شناسنامه علمی نشریه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 
روان‌شناسی فرهنگی
دوفصلنامة علمی پژوهشکدة تحقیق وتوسعة علوم انسانی«سمت»
  سال چهارم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان1399
صاحب امتیاز: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ مشاوره/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دبیر هیئت تحریریه: دکتر ناصر آقابابائی/ روان‌شناسی/ استادیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
مدیر داخلی: فاطمه پورمحمد پورناکی
  اعضای هیئت تحریریه:
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه/ زبان‌شناسی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر معصومه اسمعیلی/مشاوره/استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مسعود آذربایجانی/ فلسفه/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر محمد آرمند/ برنامه‌ریزی درسی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر ایپ پورتینگا/ روان‌شناسی میان فرهنگی/استاد دانشگاه تیلبرگ هلند
دکتر عباس رحیمی‌نژاد/ روان‌شناسی/ دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ مشاوره/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر محمد ذبیحی/فلسفه/استاد دانشگاه قم
دکتر محمدرضا عابدی/مشاوره/استاد دانشگاه اصفهان
دکتر مجید صفاری‌نیا/روان‌شناسی/استاد دانشگاه پیام نور
دکتر رضا کرمی نوری/ روان‌شناسی/ استاد دانشگاه اُربرو، سوئد
دکتر علیرضا محسنی تبریزی/جامعه‌شناسی/استاد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا مرادی/روان‌شناسی بالینی/ استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر رابرت مک کری/استاد مؤسسه ملی سالمندی آمریکا وابسته به سازمان ملی بهداشت آمریکا
ویراستار:لیلااحمدی کمرپشتی
مترجم چکیده‌های انگلیسی: مریم جابر
کارشناس:شیلازرندار
حروف‌‌نگار و صفحه‌آرا: شهپرجدّغریب
طراح جلد: زهرا فیض‌نژا

عنوان مقاله [English]

Biannual Journal of the Institute for Research and Development in the Humanities, SAMT