اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود مهدوی زادگان

رئیس سازمان «سمت»

mahdavizadegansamt.ac.ir

سردبیر

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

اعضای هیات تحریریه

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

محمد آرمند

برنامه‌ریزی درسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت»

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandsamt.ac.ir

معصومه اسمعیلی

مشاوره استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693205/
magiranaa.com

ایپ پورتینگا

روان‌شناسی میان‌فرهنگی استاد دانشگاه تیلبرگ، هلند

y.h.poortingakub.nl

عباس رحیمى نژاد

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/arahimi
arahimiut.ac.ir

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

منصور سودانی

مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

sodani_mscu.ac.ir

محمدرضا عابدی

مشاوره استاد دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abediedu.ui.ac.ir

مجید صفاری‌نیا

روان‌شناسی استاد دانشگاه پیام نور

drsaffarinia.com/
infodrsaffarinia.com

رابرت مک کری

روان‌شناسی شخصیت استاد موسسه ملی سالمندی امریکا وابسته به سازمان ملی بهداشت امریکا

ardeltsoc.ufl.edu

علیرضا مرادی

روان‌شناسی‌ بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

pe.khu.ac.ir/~moradi
moradi90yahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا فداکار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

jcpsamt.ac.ir
44246250 -داخلی248