مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده

تعارض یکی از عوامل مخرب زندگی زناشویی است و آثار زیان­باری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین دارد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر دو رویکرد هیجان­مدار و غنی­سازی روابط­ گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین بود. این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه گواه و پیگیری سه­ماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش، زنان شهرستان خمین بودند که در سال 1396، به مرکز مشاورۀ فراز مراجعه کرده بودند. 36 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامۀ تعارض زناشویی بود. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد مداخلۀ آموزشی مبتنی بر دو رویکرد هیجان‌مدار و غنی‌سازی روابط گاتمن سبب کاهش نمرات تعارض زناشویی و مؤلفه‌های آن شده است. همچنین، نتایج آزمون بونفرونی نشان داد در متغیر تعارض زناشویی بین دو رویکرد آموزشی، تفاوت معنی­داری وجود ندارد؛ اما تفاوت بین دو گروه آزمایش با گروه گواه در پس­آزمون و پیگیری برای متغیر تعارض زناشویی معنی­دار بود. پیگیری سه­ماهه، بیانگر ثبات برآیندها بود. با توجه به کمک رویکرد هیجان­مدار به زوجین در شناسایی و ابراز نیازها و احساسات و تمرینات ساختار­یافته رویکرد گاتمن برای افزایش مهارت­های ارتباطی، می­توان از این دو رویکرد در کاهش تعارض زناشویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Neda Jalali 1
  • Hasan Heydari 1
  • Hosein Davoudi 1
  • Seyed Ali Aleyasin 2
1 Islamic Azad University, Khomein Branch
2 Islamic Azad University, Ashtian Branch
چکیده [English]

Conflict as one of the destructive factors in marital life has harmful effects on the physical and emotional health of couples. This research aimed to compare the efficacy of Training Intervention based on emotionally focused approach and Gottman’s relationship enrichment approach on the marital conflicts of a group of women in Khomein city. This research was a quasi-experimental field research with pre-test, post-test, a control group and a 3-month follow up. The statistical population of the study consisted of women in Khomein city who referred to Faraz Counseling Center in 2017. Among them, 36 women were selected by available sampling method and were randomly assigned to two experimental groups and one control group. To collect the data, a Marital Conflict Questionnaire was used. The results of multivariate covariance analysis indicated that the application of the two approaches – the educational intervention based on excitement-focused approach and Gottman’s relationship enrichment approach – reduced marital conflict scores. Also, the results of Bonferroni test showed no significant difference between the two educational approaches regarding the variable of marital conflict, but there was a significant difference between the two experimental groups and the control group in the post-test and follow up regarding the marital conflict. The 3-month follow up implied that the results were stable. Since emotionally focused approach helped couples to identify and express their needs and feelings, and as structured exercises of Gottman’s relationship enrichment approach also increased their communication skills, so these two approaches can be used to reduce marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflict
  • emotion
  • enrichment of relationships