بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش­نامۀ سبک‌های هویت (ISI-5) در گروهی از نوجوانان ایرانی است. پس از برگردان نسخۀ اصلی پرسش­نامۀ سبک‌های هویت به فارسی و اصلاح و تأیید آن از سوی پنج استاد روان‌شناسی و زبان انگلیسی و سپس بازترجمه از فارسی به انگلیسی توسط مترجمی دیگر و تأیید توسط مؤلف اصلی پرسش­نامه، فرم نهایی آن در 373 (189 دختر، 184 پسر) دانش‌آموز دبیرستانی شهرستان شهریار ـ که به­صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند ـ اجرا شد. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و باز‌آزمایی و به­منظور تعیین روایی از روایی هم­زمان و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار سه عاملی پرسش­نامه برازش کافی را دارد. ضرایب آلفای کرونباخ برای سه زیرمقیاس این آزمون از 67/0 تا 79/0 به­دست آمد. ضرایب بازآزمایی خرده‌مقیاس‌های سه­گانة پرسش­نامه از 77/0 تا 81/0 به­دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهند نسخة فارسی پرسش­نامه سبک‌های هویت در نمونۀ ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و قابلیت استفاده در پژوهش را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Revised Identity Styles Inventory (ISI-5) among a Group of Iranian Adolescents

نویسندگان [English]

  • Abbas Marzban
  • Mohammad-Raza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

The current study aimed to evaluate the validity and reliability of the 5th revision of Identity Styles Inventory (ISI-5) in a group of Iranian adolescents. ISI-5 was translated from English to Persian, and then the Persian version was edited by 5 experts in psychology and English language, back-translated from Persian to English by another translator and was confirmed by the author of the source version. The final Persian version of ISI-5 was administered among 373 high school students (189 female, 184 male) of Shahriar (Shahriar, Tehran Province, Iran) who were selected through multi-stage cluster sampling method. The reliability of the scale was determined by Cronbach's alpha and test-retest; and validity of the scale was confirmed by simultaneous validity and confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha coefficients for the three sub-scales of this test were between 0/67 and 0/79. The test-retest coefficients of the three subscales of the  Persian version of ISI-5 were between 0/77 and 0/81. The findings indicated that the Persian version of ISI-5 has a good validity and reliability for Iranian sample and is applicable in research cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity styles
  • confirmatory factor analysis
  • validity
  • reliability
  • Iranian adolescents
برک، ل. (2007). روان­شناسی رشد. ترجمۀ سیدمحمدی (1389). تهران: نشر ارسباران، چ 15.
تعجبی، م.، عباس­زاده، م.م.، حسنی، م. و قلاوندی، ح. (1394). نقش عدالت سازمانی ادراک­شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجیگری هویت سازمانی. مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی، 12، 153­174.
حجازی، ا. و فارسی­نژاد، م. (1390). سبک‌های پردازش هویت: تعامل جنسیت و فرهنگ. زن: حقوق و خانواده (تحقیقات زنان)، 5(2)، 30­48.
شکری، ا.، تاجیک اسماعیلی، ع.، دانشورپور، ز.، غنایی، ز. و دستجردی، ر. (1386). تفاوت‌های فردی در سبک‌های هویت و بهزیستی روان­شناختی: نقش تعهد هویت. تازه­های علوم شناختی، 9(2)، 33­46.
شکری، ا.، دهکردی علی­اکبری، م.، خدایی، ع. و دانشورپور، ز. (1392). تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی سیاهۀ سبک هویت در نوجوانان ایرانی. روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 35، 237­248.
صدیق سروستانی، ر. و قادری، ص. (1388). ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه‌های سنتی و مدرن. تحقیقات فرهنگی، 2(8)، 35­65.
قاسمی، و. (1389). مدل­سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد اموس. تهران:
جامعه­شناسان.
میرساردو، ط.، کاوسی، ا. و ابراهیم­زاده، ر. (1387). بررسی عوامل اجتماعی­ فرهنگی مؤثر بر بحران هویت جوانان. پژوهش­های جامعه­شناختی، 2(1)، 77­100.
Baumeister, R.F. & Muraven, M. (1996). Identity as adaptation to social, cultural, and historical context. Journal of Adolescence, 19(5), 405-416.
Berzonsky, M.D. (1988). Self-theorists, identity status, and social cognition. Self, Ego, and Identity: Integrative Approaches .(pp. 243-262). New York: Springer.
Berzonsky, M.D. (1992). Identity Style Inventory (ISI-3): Revised version. Unpublished measure. Department of Psychology, State University of New York. Cortland, NY, 13045.
Berzonsky, M.D. (1994). Self-identity: The relationship between process and content. Journal of Research in Personality, 28(4), 453-460.
Berzonsky, M.D. (2004). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: A social-cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1(4), 303-315.
Berzonsky, M.D. (2005). Identity processing style and self-definition: Effects of a priming manipulation. Polish Psychological Bulletin, 36(3), 137-143.
Berzonsky, M.D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44(3), 645-655.
Berzonsky, M.D. (2011). A social-cognitive perspective on identity construction. In: S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. & Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 55-76). New York: Springer.
Berzonsky, M.D. & Barclay, C.R. (1981). Formal reasoning and identity formation: A reconceptualization. In Social development in youth: Structure and content (pp. 64-87). Karger Publishers.
Berzonsky, M.D. & Ferrari, J.R. (2009). A diffuse-avoidant identity processing style: Strategic avoidance or self-confusion? Identity: An International Journal of Theory and Research , 9(2), 145-158.
Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B. & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50(2), 295-299.
Berzonsky, M.D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D.R. & Goossens, L. (2013). Development and validation of the revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological Assessment, 25(3), 893.
Crocetti, E., Rubini, M., Berzonsky, M.D. & Meeus, W. (2009). Brief report: The identity style inventory evalidation in Italian adolescents and college students. Journal of Adolescence, 32, 425-433.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. New York: W.W. Norton & Co.
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. New-York: W.W. Norton Company.
Flum, H. & Buzukashvili, T. (2018). Identity Development and Future Orientation in Immigrant Adolescents and Young Adults: A Narrative View of Cultural Transitions from Ethiopia to Israel. New directions for child and adolescent development, 160, 15-30.
Kline, R.B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Kroger, J. (2004). Identity in adolescence: The balance between self and other. Psychology Press.
Luyckx, K., Soenens, B., Berzonsky, M.D., Smits, L., Goossens, L. & Vansteenkiste, M. (2007). Information oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self-reflection, and self-rumination. Personality and Individual Differences, 43, 1099-1111.
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551-558.
Phillips, T.M. & Pittman, J.F. (2007). Adolescent psychological well-being by identity style. Journal of Adolescence, 30, 1021-1034.
Schwartz, S. J., Côté, J. E. & Arnett, J. J. (2005). Identity and agency in emerging adulthood two developmental routes in the individualization process. Youth & Society, 37(2), 201-229.
Soenens, B., Duriez, B. & Goossens, L. (2005). Social – psychological profiles of identity styles: attitudinal and social-cognitive correlates in late adolescence. Journal of Adolescence, 28(1), 107-125.
Sokol, J.T. (2009). Identity development throughout the lifetime: An examination of Eriksonian theory. Graduate Journal of Counseling Psychology1(2), Article 14.
Solomontos-Kountouri, O. & Hurry, J. (2008). Political, religious and occupational identities in context: Placing identity status paradigm in context. Journal of Adolescence, 31(2), 241-258.
Sramová, B. & Fichnová, K. (2008). Identity and creative personality. Studia Psychologica, 50(4), 357-369.