اصول اخلاقی انتشار مقاله

انتشار مقاله‌های علمی–پژوهشی، مسئله‌محور، و نوآورانه

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب درآثارعلمی پیروی می نماید"

نویسندگان و افراد فعال در نشریه بایست قوانین و منشور اخلاقی  مجله روان‌شناسی فرهنگی را بپذیرند. سیاست‌های اخلاقی این مجله بر پایة اصول کمیتة بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

روان‌شناسی فرهنگی از سامانة مشابهت‌یاب متون سمیم نور استفاده می‌کند.

 تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی توسط مجله رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقاله‌ها

تصمیم‌گیری درباره مقاله‌ها در هر مرحله بدون توجه به نژاد، جنسیت، دین، قومیت، شهروندی، و فلسفة سیاسی نویسندگان انجام می‌شود.
  
محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه، و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می‌شود.

رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود.


وظایف داوران

داوران در بررسی کیفی، محتوایی، و علمی مقاله‌ها به سردبیر مجله یاری رسانده یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می‌کنند.

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

- عدم داوری مقاله به علت نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است.

- داوری همراه با تاخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

داوری مقالات بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی، دینی، و سیاسی در داوری مقالات خودداری کند.

توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد

داوران مقاله‌های که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان

1. نویسندگان مقاله‌ها را به صورت علمی، منسجم، و مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده‌ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و دینی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

2. در صورت نیاز از نویسنده خواسته می‌شود داده‌های خام، مصاحبه‌ها یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزارهای به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

3. مقالات ارائه شده توسط نویسندگان بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

4. ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

5. ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است.

6. نویسنده اصلی مقاله بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

7. هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجود می شود بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

8. نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان ها مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.

9. نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام یا مقاله را باز پس گیرد.