مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ومشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه (سمت) و مدیر امور پژوهشی سازمان (سمت)

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف مدل یابی دگرگون سازی شغلی برمبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک هلدینگ ایرانی بودند که از بین آنها 293 نفر به شیوه غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه­های دگرگون ­سازی شغلی، سرمایه روانشناختی، رسالت شغلی، و پرسشنامه حمایت سازمانی مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل شدند. مولفه­های سرمایه روانشناختی، رسالت شغلی و حمایت سازمانی با مولفه­های دگرگون­ سازی شغلی همبستگی مثبت و معناداری داشتند.  برازش مدل اندازه گیری با داده­های گردآوری شده قابل قبول بود و مجموع مجذور همبستگی­های چندگانه برای متغیر دگرگون­سازی شغلی 62/0 بود. براساس این یافته­ها، سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی و حمایت سازمانی درمجموع 62 درصد از واریانس دگرگون سازی شغلی را تبیین کردند  .همچنین نتایج مبین اثر مستقیم سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی و اثر غیرمستقیم آنها با میانجیگیری حمایت سازمانی بر دگرگون سازی شغلی است. باتوجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که با ارتقای حمایت سازمانی، رسالت شغلی و سرمایه روانشناختی کارکنان می­توان دگرگون­ سازی شغلی کارکنان را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling job crafting based on psychological capital and career calling mediated by organizational support

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Teimouri 1
  • Mahdi Zare Bahramabadi 2
1 Faculty of Psychology & consulting, Department of libreral arts, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Institute for Research and Development in the Humanitis, SAMT, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The research was administered with the aim of modeling job crafting based on psychological capital and career calling mediated by organizational support. The research method was correlation and the statistical population of the study was all employees of an Iranian holding, among them 293 persons were selected by non-randomly available methods. In this study, the job crafting questionnaires of Tims et al. (2012), the psychological capital of Luthans et al. (2007), the career calling of Dik et al. (2012) and the organizational support questionnaire of Eisenberger et al. (1986) were used. The data obtained from the questionnaires were analyzed using structural equation modeling in Amos software. The components of psychological capital, career callings and organizational support had a positive and significant correlation with the components of job crafting. The fit of the measurement model with the collected data was acceptable and the sum of the squares of multiple correlations for the job crafting variable was 0.62. Based on these findings, psychological capital and career calling and organizational support explained a total of 62% of the variance of job crafting. The results also show the direct effect of psychological capital and career calling and their indirect effect through organizational support on job crafting. According to the research findings, it can be concluded that by improving organizational support, career calling and psychological capital of employees upgrade the job crafting of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: job crafting
  • psychological capital
  • career calling
  • organizational support
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج و باباپور خیرالدین، جلیل (1391). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 2(1): 153-145.
حریری، نجلا؛ روتن، سیده زهرا و جان محمدی، مریم (1392). سنجش رابطۀ حمایت سازمانی ادراک ‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران مطالعۀ موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 47(4)،397-414.
خوانساری، زهرا و نیلفروشان، پریسا (1396). بررسی رابطه خودکارآمدی تصمیم­گیری مسیر شغلی با رسالت مسیرشغلی دانشجویان. مدیریت فراگیر، 4(1)، 6-1.
زکی، محمد. (1385). بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، 18(3)، 103-123.
عسگرنژاد نوری، باقر؛ میرموسوی، معصومه. (1400). فراتحلیل شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان.  مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 30(101).-.
کریمی مهر (1398). بررسی سرمایۀ روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری اشتراکی، تعهد سازمانی و خلاقیت. دو
ماهنامه علمی -تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 16(4)، 33-46.
گل پرور، محسن؛ خلج، فرزانه و تاجیک، افسانه (1394). نقش سه آسیب هنجاری بر سرمایه روانشناختی و تعالی یابی: مدلسازی معادلات ساختاری. مشاوره شغلی و سازمانی، 7(24)، 51-72.
گل‌محمدیان، محسن و سجادی، ‌سیده‌نسیم. (1395). نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی. روانشناسی افراد استثنایی, 24(6), 109-138.
مطهری نژاد، حسین و بلوچی، حمید (1397). اعتباریابی پرسشنامه­ی رسالت شغل و حرفه؛ پژوهشی در زمینه اخلاق کاری دانشجویان، مدیریت در دانشگاه اسلامی،15، 7(1): 163-178.
 
Abu Bakar, R., Cooke, F. L., & Muenjohn, N. (2018). Religiosity as a source of influence on work engagement: a study of the Malaysian Finance industry. The International Journal of Human Resource Management, 29(18), 2632-2658.
Adikara, W., & Soetjipto, B. W. (2021). THE IMPACTS OF LEADER–MEMBER EXCHANGE, PSYCHOLOGICAL CAPITAL, AND JOB CRAFTING ON INNOVATIVE BEHAVIOR: EVIDENCE FROM THE PUBLIC SECTOR. Intellectual Economics, 15(2021).
Afsar, B., Umrani, W. A., & Khan, A. (2019). The impact of perceived calling on work outcomes in a nursing context: The role of career commitment and living one’s calling. Journal of Applied Biobehavioral Research, 24(1), e12154.
Albalawi, A. S., Naugton, S., Elayan, M. B., & Sleimi, M. T. (2019). Perceived organizational support, alterna-tive job opportunity, organizational commitment, job satisfaction and turnover intention: A moderated-medi-ated model. Organizacija,52(4), 310-324.
Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology, 83(2), 288–297.
Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2010). Pro‐self, prosocial, and pro‐organizational foci of proactive behaviour: Differential antecedents and consequences. Journal of occupational and organizational psychology, 83(2), 475-498.
Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2008). What is job crafting and why does it matter. Retrieved form the website of Positive Organizational Scholarship on April, 15, 2011.
Berg, J. M., Grant, A. M., & Johnson, V. (2010a). When callings are calling: Crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational callings. Organization Science, 21, 973–994. doi:10.1287/orsc.1090.0497
Berg, J. M., Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2010b). Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity. Journal of Organizational Behavior, 31, 158–186. doi:10.1002/job.645
Bilgetürk, M., & Baykal, E. (2021). How does perceived organizational support affect psychological capital? The mediating role of authentic leadership. Organizacija, 54(1), 82-95.
Borgogni, L., Dello Russo, S., Petitta, L., & Vecchione, M. (2010). Predicting job satisfaction and job performance in a privatized organization. International Public Management Journal, 13, 275-296.
Caesens, G., Stinglhamber, F. & Marmier, V. (2016). The curvilinear effect of work engagement on employees' turnover intentions. International Journal of Psychology, 51(2): 150-155.
Caymaz, E., Soran, S., & Şesen, H. (2021). RelatIonship between positive psychological capital and job crafting: the moderating role of perceived overqualification. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(47), 36-55.
Çelikkaleli, Ö. (2014). The relation between cognitive flexibility and academic, social and emotional self-efficacy beliefs among adolescents. Education and Science, 39, 347–354.
Chang, P. C., Rui, H., & Lee, A. Y. P. (2020). How Having a Calling Leads to Job Crafting: A Moderated Mediation Model. Frontiers in Psychology, 11, 552828.
Chen, H. (2013). The relationship between psychological capital and proactive career behavior of Chinese white collar work-ers in their early career. Retrieved from http://hrmstudy.com/wp-content/uploads/2015/02/Chen2013.pdf
Cheng jui, chen, chien. (2016). Job crafting and job outcome" the moderating role of perceived organizational support. Journal of Management perspective, 20, 19-29.
Chung, S. H., Su, Y. F., & Su, S. W. (2012). The impact of cognitive flexibility on resistance to organizational change. Social Behavior and Personality: An International Journal,40, 735–745. doi:10.2224/sbp.2012.40.5.735
Chunhui Li. (2021). The Effect of Psychological Factors on Individual Innovation Performance-Mediating Role of Proactive Behavior and Moderating Role of Organizational Supportpaper Title. CONVERTER, 2021(7), 417-433.
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34, 241–253. doi:10.1007/s10608-009-9276-4
Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2009). Calling and vocation at work: Definitions and prospects for research and practice. The counseling psychologist, 37(3), 424-450.
Dik, B. J., Eldridge, B. M., Steger, M. F., & Duffy, R. D. (2012). Development and validation of the calling and vocation questionnaire (CVQ) and brief calling scale (BCS). Journal of career assessment, 20(3), 242-263.
Douglass, R. P., & Duffy, R. D. (2015). Calling and career adaptability among undergraduate students. Journal of Vocational Behavior, 86, 58-65.
Duffy, R. D., Allan, B. A., & Bott, E. M. (2012). Calling and life satisfaction among undergraduate students: Investigating mediators and moderators. Journal of Happiness Studies, 13(3), 469-479.
Duffy, R. D., & Dik, B. J. (2013). Research on calling: What have we learned and where are we going?. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 428-436.
Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(1), 42.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.
Hall, D. T., and Chandler, D. E. (2005). Psychological success: when the career is a calling. J. Organ. Behav.26, 155–176. doi: 10.1002/job.301
Han, S. (2020). Mediation Effects of Calling and Role Breadth Self-efficacy on the Relationship between Supportive Supervision and Job Crafting of Nurses in General Hospitals. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 26(3), 251-261.
Hellman, C. M., Fuqua, D. R., & Worley, J. (2006). A reliability generalization study on the survey of perceived organizational support: The effects of mean age and number of items on score reliability. Educational and psychological measurement, 66(4), 631-642.
Hsu, m. l., and Chen, F. H. 2017. The cross‐level mediating effect of psycho-
logical capital on the organizational innovation climate–employee innovative be-
havior relationship. The Journal of Creative Behavior, 51(2), 128–139.
Janse, S. (2015). The effect of perceived overqualification on job crafting and the moderation role of personal resources. (Unpublished master’s thesis). Tilburg University, The Netherlands.
Kanten, P. (2014). The antecedents of job crafting: Perceived organizational support, job characteristics and self-efficacy. European Journal of Business and Social Sciences. 3, 113–128.
Karabey, C. N., & Kerse, G. (2017). The relationship between job crafting and psychological capital: A survey in a manufacturing business. PressAcademia Procedia, 3(1), 909-915.
Kim, H., Im, J., Qu, H. & NamKoong, J. (2018). Antecedent and consequences of job crafting: an organizational level approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3): 1863-1881.
Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organiza-tional support: A meta-analytic evaluation of organiza-tional support theory. Journal of Management, 43(6), 1854–1884.
Leana, C., Appelbaum, E., & Shevchuk, I. (2009). Work process and quality of care in early childhood education: The role of job crafting. Academy of Management Journal, 52, 1169–1192.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organi-zational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human resource development quarterly, 21(1), 41-67.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007a). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.
 Luthans, F., Norman, S., Avolio, B., & Avey, J .(2008). Supportive climate and organizational success: The mediating role of psychological capital. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.
 Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007b). Psychological capital. New York, NY: Oxford University Press.
Lyons, P. (2008). The crafting of jobs and individual differences. Journal of Business and Psychology, 23, 25-36.
Maser, L. (2021). Job crafting as means to live out One’s calling: An examination of NPO employees. Junior Management Science, 6(2), 347-369.
Norman, S. M.; Avey, J. B.; Nimnicht, J. L. and Pigeon, N.G. (2010). “The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behavior”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Plomp, J., Tims, M., Akkermans, J., Khapova, S., Jansen, P., & Bakker, A. (2016). Career competencies and job crafting: How proactive employees influence their well-being. Career Development International, 21(6), 587-602.
Putri, D. R., & Zulkarnain, A. A. A.(2021). The effect of job crafting on work engagement with perceived organizational support as moderator in bank Sumut head office. International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation, 2(1), 170-177.
Qiao, L. (2021). Investigation and Research on the Psychological Capital State of New Students in Higher Vocational Colleges in the Post-pandemic Period. BCP Education & Psychology, 3, 116-121.
Quinlan, N. J., Leach, D. J., & Robinson, M. A. (2014). Developing a model of job crafting. (Unpublished doctoral dissertation). University of Leeds, Leeds, UK.
Radstaak, M., and Hennes, A. 2017. Leader–member exchange fosters work engagement: The mediating role of job crafting. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 43, a1458
Ramdhani, G. F., & Desiana, P. M. (2021). The role of psychological capital and perceived organizational support on task performance: The mediating effects of individual readiness for change. In Contemporary Research on Business and Management, 137-140. CRC Press.
Riasnugrahani, M., Riantoputra, C. D., Takwin, B., & Panggabean, H. (2019). Discerning work as a calling: The role of job crafting. The Career Development Quarterly, 67(4), 343-356.
Rokitowski, L. (2012). Moderating effects of situational and interpersonal variables on perceived over qualification and job crafting relationships. Unpublished Master Thesis in Psychology, The State University of New York.
Schabram, K., & Maitlis, S. (2017). Negotiating the challenges of a calling: Emotion and enacted sensemaking in animal shelterwork. Academy of Management Journal, 60, 584–609. doi:10.5465/amj.2013.0665
Sen, C., & Khandelwal, R. (2017). Workplace well-being: The role of job crafting, perceived organizational support and perceived autonomy support. The International Journal of Indian Psychology, 4(3), 89-91.
Stamper, C. L., & Johlke, M. C. (2003). The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes. Journal of Management, 29(4), 569-588.
Tims, M., Bakker, A.B., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173-186.
Tims, M., Derks, D., and Bakker, A. B. (2016). Job crafting and its relationships with person–job fit and meaningfulness: a three-wave study. J. Vocat. Behav. 92,44–53.
Uen, J. F., Vandavasi, R. K. K., Lee, K., Yepuru, P., & Saini, V. (2021). Job crafting and psychological capital: a multi-level study of their effects on innovative work behaviour. Team Performance Management: An International Journal, 27(1/2), 145-158.
Wang, Z., & Xu, H. (2019). When and for whom ethical leadership is more effective in eliciting work meaning-fulness and positive attitudes: The moderating roles of core self-evaluation and perceived organizational support. Journal of Business Ethics, 156(4), 919-940. doi:10.1007/s10551- 017-3563-x
Wrzesniewski, A. and Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees asactive crafters of their work. Academy of management review, 26(2):179–201.
Zhang, J., Raza, M., Khalid, R., Parveen, R., & Ramírez-Asís, E. H. (2021). Impact of team knowledge management, problem solving competence, interpersonal conflicts, organizational trust on project performance, a mediating role of psychological capital. Annals of Operations Research, 1-21.
Zhang, S., & Zhang, W. (2021). A Serial Mediation Model of Perceived Organizational Support on Turnover Intention: The Role of Job Crafting and Thriving at Work. International Journal of Human Resource Studies, 11(1), 146-163.