اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

سردبیر

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

مدیر تحریریه

ناصر آقابابائی

روان‌شناسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/naseraghaei/fa
naseraghagmail.com

اعضای هیات تحریریه

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/51/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
mazarbayejanirihu.ac.ir

محمد آرمند

برنامه‌ریزی درسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت»

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandsamt.ac.ir

ایپ پورتینگا

روان‌شناسی میان‌فرهنگی استاد دانشگاه تیلبرگ، هلند

y.h.poortingakub.nl

معصومه اسمعیلی

مشاوره استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693205/
magiranaa.com

محمد ذبیحی

فلسفه استاد دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24757/23833/
zabihigmail.com

عباس رحیمى نژاد

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/arahimi
arahimiut.ac.ir

مهدی زارع بهرام‌آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir
44246250 -داخلی277

منصور سودانی

مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

sodani_mscu.ac.ir

محمدرضا عابدی

مشاوره استاد دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abediedu.ui.ac.ir

مجید صفاری‌نیا

روان‌شناسی استاد دانشگاه پیام نور

drsaffarinia.com/
infodrsaffarinia.com

رضا کرمی نوری

روان‌شناسی استاد دانشگاه اُربرو، سوئد

www.oru.se/english/employee/reza_kormi-nouri
reza.kormi-nourioru.se
+46 19 301293

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/mohsenit/?ac=article
mohsenitut.ac.ir

رابرت مک کری

روان‌شناسی شخصیت استاد موسسه ملی سالمندی امریکا وابسته به سازمان ملی بهداشت امریکا

ardeltsoc.ufl.edu

علیرضا مرادی

روان‌شناسی‌ بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

pe.khu.ac.ir/~moradi
moradi90yahoo.com

مدیر داخلی

فاطمه پورمحمد

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

jcpsamt.ac.ir

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadarsamt.ac.ir
44246250 -داخلی324