اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد احمدی

فلسفه غرب رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=12
a.ahmadiatsamt.ac.ir
44248776

سردبیر

دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=12
zareatsamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

مدیر تحریریه

دکتر ناصر آقابابائی

روان‌شناسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=31
naseraghaatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=1
abolhassaniatsamt.ac.ir

دکتر مسعود آذربایجانی

فلسفه دین دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/51/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
mazarbayejaniatrihu.ac.ir

دکتر محمد آرمند

برنامه ریزی درسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ سمت

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=2
armandatsamt.ac.ir

دکتر عباس رحیمى نژاد

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/arahimi
arahimiatut.ac.ir

دکتر سیدحسین کاظمی

مدیریت (گرایش رفتاری) استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=23
kazemiatsamt.ac.ir

دکتر رضا کرمی نوری

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rknouri
rknouriatut.ac.ir

دکتر علیرضا مرادی

روان شناسی‌بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

pe.khu.ac.ir/~moradi
moradi90atyahoo.com

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadaratsamt.ac.ir
44246250 -داخلی324