بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ شرم از تصویر بدن در دانشجویان دختر و پسر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

هدف: شرم از تصویر بدنی، بخشی از شرم اجتماعی است که بر محوریت ویژگی‌های ظاهری و بدنی تجربه می‌شود و از این رو همچون سازه مافوق خود، دارای دو وجه درونی و بیرونی می‌باشد؛ اما در هیچ یک از پرسشنامه‌های مطرح در حوزه تصویر بدنی، به این دو وجه متمایز توجه نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شرم از تصویر بدنی (BISS) در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی انجام شده است. روش‌: بدین‌‌منظور نمونه‌ای شامل 925 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کازرون به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند. فرایند تحلیل در دو نمونه دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا انجام گرفته و داده‌های پژوهشی نیز علاوه بر پرسشنامه شرم از تصویر بدن، از چهار ابزار دیگر یعنی پرسشنامه‌های قدردانی از بدن (BAS-2)، سیاهه نارضایتی از تصویر بدنی (BICI)، دیگران به عنوان شرمگین‌کننده (OAS) و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) جمع‌آوری شده است. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در هر دو نمونه دانشجویان دختر و پسر موید ساختار دو‌ عاملی در نسخه فارسی پرسشنامه شرم از تصویر بدن می‌باشد. همبستگی نمرات حاصل از این پرسشنامه با نمرات سایر ابزارهای پژوهش، روایی همگرا و واگرای آن را نیز مورد تایید قرار داده است. به علاوه، مقادیر مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب بازآزمایی در بازه مطلوب قرار داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهشی ضمن تایید دو مولفه شرم بیرونی و شرم درونی مبتنی بر بدن، کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه را در دانشجویان ایرانی پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Body-based Social Shame: The Psychometric Properties of Body Image Shame Scale (BISS( in Iranian Female and Male Students

نویسندگان [English]

  • مرضیه صادق زاده
  • Marziyeh Sadeghzadeh
چکیده [English]

Aim: Body image shame is a part of social shame that is experienced on the basis of body and physical characteristics, and therefore, like its superior construct, has two internal and external aspects; but in none of the questionnaires in the field of body image, attention has been paid to these two distinct aspects. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Body Image Shame Scale (BISS) in a sample of Iranian students. Method: For this purpose, a sample of 925 students of Kazerun universities was selected by cluster sampling. The analysis process was performed separately in two samples of male and female students. Research data, in addition to the Shame of Body Image Scale, included four other tools: Body Appreciation Scale-2(BAS-2), Body Image Concern Inventory (BICI), Other as Shamer Scale (OAS), and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21). Findings: The results of exploratory and confirmatory factor analysis in both male and female students confirm the two-factor structure in the Persian version of the Body Image Shame Scale. The correlation between the scores of the scale and the scores of other research tools has also confirmed its convergent and divergent validity. In addition, the values of Cronbach's alpha coefficients and retest coefficients were in the desired range. Conclusions: Research findings, while confirming the two components of external and internal body, suggest the use of the Persian version of the questionnaire in Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body-image shame
  • Psychometric
  • Reliability
  • Validity
اثباتی، م.، خدابخش، ر.، مهری‌نژاد، ا.، خسروی، ز.، و صرامی، غ. ر. (1396). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس دیگران به‌منزلۀ شرمگین‌کننده. در ششمین کنگرۀ انجمن روان‌شناسی ایران. تهران: دانشگاه الزهرا.
سامانی، س.، و جوکار، ب. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه‌نامۀ علوم تربیتی)، 26(3)، 65ـ77.
محمدی، ن.، و سجادی‌نژاد، م. س. (1386). ارزیابی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ نگرانی دربارۀ تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص تودۀ ‌بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت ‌نفس در دختران نوجوان. مطالعات روان‌شناختی، 3(1)، 83ـ99.
میرز، ل. اس.، گامست، گ.، و گارینو، ا. جی. (2006). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمۀ ح. پاشاشریفی، و. فرزادی، س. رضاخانی، ح.ر. حسن‌آبادی، ب.ایزانلو و م.  حبیبی (1391). تهران: رشد.
هاشمی‌نژاد، ف.، منتشلو، س.، ایزدی دهنوی، س.، و روشن، ر. (1395). تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ قدردانی از بدن در نمونۀ ایرانی. مجلۀ دانشکدۀ علوم پزشکی نیشابور، 4(3)، 65ـ71.
 
Andrews, B., Qian, M., & Valentine, J. (2002). Predicting depressive symptoms with a new measure of shame: the experience of shame scale. The British Journal of Clinical Psychology, 41, 29-33.
Avalos, L., Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. A. (2005). The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image, 2, 285-297.
Beadle, E. S. (2019). Body shame, body compassion and physical activity. Doctoral Thesis in Psychology in the University of Hertfordshire. Available online at https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/22613.
Beall, A., & Tracy, J. (2020). The Evolution of Pride and Shame. In L. Workman, W. Reader, & J. Barkow (Eds.). The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Human Behavior (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 179-193). Cambridge: Cambridge University Press.
Daniel, S., & Bridges, S. K. (2010). The drive for muscularity in men: Media influences and bjectification theory. Body Image, 7, 32-38.
Dias, B. S., Ferreira, C., & Trindade, I. A. (2018). Influence of fears of compassion on body image shame and disordered eating. Eating and Weight Disorders, 25, 99-106.
Duarte, C., Pinto-Gouveia, J., Ferreira, C., & Batista, D. (2014). Body image as a source of shame: a new measure for the assessment of the multifaceted nature of body image shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 22, 656-666.
Gilbert, P. (1998). What is shame? Some core issues and controversies. In P. Gilbert & B. Andrews (Eds.). Shame: interpersonal behavior, psychopathology and culture (pp 3-36). Oxford University Press, New York.
Gilbert, P. (2000). The relationship of shame, social anxiety and depression: The role of the evaluation of social rank. Clinical Psychology & Psychotherapy, 7, 174-189.
Gilbert, P. (2003). Evolution, social roles, and the differences in shame and guilt. Social Research: An International Quarterly, 70(4), 1205–1230.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal ofClinical Psychology, 53(1), 6-41.
Goss, K., Gilbert, P., & Allan, S. (1994). An exploration of shame measures I. The “Other as Shamer Scale”. Personality and Individual Differences, 17, 713-717.
Grabhorn, R., Stenner, H., Stangier, U., & Kaufhold, J. (2006). Social anxiety in anorexia and bulimia nervosa: The mediating role of shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 12-19.
Heaven, P.J., Ciarrochi, J., & Leeson, P. (2009). The longitudinal links between shame and increasing hostility during adolescence. Personality and Individual Differences, 47, 841-844.
Henrich, J., & Gil-White, F. J. (2001). The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission. Evolution and Human Behavior, 22, 165-196.
Holmqvist Gattario, K. H., & Frisén, A. (2019). From negative to positive body image: Men’s and women’s journeys from early adolescence to emerging adulthood. Body Image, 28, 53-65.
Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
Kline, R. B. (2011). Methodology in the Social Sciences. Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). Guilford Press
Kling, J., Holmqvist Gattario, K., & Frisén, A. (2017). Swedish women’s perceptions of and conformity to feminine norms. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 238-248.
Leeming, D., & Boyle, M. (2004). Shame as a social phenomenon: A critical analysis of the concept of dispositional shame. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 77, 3, 375-396.
Leith, K. P., & Baumeister, R. F. (1998). Empathy, shame, guilt, and narratives of interpersonal conflicts: Guilt-prone people are better at perspective taking. Journal of Personality, 66, 1-37.
Littleton, H. L., Axsom, A., & Pury, C. L. S. (2005). Development of the Body Image Concern Inventory. Behavior Research and Therapy, 43(2), 229-241.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behavior Research and Therapy, 33(3), 335-343.
McKinley, N. M., & Hyde, J. S. (1996). The Objectified Body Consciousness Scale: development and validation. Psychology of Women Quarterly, 20, 181-215.
Puhl, R. M., & Heuer, C. A. (2009). The stigma of obesity: A review and update. Obesity 17(5), 941-964.
Robertson, T. E., Sznycer, D., Deltona, A. W., Tooby, J., & Cosmides, L. (2018). The true trigger of shame: social devaluation is sufficient, wrongdoing is unnecessary. Evolution and Human Behavior, 39(5), 566-573.
Sanftner, J. L., Barlow, D. H., Marschall, D. E., & Tangney, J. P. (1995). The Relation of Shame and Guilt to Eating Disorder Symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 14(4), 315-324.
Tangney, J. P. (1990). Assessing individual differences in proneness to shame and guilt: Development of the Self-Conscious Affect and Attribution Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 102.
Tangney, J. P., Wagner, P. E., Fletcher, C., & Gramzow, R. (1992). Shamed into anger? The relation of shame and guilt to anger and self-reported aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 62(4), 669-675.
Tylka, T, L & Wood-Barcalow, N. A. (2015). The Body Appreciation Scale-2: Item refinement and psychometric evaluation. Body Image, 12, 53-67.
Wollast, R., Riemer, A.R., Sarda, E., Wiemik, B. M., & Klein, O. (2020). How self-compassion moderates the relation between body surveillance and body shame among men and women. Mindfulness.
Yang, M. L., Yang, C.C. & Chiou, W. B. (2010). When guilt leads to other orientation and shame leads to egocentric self-focus: Effects of differential priming of negative affects on perspective taking. Social Behavior and Personality, 38, 605-614.