پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 (دانشجوی دکتری رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)

3 (مدرس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران)

4 کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ پیمان‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس انجام گرفت. روش پژوهش، هم‌بستگی و روش جمع‌آوری داده­ها، پیمایشی بود. تمام دانشجویان متأهل شهر تهران در سال 1398، جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 391 دانشجوی  متأهل بود که به‌صورت پیمایش اینترنتی و دردسترس انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسش‌نامه­های نگرش نسبت‌به پیمان­شکنی زناشویی، پرسش‌نامۀ سبک­های عاطفی، عزت­نفس و روابط بین­شخصی جمع­آوری شد. داده­ها با استفاده از تحلیل رگرسیون  چندمتغییره در نرم افزار اس.پی.اس.اس.  تحلیل شدند. نتایج ضریب هم‌بستگی پیرسون نشان دادکه فقط بین سبک عاطفی تحمل با نگرش به خیانت رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمایل به روابط بین­شخصی با عزت­نفس رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، ولی عزت­نفس در ارتباط بین تمایل به روابط بین­شخصی سبک­های عاطفی با نگرش به خیانت نقش میانجی ندارد. در نتیجه، روان‌شناسان می­توانند با آموزش مدیریت روابط بین شخصی و خودتنظیمی عاطفی از بروز پیمان‌شکنی پیشگیری کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Marital affairs Based on interpersonal relationships and Emotional Self-Regulation with the Mediating Role of Self-Esteem in Iranian couples

نویسندگان [English]

  • hossein keshavarzafshar 1
  • fahimeh bahonar 2
  • zahra jahanbakhshi 3
  • niloofar abdolinaser 4
1 Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 M.Sc. Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Islamic Azad University, Research Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship of marital affairs based on interpersonal relationships and emotional self-regulation with the mediating role of self-esteem. The research method was correlation and the data collection method was survey. All married students in Tehran in 1398, the statistical population of the present study. The sample consisted of 391 married students who were selected by online and available survey. Data were collected through the Marriage Breach Attitude Questionnaire, Emotional Styles Questionnaire, Self-Esteem Questionnaire, and Interpersonal Relationships. Data were analyzed using multivariate regression analysis in SPSS software. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is only a positive and significant relationship between the emotional style of tolerance and attitudes toward infidelity. There is also a positive and significant relationship between the desire for interpersonal relationships and self-esteem, but self-esteem has no mediating role in the relationship between the desire for interpersonal relationships of emotional styles and attitudes toward infidelity. As a result, psychologists can prevent contract breaches by teaching them how to manage interpersonal relationships and emotional self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: marital affairs
  • interpersonal relationships
  • emotional self-regulation
  • self esteem
آسایش، م.ح. (1396). تدوین الگوی چندبعدی مشاورۀ پس آسیب و اثربخشی آن بر انصراف از طلاق، رضایت زناشویی و سلامت روان زوج­های با سابقۀ بی­وفایی همسر. رسالۀ دکتری. گروه مشاوره. دانشگاه علامه طباطبائی.
اصلی‌پور، ع.، کافی، م.، و کاویان‌فر، ح. (1396). تأثیر درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی در فرهنگ ایرانی. اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ آسیب‌شناسی روانی و تربیت. دانشگاه الزهرا. تهران.
امیدی فر، ح.، پورابراهیم، ت.، خوش کنش، ا.، و مرادی، ا. (1395)، پژوهشی تحت عنوان مقایسه و رابطه خوتنظیمی عاطفی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی. مشاورۀ شغلی و سازمانی، 8 (26)، 50ـ 67.
بدری گرگری، ر.، واحدی، ش.، بیرامی، م.، و  عینی‌پور، ج. (1395). پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی براساس  سبک‌های عاطفی. روان‌شناسی تربیتی، 12(39)، 81ـ 95.
برخورداری، ح.، رفاهی، ژ.، و فرحبخش، ک. (1389). اثربخشی آموزش مهار­ت­های مثبت‌اندیشی  به شیوۀ گروهی بر انگیزۀ پیشرفت، عزت­نفس و شادکامی دانش­آموزان پسر پایۀ ­اول دبیرستان ­شهر ­جیرفت. رهیافتی نو در مدیریت ورزشی، 1(3)، 131ـ 144.
حسین­پور نودهی، ج.، حسینی، ع.، و دوستی، م. (1393). تعیین ارتباط بین روابط ­بین­فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان ­گیلان. مدیریت منابع­ انسانی در ورزش، 2(2)، 105ـ 114.
جمالی ویشکایی، م. (1398). نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین هیجان‌خواهی و روابط فرازناشویی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس.
جلالی، ن.، حیدری، ح.، داودی، ح.، و آل­یاسین، ع. (1398). مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی‌بر رویکرد هیجان­مدار و رویکرد غنی­سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. روان‌شناسی فرهنگی، 3(1)، 41ـ 62.
دهباشی، م؛ اصلی‌پور، ع.، و کافی، م. (1394). اثربخشی آموزش روابط میان‌فردی بر دوست­یابی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی تبریز، 10(39)، 101ـ 118.
رضوانی‌زاده، ا.، و اسلانی کتولی، ا. (1396). پیش‌بینی روابط فرازناشویی از روی سبک‌های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 2 (1)، 15ـ 36.
ریاحی، م.، و خیاطان، ف. (1397). رابطۀ بین نگرش به والدین، اعتماد در روابط بین­فردی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج در جوانان مجرد شهراصفهان. مطالعات زن وخانواده، 6(1)، 62ـ69
شاهی، م.ر. (1398). پیش‌بینی پیمان‌شکنی  براساس  ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای، تجربۀ کودک‌آزاری و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان پیمان‌شکن و غیرپیمان‌شکن. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اردکان.
صالحی مورکانی، ب. (1385). بررسی و مقایسۀ راهبردهای خودتنظیمی عاطفی در بین دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی با دانشجویان عادی شهر اصفهان .پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
علی­تبار، ه.،  قنبری، س.،  زاده­محمدی، ع.، و حبیبی، م. (1393). بررسی رابطۀ بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به  روابط فرازناشویی. خانواده­پژوهی، 10(38)، 255ـ 267.
کارشکی، ح. (1393). ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک‌های عاطفی در دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری، 11(3)، 185ـ 195.
کیانی، ق.، نطاق، م.، اسدی، م.، و قمری، م. (1399). پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی‌بر رویکرد غنی‌سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی ـ اجتماعی ایران. روان‌شناسی فرهنگی، 4(2)، 243ـ 265.
ولی‌زاده، ش. (1387). روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه. تعلیم وتربیت استثنایی، 85، 30ـ75.
 
Azhar, A., Abbas, J., Wenhong, Z., Akhtar, T., & Aqeel, M. (2018). Linking infidelity stress, anxiety and depression: evidence from Pakistan married couples and divorced individuals. International Journal of Human Rights in Healthcare, 11(3), 214-228.
Bardeen, J. R., Kumpula, M. J., & Orcutt, H. K. (2013). Emotion regulation difficulties as a prospective predictor of posttraumatic stress symptoms following a mass shooting. Journal of anxiety disorders27(2), 188-196.
Benson. B. J. (2014). Domain of Competence: Interpersonal and Communication Skills. Academic Pediatrics, 14(2), 55-65.
Chun, J. (2016). Effects of psychological problems, emotional dysregulation, and self-esteem on problematic Internet use among Korean adolescents. Children and Youth Services Review68, 187-192.‏
Feeney, J.a., & Karantzas, G.C. (2017). Couple conflict: Insights from an attachment perspective. Current Opinion in psychology, 13, 60-64.
Fife, S. T., Stewart, C. M., & Hawkins, L. G. (2019). Family-of-Origin, Sexual Attitudes, and Perceptions of Infidelity: A Mediation Analysis. The American Journal of Family Therapy, 48 (2), 1-18.
Graziano, P. A., & Hart, K. (2016). Beyond behavior modification: Benefits of social–emotional/self-regulation training for preschoolers with behavior problems. Journal of school psychology58, 91-111.‏‏
Gordon, K.C. (2008). Couple Therapy and the Treatment of Affairs, in Clinical handbook of couple therapy. Guilford Press: New York.
Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. J. (2016). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. Current Psychology, 36 (3), 434-446.
Ito, H., & Hofmann, S. G. (2014). Culture and affect: The factor structure of the affective style questionnaire and its relation with depression and anxiety among Japanese. BMC Research Notes, 2-9.
Jeffries, E. R., Mcleish, A. C., Kramer, K. M., Avallone, & Fleming, J. B. (2016). The role of distress tolerance in the use of specific emotion regulation strategies. Behavior Modification, 40 (3), 439-451.
Hofmann, S. G., & Kashdan, T. B. (2010). The affective style questionnaire: development and psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 255-263.
Harris, C. (2018). Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce (Doctoral dissertation, Alliant International University).‏
Harris, M. A., & Orth, U. (2019). The Link between Self-Esteem and Social Relationships: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Journal of Personality and SocialPsychology. Advance online publication.
King, L.A, Emmons, R.A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical Correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (5), 864- 877.
Le, B. M., Impett, E. A., Lemay Jr, E. P., Muise, A., & Tskhay, K. O. (2018). Communal motivation and well-being in interpersonal relationships: An integrative review and meta-analysis. Psychological bulletin144(1), 1-14.
Lee, W. S., & McKinnish, T. (2018). The marital satisfaction of differently aged couples. Journal of Population Economics, 31(2), 337-362.
Morton, L. Roach, L. Reid, H. Stewart, SH. (2012). An Evaluation of a CBT Group for Women with Low SelfEsteem. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 40, 221–225.‏
Nielsen, S. K. K., Lønfeldt, N., Wolitzky-Taylor, K. B., Hageman, I., Vangkilde, S., & Daniel, S. I. F. (2017). Adult attachment style and anxiety–The mediating role of emotion regulation. Journal of Affective Disorders218, 253-259.
Oke, O. P. (2018). The Socio Religious Significance of Edi Festival Song in Controlling Marital Infidelity in Traditional Marriage Institution in Oriigbo Meje, Osun state Nigeria. Global Journal of Human-Social Science Research,‏ 50, 10-18
Otte, S., Streb, J., Rasche, K., Franke, I., Segmiller, F., Nigel, S, & Dudeck, M. (2019). Self‐aggression, reactive aggression, and spontaneous aggression: Mediating effects of self‐esteem and psychopathology. Aggressive behavior, 45(4), 408-416.‏
Patton JH. (2012). Sensation seeking. In V. S. Ramachandran (Ed). Encyclopedia of Human Behavior. San Diego: Academic Press.
Rienecke, R. D. (2018). Parental marital satisfaction in a family-based partial hospitalization program. Eating disorders26(2), 143-148.‏
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press, Princeton, NJ.
Ruza, I., & Ruza, A. (2015). Causal Explanations for Infidelity of Latvian Residents in Dating and Marital Relationships. Journal of Family Psychology, 28(1), 236-242.
Seekis, V., Bradley, G. L., & Duffy, A. (2017). The effectiveness of self-compassion and self-esteem writing tasks in reducing body image concerns. Body image23, 206-213.‏
Schmidt, A. E., Green, M. S., & Prouty, A. M. (2016). Effects of parental infidelity and interparental conflict on relational ethics between adult children and parents: A contextual perspective. Journal of Family Therapy38(3), 386-408.‏
Shrout, M. R., & Weigel, D. J. (2020). Coping with infidelity: The moderating role of self-esteem. Personality and Individual Differences154, 10-20.
Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. D. (2018). Dating infidelity in Turkish couples: the role of attitudes and intentions. The Journal of Sex Research, 55(2), 252-262.‏
Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and Individual Differences128, 75-80.‏
Yeun, Y. R., & Woo, H.Y. (2018). The effects of an interpersonal relationship improvement program on self-esteem, interpersonal orientation, and ego-resilience on Korean adolescents. Biomedical Research, 29, 20-35.
Walsh, F. (2007). Traumatic loss and major disasters: strengthening family and community resilience. Family Process, 46 (2), 207-27.
Weiser, D. A., & Weigel, D. J. (2015). Investigating experiences of the infidelity partner: Who is the “Other Man/Woman”?. Personality and Individual Differences85, 176-181.‏