دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-212 
بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود

صفحه 119-141

10.30487/jcp.2021.305409.1312

حمیدرضا غریبی؛ رضا پورحسین؛ نیما قربانی؛ مرضیه عالی