معرفی کتابِ «روان‌شناسی فرهنگی (ویراست سوم)»

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

Review of the book: "Cultural Psychology, Third Edition" by Steven Heine

نویسنده [English]

  • Amir-Ali Mazandarani
Tarbiat Modares University
امیرعلی مازندرانی
دکتری روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس