اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zareatsamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

سردبیر

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zareatsamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

مدیر تحریریه

ناصر آقابابائی

روان‌شناسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/naseraghaei/fa
naseraghaatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassaniatsamt.ac.ir

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/51/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
mazarbayejaniatrihu.ac.ir

محمد آرمند

برنامه‌ریزی درسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت»

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandatsamt.ac.ir

ایپ پورتینگا

روان‌شناسی میان‌فرهنگی استاد دانشگاه تیلبرگ، هلند

y.h.poortingaatkub.nl

معصومه اسمعیلی

مشاوره استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693205/
magiranataa.com

محمد ذبیحی

فلسفه استاد دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24757/23833/
zabihiatgmail.com

عباس رحیمى نژاد

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/arahimi
arahimiatut.ac.ir

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zareatsamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

محمدرضا عابدی

مشاوره استاد دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abediatedu.ui.ac.ir

مجید صفاری‌نیا

روان‌شناسی استاد دانشگاه پیام نور

drsaffarinia.com/
infoatdrsaffarinia.com

رضا کرمی نوری

روان‌شناسی استاد دانشگاه اُربرو، سوئد

www.oru.se/english/employee/reza_kormi-nouri
reza.kormi-nouriatoru.se
+46 19 301293

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/mohsenit/?ac=article
mohsenitatut.ac.ir

علیرضا مرادی

روان‌شناسی‌ بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

pe.khu.ac.ir/~moradi
moradi90atyahoo.com

رابرت مک کری

استاد موسسه ملی سالمندی امریکا وابسته به سازمان ملی بهداشت امریکا

ardeltatsoc.ufl.edu

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadaratsamt.ac.ir
44246250 -داخلی324