ارتباط دیدگاه‌گیری اجتماعی و قدرت ایگو با هوش فرهنگی در دانشجویان غیربومی: نقش تعدیل‌کنندة سن و جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

چکیده

جوامع مهاجرپذیر برای ساکنان آنجا چالش‌های فرهنگی بسیاری به همراه دارند. این شرایط برای افرادی مانند دانشجویان غیربومی دشوارتر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ دیدگاه‌گیری اجتماعی و قدرت ایگو با هوش فرهنگی و همچنین بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ سن و جنسیت در دانشجویان غیربومی، انجام شده است. بدین منظور از دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 148 دانشجوی غیربومی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش­نامۀ هوش فرهنگی، پرسش­نامۀ قدرت ایگو، و مقیاس دیدگاه‌گیری اجتماعی بودند. پس از اجرای پرسش­نامه‌ها تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری سلسله­مراتبی انجام شد. نتایج نشان داد دیدگاه‌گیری اجتماعی و قدرت ایگو با هوش فرهنگی رابطۀ مثبت داشتند. جنسیت نقش تعدیل‌کننده‌ای در روابط متغیرهای پیش‌بین و هوش فرهنگی نداشتند. رابطۀ بین دیدگاه‌گیری اجتماعی و هوش فرهنگی با افزایش سن آزمودنی‌ها (بالای 30 سال) کاهش و رابطۀ بین قدرت ایگو و هوش فرهنگی با افزایش سن دانشجویان افزایش یافت. توجه به عامل‌های تأثیرگذار بر هوش فرهنگی می‌تواند شایستگی و سازگاری فرهنگی را برای جامعۀ دانشجویان به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Social Perspective-Taking and Ego Strength to Cultural Intelligence in Non-Native College Students: The Modifying Role of Age and Gender

نویسنده [English]

  • Azadeh Faraghdani
Islamic Azad University, Saveh Branch
چکیده [English]

Immigrant-receiving cities and communities can pose numerous cultural challenges for their citizens. This condition is more difficult for non-native students. Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship of social perspective-taking and ego strength to cultural intelligence, considering the modifying role of age and gender of the non-native students. A sample of 148 non-native students was selected from the Humanities Faculty of the Islamic Azad University of Saveh using availability sampling. The research tools included Earley and Ang’s Cultural Intelligence Scale, Barron's Ego Strength Scale, and the Social Perspective-Taking Scale. After collecting the questionnaires, the data was analyzed using hierarchical multivariate regression. The results showed that the relationships of social perspective-taking and ego strength to cultural intelligence were positive. Furthermore, gender had no modifying role in the relationships between the predictors and cultural intelligence. As for age, an increase in the age of the participants had a negative effect on the relationship between social perspective-taking and cultural intelligence, whereas the relationship between ego strength and cultural intelligence increased with an increase in the student age. Paying close attention to the factors affecting cultural intelligence can promote competence and cultural adaptation of student communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social perspective-taking
  • ego strength
  • cultural intelligence
آهنچیان، م.، امیری، ر. و بخشی، م. (1391). بررسی هم­بستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت، 1(2)، 44­53.
اعظامی، م. و کیهان، ج. (1397). رابطۀ بین سبک‌های هویت و کمک طلبی تحصیلی در بین دانشجویان غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: آزمون نقش میانجی هوش فرهنگی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 8(1)، 108­128.
امیدیان، ف. و علیپور، ن. (1396). نقش واسطه‌ای هوش فرهنگی در رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 27، 79­100.
بادان فیروز، ع.، رحیمیان بوگر، ا.، ناجی، ا. و شیخی، م.ر. (1396). تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(8)، 37­45.
بشرپور، س. و عینی، س. (1396). پیش‌بینی اختلالات شخصیت بر پایۀ مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن، کلمن و قدرت ایگو. مجلۀ  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(5)، 84­93.
پاپ‌زن، ع.، علی‌آبادی. و.، صی محمدی، س.، قربانی، ف. و دهی، پ. (1393). تأثیر مؤلفه‌های هوش فرهنگی بر رفتار کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی. فصلنامۀ پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 29، 108­117.
پرویز، ک.، آقامحمدیان شعرباف، ح.، قنبری هاشم‌آبادی، ب. و دهقانی، م. (1395). رابطۀ توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، 118­126.
تقوایی یزدی، م. (1394). رابطۀ هوش عاطفی و هوش فرهنگی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. مدیریت فرهنگی، 9(30)، 91­110.
حسن‌زاده، ر. (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای عملی تحقیق). تهران: ساوالان.
درویش، ج.، نوده فراهانی، م.، خلیلی، م. و شعبانی. ف. (1392). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی وعملکرد شغلی پرستاران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 82، 40­45.
سلیم بهرامی، ح.، احمدی، ح.، ذبیحی حاجیکلایی، ف. و علیزاده، م. (1393). بررسی میزان هوش فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان مازندران. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 14، 87­102.
طولابی، ز. و کریمی، ش. (1391). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و خودکارآمدی اجتماعی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه ایلام). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2(3)، 446­464.
طولابی، ز.، خیری، ع. و صمدی، س. (1394). رابطۀ بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان. مجله روان­شناسی، 75، 286­296.
عسگری، پ. و روشنی، خ. (1391). مقایسۀ هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی­ اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. زن و فرهنگ، 12، 49­63.
غفاری، م. و خانی، ل. (1392). ارتباط سرمایۀ اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(8)، 642­650.
فیاضی، م.، ناظمی، ش. و فتحی، م. (1392). سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت‌شناختی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3(4)، 604­624.
قاسمی، ا. و غلامی، س. (1396). بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران). تحقیقات مدیریت نوین خاتم، 1(2)، 25­45.
کشانی فراهانی، ز. (1390). بررسی قدرت ایگو، سبک‌های دفاعی و روابط موضوعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان­شناسی. دانشگاه الزهرا.
کوچکی راوندی، م.، منیرپور، ن. و ارج، ع. (1394). نقش سبک‌های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش‌بینی سندروم رودۀ تحریک‌پذیر. فیض، 19(3)، 231­241.
محققی، ج.، ذوقی پایدار، م.، یعقوبی، ا.، یارمحمدی واصل، م. و محمدزاده، س. (1395). تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه‌گیری اجتماعی در دانشجویان. شناخت اجتماعی، 5(1)، 18­32.
محمودی، ح.، مصطفی‌لو، ط.، عبدلی سلطان‌احمدی، ج.، و پورناصح، س. (1396). اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر از خودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی. روان‌شناسی فرهنگی، 1(1)، 113-130.
موسوی چلک، ا.، حسینی. ا. و پوربخشیان، ع. (1394). تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایۀ اجتماعی دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام نور مرکز رامسر). نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10(2)، 73­87.
Bernardo, A.B.I. & Presbitero, A. (2018). Cognitive flexibility and cultural intelligence: Exploring the cognitive aspects of effective functioning in culturally diverse contexts. International Journal of Intercultural Relations, 66, 12-21.
Baron-Choen, S. & Wheelwright, S. (2004). The empathy Quotient in normal and autism adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 163-175.
Besharat, M.A., Ramesh, S. & Moghimi, E. (2018). Spiritual health mediates the relationship between ego-strength and adjustment to heart disease. Health Psychology Open, 5(1), 1-8.
Davis, M.H., Conklin, L., Smith, A. & Luce, C. (1996). Effect of perspective taking on the cognitive representation of persons: A merging of self and other. Journal of Personality and Social psychology, 70(4), 317-726
Duan, W. & Yin Ho, S. M. (2016). Three-dimensional model of strengths: Examination of invariance across gender, age, education levels, and marriage status. Community Mental Health Journal, 8(1), 1-8.
Earley, P. C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interaction across cultures. Stanford, CA: Stanford University Press.
Fahim Devein, H. (2017). Investigating the relationship between big five personality traits and cultural intelligence of football coaches. Human and Social Studies, 5(2), 116-137.
Flannary, K. M. & Smith, R. L. (2016). The effects of age, gender, and gender role: Ideology on adolescent's social perspective taking ability and tendency in friendships. Journal of Social and Personal Relationships, 34(5), 617-635.
Galati, A., Diavastou, A. & Avraamides, M. N. (2018). Signatures of cognitive difficulty in perspective-taking: Is the egocentric perspective always the easiest to adopt?. Language, Cognition and Neuroscience, 33(4), 467-493.
Gfellner, B. M. & Cordoba, A. I. (2017). Identity problems ego strengths, perceived stress, and adjustment during contextual changes at university. Identity: An International Journal of Theory and Research, 17(1), 25-39.
Harmon, M.H. (2005). The Barron ego strength scale: A study of personality correlates among normals. Journal of Clinical Psychology, 36(2), 433-436.
Heintz, S., Kramm, C. & Ruch, W. (2019). A meta-analysis of gender differences in character strengths and age, nation, and measure as moderators.The Journal of Positive Psychology, 14(1),103-112.
Iskhankova, M. (2018). Does cross–culture competence matter when going global: Cultural intelligence and its impact on performance of international students in Australia. Journal of Intercultural Communication Research, 47(2), 121-140.
Liu, H., Hu, Sh. & Gu, J. (2018). What role does self-efficacy play in developing cultural intelligence from social media usage?. Electronic Commerce Research and Applications, 28, 172-180.
Longmire, N. H. & Harrison, D. A. (2018). Seeing their side versus their pain: Differential consequences of perspective-taking and empathy at work. Journal of Applied Psychology, 103(8), 894-915.
Nilsen, E. S. & Bacso, S. A. (2017).Cognitive and behavioural predictors of adolescent's communicative perspective-taking and social relationships. Journal of Adolescence, 56, 52-63.
Pile, V., Higher, S. P. W., Hiau, C. F. & Lau, J. Y. F. (2016). Young people with higher social anxiety are less likely to adopt the perspective of another: Data from the director task. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55, 41-48.
Pornprasit, N. & Boonayasiriwat, W. (2018). The effects of perspective-taking on prejudice reduction among Thais: The moderating role of relational self-esteem. Kasetsart Journal of Social Sciences, 5(6), 1-5.
Ramirez-Fernandez, J., Ramirez-marin, J. & Munduate, L. (2017). I expected more from you: The influence of close relationship and perspective taking on Negotiation offers. Group Decision and Negotiation, 27(1), 2-21.
Tchoh, B. K. & Mertan, E. B. (2018). Understanding the relationship between self-construals, self-esteem, social support, and the sociocultural adaptation of African students in Northern Cyprus. Journal of International Students, 8(2), 725-820.
Van-Boven, L. L. & Loewenstein, G. (2003). Projection of transient drive states. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1159-1168.
Wacker, R., Bolte, S. & Dziobek, I. (2017). Women know better think and feel: Gender effects on mindreading across the adult life span. Frontiers in Psychology, 8, 1-7.
Wang, C.S., Lee. M., Ku, G. & Leung, A. K. (2018). The Cultural boundaries of perspective-taking: When and why perspective-taking reduces stereotyping. Personlity and Social Psychology Bulletin, 44(6), 1-16.
Ziadni, M. S., Jasinski, M. J. Vief, G. L. & Lumley, M. A. (2017). Alexithymia, Defenses, and ego strength: Cross-sectional and longitudinal relationships with psychological well-being and depression. Journal of Happiness Studies, 18(6), 1799-1813.