تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 79
تعداد نویسندگان 183
تعداد مشاهده مقاله 17,503
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13,827
نسبت مشاهده بر مقاله 221.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 175.03
تعداد مقالات ارسال شده 295
تعداد مقالات رد شده 186
درصد عدم پذیرش 63
تعداد مقالات پذیرفته شده 64
درصد پذیرش 22

 دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی»

"Cultural Psychology"

 وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» به استناد نامة شمارة 3/3/55996 مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ 1396/03/20 موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال 1398 حائز درجة علمی با رتبة ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پروانة انتشار غیر برخط دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ 1396/8/29 به شمارة ثبت 80411 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

 

 دوفصلنامه علمی روانشناسی فرهنگی از تاریخ 25 بهمن ماه 1399 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه شد.

 

 

 

ناشر:    نام و آرم ناشر

  محل چاپ: ایران، تهران

 حوزۀ تخصصی: روان‌شناسی فرهنگی

زبان مجله: فارسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

درجه: علمی با رتبة ب

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

زمان داوری: یک تا سه ماه

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

زمینه‌های موضوعی نشریه:

- شناخت و فرهنگ

- هویت و فرهنگ
- شخصیت و فرهنگ
- جلوه‌های هیجانی در بستر فرهنگ
- شاخص‌های دینداری و نقش دین در فرهنگ ایرانی
- سلامت روانی و فرهنگ
- روان درمانی و مشاوره در بستر فرهنگ
- تفاوت‌های فردی در بستر فرهنگ
- زبان و فرهنگ
- رشد و تحول انسان در بستر فرهنگ
- تعاملات اجتماعی
- رفتار شغلی و فرهنگ
- نقد نظریه‌ها، الگوها، و کتاب‌های مطرح روان‌شناسی از منظر روان‌شناسی فرهنگی

 

این مجله به صورت باز و رایگان در دسترس عموم است.

این مجله سرقت علمی را بررسی می کند. 

ابر واژگان