راهنمای نویسندگان

مقالة ارسالی باید در یکی از زمینه­‌های مختلف مربوط به روان‌شناسی فرهنگی تهیه شده باشد. مقالة ارسالی نباید پیشتر در جای دیگری به چاپ رسیده باشد یا  همزمان برای بررسی و چاپ به مجلة دیگری فرستاده شده باشد. در صورتی که نویسندگان از راهنمای زیر برای آماده‌سازی مقاله خود تبعیت نکنند، مقاله تا زمان اصلاح فرمت ظاهری بایگانی می‌شود و مراحل داوری را طی نخواهد کرد. مقالة فرستاده شده به دوفصلنامة روان‌شناسی فرهنگی باید دست کم دربرداندة فایل اصلی مقاله باشد. فایل اصلی شامل کل مقاله بدون نام نویسنده/ نویسندگان است که باید در قسمت فایل اصلی بدون نام بارگزاری شود. نام این فایل نیز نباید نام نویسنده باشد. در صورتی که نویسنده مایل باشد مطالب بیشتری را ارسال نماید می‌تواند از طریق فایل‌های ضمیمه آن‌ها را بارگزاری کند. فایل ضمیمه باید در قسمت اضافه کردن فایل‌های مکمل ارسال شوند.

پر کردن و فرستادن فرم عدم تعارض منافع لازم است.

 

نحوة آماده کردن مقاله برای ارسال

مقاله باید با نرم‌افزار Word  Microsoft، قلم B Zar، اندازه 13 و با فاصله خطوط 0/9 تهیه شود. حجم مقاله نباید از 20 صفحه A4 (حداکثر 7000 کلمه) تجاوز کند.

عنوان

عنوان مقاله باید کوتاه، گویا، و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

چکیده

در این قسمت مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت فشرده، حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی بیان شود. محتوای چکیده فارسی و انگلیسی باید کاملاً منطبق باشند.

کلیدواژه‌ها

از میان واژه‌های اصلی مقاله بین 4 تا 7 واژه مشخص شده و به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شوند.

مقدمه

بیان مساله، هدف، و تبیین ضرورت انجام پژوهش، پیشینه، و مبانی نظری در قسمت مقدمه قید شوند.

روش

بخش روش شامل نوع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌برداری، گروه نمونه، ابزار/ ابزارهای پژوهش، فرآیند اجرای پژوهش، و روش تحلیل داده‌هاست.

یافته‌ها

یافته‌های حاصل از روش های آماری، جدول‌ها، و نمودارها در قسمت یافته‌ها آورده شوند. کلیه جدول‌ها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند.

بحث و نتیجه‌گیری

تبیین یافته‌های پژوهشی و بیان محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهشی در این قسمت آورده شوند.

زیرنویس‌ها

توصیف‌ها، توضیح‌ها، معادل لاتین اصطلاح‌ها، و نام‌ها در پانویس هر صفحه بیایند. نام نویسندگانی که در منابع موجود هستند نیازی به زیرنویس ندارد.

جدول

هر مقاله حداکثر حاوی 4 جدول باشد. جدول‌ها به سبک APA تنظیم شوند. هر جدول نام و شماره داشته باشد. نام و شماره جدول در بالای آن بیاید. اطلاعات جدول‌ها در متن تکرار نشوند. نام و توضیح هر جدول به گونه‌ای باشد که بدون مراجعه به متن قابل‌فهم باشد.

تصویر

هر مقاله حداکثر 3 تصویر داشته باشد. نام و شماره تصویر در زیر آن بیاید. توضیح و نام تصویر به گونه‌ای باشد که بدون مراجعه به متن قابل‌فهم باشد.

قدردانی

قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده مالی پژوهش (در صورت وجود) در آخر مقاله قبل از منابع درج شود.

منابع

منابع مورد استفاده در مقالاتی که به روان‌شناسی فرهنگی ارسال می‌شوند باید دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA آورده شوند. برای نمونه به موارد زیر نگاه کنید.

 کتاب‌ها:

- هومن، ح. ع. (1386). شناخت روش علمی. تهران: سمت.

- باربور، ا. ج. (1972). علم و دین. ترجمة ب. خرمشاهی. (1389). تهران: نشر دانشگاهی.

 

مقاله‌ها:

- آقابابائی، ن. (۱۳۹۹). روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران. روان‌شناسی فرهنگی، ۴(۲)، ۱۶۱-۱۷۹.

 

پایان نامه‌ها:

- تبیک، م. ت. (1389). ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای خودشناختی و خودمهارگری با طبقه‌بندی توانمندی‌های خوی در روان‌شناسی مثبت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

Books

- Burack, J. A., Hodapp, R. M., & Zigler, E. (1998). Handbook of mental retardation and development.    New   York: Cambridge University Press.

- Fraley, R. C., & Phillips, R. L. (2009). Self-report measures of adult attachment in clinical practice. In J. H., Obegi, E., & Berant (Eds), Attachment theory and research in clinical work with adults. (pp. 153-180). New York: Guilford Press.

 

 Papers

- Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, w. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic Research, 69(4), 419-432.

 

Dissertations

- Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.