تماس با ما

نشانی دفتر دوفصلنامه: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

کد پستی: 14636

صندوق پستی: 6381/14155

تلفن: 44246250 داخلی295

دورنگار: 44246115

 رایانامه: jcp@samt.ac.ir


CAPTCHA Image