاری بدن در بین نوجوانان دختر. تحقیقات علوم رفتاری، 17 (3)، 457ـ466.‎
البرزی، ژ.، و دشت بزرگی، ب. (1397). بررسی مقایسه‌های خودپندارۀ دانشجویان رشته‌های مختلف شاغل به تحصیل در دانشکدۀ پرستاری مامایی اهواز. توسعۀ‌ آموزش جندی‌شاپور اهواز، 9 (4)، 243ـ253.‎
بشرپور، س.، و صمدی فرد، ح. ر. (1397). افکار خودکشی در دانش‌آموزان پسر: نقش خودپنداره، عزت ‌نفس و بهزیستی اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 8 (31)، 1ـ16.‎
جوادی، ن.، درویش‌پور، آ.، خلیلی، م.، و براری، ف. (1395). بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394.‎ پژوهش در پزشکی، 40 (4)، 143ـ148.
حائری، م.، طهرانی، ه.، اولیایی منش، ع. ر.، و نجات، س. (1394). عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 3 (4)، 313ـ318.
حیدری، غ.، و غنایی، ز. (1387). هنجاریابی پرسش‌نامۀ  بهزیستی اجتماعی. روانشناسی کاربردی، 2 (7)، 31ـ40.
رضادوست، ک.، حسین‌زاده، ع. ح.، و رستمی، ا. (1398). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. توسعۀ اجتماعی، 14 (1)، 1ـ30.
ستوده، ه. ا. (1397). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.
شعاری‌نژاد، ع. ‌ا. (1381). روان‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی نوجوان. تهران: بیتا.
صادقی سرچشمه، ع.، سام آرام، ع. ا.، و الهیاری، ط. (1397). عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد. دانش انتظامی استان یزد، 5 (17)، 95ـ102.
فتحی، م. ر.، کیامنش، ع. ر.، و جمهری، ف. (1397). نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگ‌سالی در حال ظهور. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 15 (57)، 33ـ44.
فتحی آشتیانی، ع.، و داستانی، م. (1392). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزش‌یابی شخصیت و سلامت روان. تهران: بعثت.
مظلومی محمودآباد، س.، ستوده، ا.، اسدیان، ع.، آقاملایی، ت.، و نجفی اصل، م. (1398). سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6 (1)، 1ـ11.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن/ نتایج سرشماری (https://www.amar.org.ir)
 
Arnett, J. J. (Ed.). (2015). The Oxford handbook of emerging adulthood. Oxford University Press.
Arnett, J.J. (2015). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties (2nd edition). Oxford University Press.
Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford University Press.
Arnett, J. J. (2014). Presidential address: The emergence of emerging adulthood: A personal history. Emerging Adulthood, 2(3), 155-162.
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist55(5), 469.
Azzopardi, P., Kennedy, E., & Patton, G. (2017). Data and indicators to measure adolescent health, social development and well-being. Florence: UNICEF Office of Research, Innocenti.
Beck, A. T., Steer, R. A., Epstein, N., & Brown, G. (1990). Beck self-concept test. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(2), 191.
Cote, J. E. (2006). Emerging Adulthood as an Institutionalized Moratorium: Risks and Benefits to Identity Formation.
Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society, WW Norton & Company. Inc. New York. London.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis (No. 7). WW Norton & company.
Gattario, K. H., & Frisén, A. (2019). From negative to positive body image: Men’s and women’s journeys from early adolescence to emerging adulthood. Body Image28, 53-65.
Hakhmigari, M. K., Michaeli, Y., Dickson, D. J., Scharf, M., & Shulman, S. (2019). Personality maturation among emerging adults and future career success. Career Development International.
Hattie, J. (2014). Self-concept. Psychology Press.
Henig, R. M., & Henig, S. (2013). Twentysomething: why do young adults seem stuck?. Plume.
Keyes, C. L., & Shapiro, A. D. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology. How healthy are we15(3), 350-72.
Lindström, E. (2015). The Relationship between Identity Development and Religiousness in Swedish Emerging Adults.
Negru, O. (2012). The time of your life: Emerging adulthood characteristics in a sample of Romanian high-school and university students. Cognition, Brain, Behavior16(3), 357.
Nelson, S. C., Kling, J., Wängqvist, M., Frisén, A., & Syed, M. (2018). Identity and the body: Trajectories of body esteem from adolescence to emerging adulthood. Developmental psychology54(6), 1159.
Reifman, A., Arnett, J. J., & Colwell, M. J. (2007). Emerging adulthood: Theory, assessment and application. Journal of Youth Development2(1), 37-48.
Tanner, J. L. (2006). Recentering During Emerging Adulthood: A Critical Turning Point in Life Span Human Development.
Ybrandt, H. (2008). The relation between self-concept and social functioning in adolescence. Journal of adolescence31(1), 1-16.