تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 88
تعداد نویسندگان 212
تعداد مشاهده مقاله 20,804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16,091
نسبت مشاهده بر مقاله 236.41
نسبت دریافت فایل بر مقاله 182.85
تعداد مقالات ارسال شده 327
تعداد مقالات رد شده 207
درصد عدم پذیرش 63
تعداد مقالات پذیرفته شده 76
درصد پذیرش 23

 دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی»

"Cultural Psychology"

 وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» به استناد نامة شمارة 3/3/55996 مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ 1396/03/20 موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال 1398 حائز درجة علمی با رتبة ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پروانة انتشار غیر برخط دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ 1396/8/29 به شمارة ثبت 80411 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

 

 دوفصلنامه علمی روانشناسی فرهنگی از تاریخ 25 بهمن ماه 1399 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه شد.

 

این مجله سرقت علمی را بررسی می کند. 

ابر واژگان