تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحصصی مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران

3 گروه مشاوره،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

ازدواج همواره یکی از ابعاد مهم و جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها بوده و در طول تاریخ دستخوش تغییرات مختلف و متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بوده است. امروزه ازدواج هم‌زمان با تحصیل در زندگی برخی از دانشجویان مشاهده می‌شود. بنابراین، درک تجربۀ زیستۀ این افراد از این هم‌زمانی، به‌‌منظور ارائۀ اطلاعات مناسب برای کشف و بررسی نقاط قوت و آسیب‌ها و طراحی مداخلات مربوط و قابل قبول موردنیاز است. مطالعۀ حاضر با هدف تبیین تجارب زیستۀ دانشجویان از هم‌زمانی تحصیل و ازدواج انجام شد. در این مطالعۀ کیفی با رویکرد پدیدارشناسی، 14 دانشجوی متأهل دانشگاه تهران برای شرکت در مطالعه با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته استفاده و سپس از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که هم‌زمانی تحصیل و ازدواج دارای چهار مقولۀ اصلی شامل پیش‌نیازها، ابعاد مثبت و رشدیافتگی، چالش‌ها و راهکارها بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هم‌زمانی ازدواج و تحصیل دارای جنبه‌های مثبتی است که می‌تواند کمک‌کننده و رشد‌دهنده باشد. از طرفی، این هم‌زمانی چالش‌هایی را نیز در‌بر داشته که حمایت زوجین از یکدیگر و وجود شبکۀ حمایتگر در زندگی آن‌ها می‌تواند بار آن را کم‌تر کرده و به جوانان در غلبه بر مشکلات و چالش‌ها کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of married students of the University of Tehran from the simultaneous study and marriage: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • somayeh shahmoradi 1
  • elahe zendedel kalati 2
  • faeze roshan 3
1 Department of counseling, faculty of psychology and educational sciences, University of Tehran Tehran, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
3 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Marriage has always been one of the most important and Inseparable aspects of human life and has undergone various changes throughout history and is influenced by social, economic and cultural factors of societies. Today, marriage is seen in the lives of some students while studying. Therefore, understanding the lived experience of these people is needed in order to provide appropriate information to discover and examine the strengths and weaknesses and design appropriate and acceptable interventions. The aim of this study was to explain the lived experiences of students from the simultaneous study and marriage. In this qualitative study with phenomenological approach, 14 married students of the University of Tehran were selected to participate in the study by available sampling. To collect data, semi-structured interviews were used and then content analysis method was used to analyze the data. The results showed that the experience of "education at the same time as marriage" had four main categories including: prerequisites, positive dimensions and development, challenges and solutions. The results of the present study showed that the simultaneity of marriage and education has positive aspects that can be helpful and growth. On the other hand, this coincidence also includes challenges that couples' support for each other and the existence of a support network in their lives can reduce its difficulty and help young people to overcome problems and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • education
  • married students
  • phenomenological study
  • lived experience
  • university
آزاد ارمکی، ت. (1397). تغییرات، چالش‌ها و آیندۀ خانوادۀ ایرانی. تهران: تیسا.
اسکندری، ح. (1396). الگوی فرهنگی افسردگی در دانشجویان ایرانی با تأکید بر جنسیت و تأهل. روانشناسی فرهنگی، 1 (1)، 4 ـ 24.
ایمان‌زاده، ع.، و علی‌پور، س. (1395). تجربۀ زیستۀ زنان مرند از مشکلات ازدواج زود‌هنگام. مجله زن و فرهنگ، 8 (30)، 31 ـ 46.
بلالی، ا.، محبی، ف.، و حسینی، ش. (1396). واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی. شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 19 (75)، 31 ـ 62.
بهاری، س. (1386). بررسی میزان رضایت زناشویی ازدواج‌های دانشجویی و عوامل مؤثر بر آن. نوآوریهای مدیریت آموزشی (اندیشههای تازه در علوم تربیتی)، 2(4)، 27 ـ 40.
به‌نژاد، ب.، علی‌پور، ا.، باقری لنکرانی، ع.، مسجدی، م.، دشتی، ش.، نشاط‌آور، ر.، سمیعی، م.، و جعفری، ش. (1393). بررسی میزان تأثیر ازدواج بر آموزش و یادگیری دانشجویان دانشکدۀ پزشکی شیراز در سال 1392. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(ویژه نامه پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی)، ص 244 .
خلجی‌نیا، ز.، عباسی، م.، و خاکی، ا. (1397). تجربۀ زیستۀ ازدواج دانشجویی: مطالعۀ پدیدار‌شناسی. دانشگاه علوم پزشکی قم، 12 (5)، 79 ـ 89.
صفایی، ح.، و امامی، ا. (1376). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر دادگستر.
طیبی‌نیا، م.، و رحمانی، ج. (1396). نحوۀ تعامل زنان در چالش نقش‌های چندگانۀ مورد مطالعه: زنان ساکن در شهر تهران که هم‌زمان شاغل، دانشجو، متأهل و دارای فرزند هستند. مطالعات جنسیت و خانواده، 5 (1)، 133 ـ 169.
عباس‌زاده، م.، و نیکدل، ن. (1395). مطالعۀ بستر‌های زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدار‌شناسی توصیفی. زن در فرهنگ و هنر، 8 (4)، 493 ـ 516.
غنیمتی، ح.، و مهدوی، م. (1387). بررسی تأثیر ازدواج دانشجویی بر روی ابعاد کارکردی عام نظام اجتماعی. خانوادهپژوهی، 4 (16)، 387 ـ 405.
 
Adebayo, D. O. (2006). Workload, social support and work-school conflict among Nigerian nontraditional students. Journal of Career Development, 33 (2), 125-141.
Bowen, M.  (1987). Family therapy in clinical practice. The British Journal of Psychology, 134(2), 25-39.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. NewYork, NY: Sage Publications.
Dixon, D. C. (2013). Christian spirituality and marital health: a phenomenological study of long-term marriages: a doctoral dissertation in counseling. Liberty University.
Freud, S. (1905). Three Essays on the Theory of Sexuality. The American Journal of Psychiatry, 148(12), 1733-1735.
Galinsky, A. M., & Sonenstein, F. L. (2011). The association between developmental assets and sexual enjoyment among emerging adults. Journal of Adolescent Health, 48(6), 610-615.
Haute, P. V. (2005). Psychoanalysis and/as Philosophy? The Anthropological Significance of Pathology in Freud’s Three Essays on the Theory of Sexuality and in the Psychoanalytic Tradition. Journal of Natureza Humana, 7(2), 359-374.
Jones, G. (2004).  Not “when to marry” but “whether to marry”: The changing context of marriage decisions in East and Southeast Asia. In G. Jones & K. Ramdas (Eds), University the Knot:  Ideal and reality in Asian marriage. Singapore: Singapore University Press.
Rubel, B. S. (2004). Exploring contributions of relational self to man’s identity achievement. PhD Dissertation. Marvin McDonald: Trinity Western University.
Speziale, H. S., Strubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.