آخرین بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۳۹۹

دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی» وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها («سمت») طبق نامة شمارة 3/3/55996 مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی به تاریخ 1396/03/20 در مسیر اخذ رتبة علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرارگرفت و موفق به دریافت رتبة ب از آن وزارت شد. پروانة انتشار غیر برخط روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ 1396/8/29 به شمارة ثبت 80411  به زبان فارسی و ترتیب دوفصلنامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

هدف از تأسیس این نشریه بررسی و مطالعه جنبه‌های فرهنگی موضوع‌های روان‌شناختی و رفتاری، رابطه جنبه‌های مختلف فرهنگ با کارکردهای روان‌شناختی در بافت فرهنگی ایران، تفاوت‌ها و شباهت‌های میان فرهنگی در همه حوزه‌های روان‌شناختی، مفهوم‌سازی متغیرهای روان‌شناختی بر اساس فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، و ساخت و معرفی مقیاس‌های روان‌شناختی برآمده از فرهنگ ایرانی است. این دو فصلنامه با بهره‌مندی از هیأت تحریریه معتبر و متخصص در تلاش است تا مقاله‌های پژوهشی مرتبط با حوزه روان‌شناسی فرهنگی را منتشر نماید و برای غنا بخشیدن به حوزه تخصصی مورد نظر، آماده دریافت آثار علمی به زبان فارسی از سوی کلیه علاقه‌مندان و اصحاب قلم است.

 

 

ناشر:    نام و آرم ناشر

  محل چاپ: ایران، تهران

 حوزۀ تخصصی: روان‌شناسی فرهنگی

زبان مجله: فارسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

زمان داوری: یک تا سه ماه

درصد پذیرش مقالات: 33%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

درجه: علمی با رتبة ب

 

زمینه‌های موضوعی نشریه:

- شناخت و فرهنگ

- هویت و فرهنگ
- شخصیت و فرهنگ
- جلوه‌های هیجانی در بستر فرهنگ
- شاخص‌های دینداری و نقش دین در فرهنگ ایرانی
- سلامت روانی و فرهنگ
- روان درمانی و مشاوره در بستر فرهنگ
- تفاوت‌های فردی در بستر فرهنگ
- زبان و فرهنگ
- رشد و تحول انسان در بستر فرهنگ
- تعاملات اجتماعی
- رفتار شغلی و فرهنگ
- نقد نظریه‌ها، الگوها، و کتاب‌های مطرح روان‌شناسی از منظر روان‌شناسی فرهنگی

ابر واژگان