درباره نشریه

دو فصلنامه علمی «روان‌شناسی فرهنگی» وابسته به گروه علوم‌رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» طبق نامه شماره 3/3/55996 مدیر کل محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی به تاریخ 1396/03/20 در مسیر اخذ درجه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرارگرفت و در ارزیابی سال 1398 موفق به دریافت درجة علمی با رتبة ب شد.