الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 استادیار گروه روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه

3 استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4 دانشیار گروه معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

الگوهای مختلف مقابله دینی بر نقش سازنده دین در عبور از آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدها تأکید می‌کنند و مردم به‌وسیله الگوهای دینی می‌کوشند با مشکلات فردی و اجتماعی خود کنار آیند. این پژوهش به‌منظور طراحی الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر سه مفهوم بخشایش، سپاسگزاری و امید تدوین شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلِ مفهومی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد با لحاظ ابعاد زمانی (گذشته، حال و آینده) و وضعیت سه گانه رویدادهای ارتباطی (آسیب، چالش و تهدید)، سه مفهوم؛ بخشایش، سپاسگزاری و امید، نقشی راهبردی و عملیاتی در الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد مفهوم بخشایش برای مقابله با آسیب‌ها و فقدان‌های ناشی از روابط در زمان گذشته، مفهوم سپاسگزاری برای از میان بردن چالش‌های ارتباطی زمان حال و مفهوم امید برای مقابله با مشکلاتی که احتمال وقوع آن در آینده می‌رود و تهدیدی علیه فرد تلقی می‌شود، کارکرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time-Limited model of religious coping in the relationships field based on forgiveness, gratitude and, hope

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi khatib 1
  • Mohammad Sadegh Shojai 2
  • Masoud Azarbayejani 3
  • Abbas Pasandide 4
1 Phd student in psychology, Research Institute of Hawzah and University
2 professor assistant
3 Professor in psychology, Research Institute of Hawzah and University
4 associate professor in Quran and Hadith University
چکیده [English]

The different coping models emphasize the constructive role that religion can play in overcoming harms, challenges, and threats by which people try to comprehend and deal with the various personal and situational problems. This study aimed at designing a Time-Limited model of religious coping in the field of relationships based on forgiveness, gratitude, and hope. The research method was descriptive-conceptual analysis. Findings showed that in terms of dimensions of time (past, present, and future) and the triple status of communication events (harm, challenge, and threat), three concepts; Forgiveness, gratitude, and hope play a strategic and operational role in the Time-Limited model of religious coping in the field of relationships. The findings also showed that the forgiveness used for dealing with the harm and loss caused by relationships in the past, the gratitude to eliminate the communication challenges of the present time, and the hope to deal with problems that are likely to occur in the future and considered a threat to the individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-Limited Model
  • Religious Coping
  • relationships
  • forgiveness
  • Gratitude
  • hope