تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 144
تعداد نویسندگان 334
تعداد مشاهده مقاله 68,494
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42,846
نسبت مشاهده بر مقاله 475.65
نسبت دریافت فایل بر مقاله 297.54
تعداد مقالات ارسال شده 623
تعداد مقالات رد شده 419
درصد عدم پذیرش 67
تعداد مقالات پذیرفته شده 130
درصد پذیرش 21

 دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی»

"Cultural Psychology"

 وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) به استناد نامة شمارة 3/3/55996 مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ 1396/03/20 موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال   1398 ،1399حائز درجة علمی با رتبة ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پروانة انتشار غیر برخط دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ 1396/8/29 به شمارة ثبت 80411 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

 

 دوفصلنامه علمی روانشناسی فرهنگی از تاریخ 25 بهمن ماه 1399 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه شد.

 

این مجله سرقت علمی را بررسی می کند. 

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی

حوزۀ تخصصی: روان‌شناسی

اعتبار مجله: علمی‌ رتبه ب

زبان مجله: فارسی، انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد  (آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

زمان داوری: یک تا سه ماه

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

آدرس ایمیل مجله:  jcp.samt.ac.ir

 توجه: نشریه برای چاپ مقالات مبلغ3،000،000 ریال (معادل 300،000 تومان) از نویسندگان محترم دریافت می نماید.


ابر واژگان