دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-120 
شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج

صفحه 79-99

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری‌پور