رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه (سمت) و مدیر امور پژوهشی سازمان (سمت)

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علوم تحقیقات

چکیده

شناسایی علایق شغلی دانشجویان و ترجیحات انگیزشی آن‌ها می‌تواند در انتخاب صحیح رشتۀ تحصیلی و شغل کمک کند و به موفقیت تحصیلی و شغلی آنان منجر شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نیمرخ علایق شغلی و رابطۀ آن با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ روان‌شناسی و مشاورۀ شهر تهران بود. 300 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در این مطالعه مشارکت کردند. علایق شغلی آنان با استفاده از پرسش‌نامۀ رغبت‌سنج هالند و انگیزش تحصیلی آنان با استفاده از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند سنجیده شد. داده با روش تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. از نظر مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی، بالاترین نمره مربوط به انگیزش بیرونی بود. بین متغیر انگیزۀ بیرونی با سنخ شخصیتی هنری و اجتماعی رابطۀ معنا­داری وجود داشت. همچنین بین متغیر انگیزۀ درونی با تیپ شخصیتی اجتماعی رابطۀ مثبت وجود داشت. سایر نتایج نشان داد که بین بی‌انگیزشی با سنخ شخصیتی قراردادی و جست‌وجوگر رابطۀ مثبت وجود داشت. این مطالعه رابطۀ بین برخی علایق شغلی دانشجویان برمبنای نظریۀ هالند را با برخی از مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی مشخص می‌کند. به‌نظر می‌رسدکه مشاوران و برنامه‌ریزان تحصیلی می‌توانند از نظریه و ابزارهای سنجش هالند برای هدایت تحصیلی و شغلی دانشجویان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایۀ آموزشی و انسانی کشور استفاده کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Relationship between job interests profile and academic motivation in graduate students in psychology and counseling

نویسندگان [English]

  • mahdi zareh bahramabadi 1
  • sahar afraz 2
  • shahrnoosh ghassimi 2
  • mostafa mashayekhi 3
1 Associate Professor
2 alame tabatabi university
3 olum tahghighat university
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the profile of job interests and its relationship with academic motivation in graduate students of psychology and counseling in year of 1996-97.This study was a correlational study. 300 master students of psychology and counseling of Allameh Tabatabaei University and Azad University of Science and Research Branch participated in this study in the 97-96 academic year. Their job interests were assessed using the Holland Questionnaire and their academic motivation was assessed using the Walland (1993) Academic Motivation Scale. Then the collected data using SPSS 21 software. Multivariate analysis of variance and multivariate regression were analyzed. Results: The highest score of personality type in students was related to social fever, followed by daring and conventional personality types, respectively, had the highest score. In terms of academic motivation components, the highest score was related to external motivation. There was a significant relationship between external motivation variable with artistic personality level and social There was also a positive and significant relationship between intrinsic motivation and social personality type . Other results showed that there was a positive and significant relationship between the lack of motivation variable with the contracted personality type and the seeker. The study identifies the relationship between some job interests of students based on Holland theory and some components of internal and external academic motivation. It seems that counselors can use holland theory and assessment tools to guide students' education and careers and prevent the waste of the country's educational and human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job interests
  • academic motivation
  • psychology major
  • counseling major
امیری، ا.، زارع بهرام‌آبادی، م.، حیدری، ح.، و داودی، ح. (1398). تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی برپایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاه. روان‌شناسی فرهنگی، 3(1)، 127ـ 145.
بیگدلی، ز.، و آبام، ز. (1382). عوامل مؤثر در انتخاب رشتۀ تحصیلی و ... تغییر نگرش دانشجویان کتاب‌داری و روان‌شناسی بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22، 47ـ66.
عنایتی‌فر، ع.، درانی، ک.، و کرمدوست، ن. (1391). بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر انتخاب رشتۀ تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی و روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 66، 145ـ 167.
مرادی، ا.، و اخوان تفتی، م. (1392). بررسی رضایت دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ نظری از انتخاب رشتۀ خویش و عوامل مؤثر بر آن. روان‌شناسی تربیتی، 28، 121ـ138.
نظری، ا.، محمدی، ف.، و حاتمی، ح. (1389). ارائۀ راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهرستان سیرجان. فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(3)، 117ـ130.
Amrai, K., Elahi Motlagh, SH., Azizi Zalani, H., & Parhon, H. (2011). The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 399-402.
Bal, P. (2009). The Personality Characteristics and the Choice of Vocational Studies. Education and Accreditation. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM : Surveying Geology & mining Ecology Management, 2, 867-870.
Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057-68.
Butkienė, J., & Suchockis, A. (2009). Students’ personality, motivation, expectations and study programme choice in Lithuanian Private Business University. Profesinis Rengimas: tyrimai ir realijos, 18, 72-84.
Clark, M.H., & Schroth, C.A. (2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Learning and Individual Differences, 20, 19-24.
 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Edwards, K., & Quinter, M. (2011). Factors influencing students career choices among secondary school students in Kisumu Municipality, Kenya. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2 (2), 81-87.
Furnham, A., Eracleous, A., & Chamorro‐Premuzic, T. (2009). Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big Five. Journal of Managerial Psychology, 24(8), 765-779.
 Hakan. K., & Münire, E. (2014). Academic Motivation: Gender, Domain and Grade Differences. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 708-15.
Hakimi, S., Hejazi, E., & Gholamali Lavasani, M. (2011). The Relationships Between Personality Traits and Students’ Academic Achievement. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 836-845.
Hazrati-Viari, A., Tayarani Rad, A., & Torabi, S.S. (2012). The effect of personality traits on academic performance: The mediating role of academic motivation. 4th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2011). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 32, 367-371.
Holland, J. (1995). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. In: Hoseinian S and yazdy M Tehran, editor. Farsi translation.
Judge, T.A., & Ilies, R. (2002). Relationship of Personality to Performance Motivation: A Meta-Analytic Review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 797-807.
Kaneez, B.S., & Medha, K. (2018). Factors Influencing Grade 10 Students’ Career Choice in Mauritius. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7(2), 30–44.
Kaufman, J.C., Pumaccahua, T.T., & Holt, R.E. (2013). Personality and creativity in realistic, investigative, artistic, social, and enterprising college majors. Personality and Individual Differences, 54, 913-7.
Keck, K.J. (2016). Factors Influencing Student Major Selection at a Community College. Masters Theses, 2457. http://thekeep.eiu.edu/theses/2457.
Kerka, S. (2000). Career development, gender, race and class. Eric Clearing house on Adult Career and Vocational Education Columbus. ED 421641.
Kinzie, J., Palmer, M., Hayek, J., Hossler, D., Jacob, S.A., & Cummings, H. (2004). Fifty Years of College Choice: Social, Political and Institutional. Influences on the Decision- making Process.Lumina Foundation for Education. New Agenda Series, 5(3), 271-292.
Komarraju, M., & Karau, S.J. (2005). The relationship between the big five personality traits and academic motivation. Personality and Individual Differences, 39, 557-567.
Larson, L.M., Rottinghaus, P.J., & Borgen, F.H. (2002). Meta-analyses of Big Six Interests and Big Five Personality Factors. Journal of Vocational Behavior, 61, 217-239.
Lee, W.C.V. (2009). Choosing a college major: Factors that might influence the way students make decisions. a dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of minnesota.
Maxwell, G., Cooper, M., & Biggs, N. (2000). How people choose vocational education and training programs: Social, educational and personal influences on aspiration. Research report.
McGeown, S.P., Putwain, D., Simpson, E.G., Boffey, E., Markhamc, J., & Vince, A. (2014). Predictors of adolescents' academic motivation: Personality, self-efficacy and adolescents' characteristics. Learning and Individual Differences, 32, 278-286.
Meireles, E.,Primi, R. (2015). Validity and Reliability Evidence for Assessing Holland’s Career Types. Paidéia, 25(62), 307-315.
Moldasheva, G., & Mahmood, M. (2014).Personality, lear ning strategies, and academic performance Evidence from post-Soviet Kazakhstan. Education + Training, 56(4), 343-359.
Nauta, M.M. (2010). The Development, Evolution, and Status of Holland’s Theory of Vocational Personalities: Reflections and Future Directions for Counseling Psychology. Journal of Counseling Psychology, 57(1), 11-22.
Olamide, S.O., & Olawaiye, S.O. (2013). The factors determining the choice of career among secondary school students. The International Journal Of Engineering and Science, 2(6), 33-44.
Önder, I., Beşoluk, S., İskender, M., Masal, E., & Demirhan, E. (2014). Circadian Preferences, Sleep Quality and Sleep Patterns, Personality, Academic Motivation and Academic Achievement of university students. Learning and Individual Differences, 32, 184-192.