تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 75
تعداد نویسندگان 183
تعداد مشاهده مقاله 17,365
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13,639
نسبت مشاهده بر مقاله 231.53
نسبت دریافت فایل بر مقاله 181.85
تعداد مقالات ارسال شده 296
تعداد مقالات رد شده 186
درصد عدم پذیرش 63
تعداد مقالات پذیرفته شده 64
درصد پذیرش 22

 دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی»

"Cultural Psychology"

 وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» به استناد نامة شمارة 3/3/55996 مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ 1396/03/20 موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال 1398 حائز درجة علمی با رتبة ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پروانة انتشار غیر برخط دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ 1396/8/29 به شمارة ثبت 80411 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

 

 دوفصلنامه علمی روانشناسی فرهنگی از تاریخ 25 بهمن ماه 1399 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه شد.

 

این مجله سرقت علمی را بررسی می کند. 

ابر واژگان