مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

عوامل مختلفی در فراگیری زبان تأثیرگذارند که همگی می‌توانند به بازدهی بیشتر در استفادۀ درست از زبان منجر شوند. تحقیق حاضر با هدف مقایسۀ سبک­های یادگیری و هدف­گرایی تحصیلی در دانش­آموزان دوزبانه و تک­زبانه انجام شد. طرح تحقیق از نوع علّی ـ مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری دوزبانه­ها متشکل از زبان­آموزان دختر مؤسسۀ جهاد دانشگاهی مرند و تبریز بود که یک والد ترک­زبان و یک والد فارس­زبان دارند و تعداد آن­ها 120 نفر بودند. جامعۀ آماری تک­زبانه­ها نیز شامل دانش­آموزان دختر مدرسۀ روستای دولت­آباد مرند بود که تعداد آن­ها 140 نفر بود. نمونۀ آماری این تحقیق متشکل از 30 نفر دانش­آموز تک­زبانه و 30 نفر دانش­آموز دوزبانه بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو پرسش­نامۀ سبک­های یادگیری کلب و پرسش­نامۀ هدف­گرایی تحصیلی بود. یافته­های تحقیق حاکی از آن بودند که بین هدف­گرایی تحصیلی و سبک­های یادگیری (به غیر از سبک یادگیری آزمایشگری فعال) در افراد دوزبانه و تک­زبانه تفاوت معناداری وجود داشت. افراد دوزبانه، هدف‌گرایی تحصیلی بیشتری داشتند و از سبک­ عینی بیشتری نسبت به افراد تک­زبانه استفاده می­کردند. افراد تک­زبانه از سبک تأملی، سبک مفهوم­سازی و سبک یادگیری آزمایشگری فعال بیشتری استفاده می­کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می­توان گفت که دوزبانگی هیچ محدودیتی را برای افراد ایجاد نمی‌کنند و در بسیاری از موارد سبب هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر افراد برای رسیدن به اهدافشان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Learning Styles and Academic Goal Orientation in Bilingual and Monolingual Students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehestani 1
  • Firoze Zangane 2
  • Robabe Jafarzadeh 3
  • Sanaz Khodadoust 4
1 Payame Noor University, South Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Arak Branch
3 Payame Noor University
4 Islamic Azad University, Rudehen Branch
چکیده [English]

There are various factors that affect language learning which could all lead to greater efficiency in the correct use of language. The objective of this study was to compare learning styles and academic goal orientation in bilingual and monolingual students. The research design was causal-comparative. The bilingual population consisted of 120 female students of Marand and Tabriz University Jahad Institute with one Turkic parent and one Persian parent; the statistical population of the monolinguals included 140 female students of a school in Dolat Abad Village in Marand. The statistical sample of this study consisted of 30 monolingual students and 30 bilingual students who were selected by available sampling method. Learning Styles Scale (Kolb, 1985) and Academic Goal-Oriented Scale (Bufard et al, 1998) were used as study tools. Results indicated that there was a significant difference between academic goal orientation and learning styles (except active experiential learning style) in bilingual and monolingual subjects, as well as the fact that bilinguals had higher educational goal orientation and used a more objective style than monolinguals. However, monolinguals used more reflective, conceptual, and experiential learning styles. Accordingly, we could suggest that bilingualism is not a ban for learner, but it also can help the bilinguals have a more goal-oriented life and achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic goal-oriented
  • learning styles
  • monolingual
  • bilingual
شمس اسفندآبادی، ح.، و امامی‌پور، س. (1382). مطالعۀ سبک‌­های یادگیری در دانش­آموزان یک­‌زبانه و دوزبانۀ دورۀ راهنمایی و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت. نوآوری‌های آموزشی، 5، 11ـ28.
حسینی لارگانی، م. (1377). مقایسۀ سبک­های یادگیری دانشجویان در مقطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری ، زن و مرد و ضعف و قدرت 3 رشتۀ علوم انسانی ، پزشکی و مهندسی و فنی در دانشگاه­های تهران، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی تهران .
جوکار، ب. (1381). بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودنظم بخشی دانشجویان دانشگاه شیراز. نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.45، 71ـ56.
خدابنده، ص.، درتاج، ف.، اسدزاده، ح.، فلسفی‌نژاد، م. ر.، و ابراهیمی قوام، ص. (1393). نقش سبک‌های یادگیری در تبیین انگیزۀ پیشرفت و عملکرد تحصیلی. راهبردهای‌شناختی در یادگیری، 2 (3)، 55ـ68.
رحمانى شمس، حسن (1379). بررسى رابطه بین سبک­هاى شناختى چهار رشتۀ مختلف علوم انسانى، پزشکى، مهندسى و هنر با ویژگی‌هاى شخصیتى آن­ها. پایان‌نامۀ کارشناسى ارشد، دانشگاه علامه طباطبائى تهران.
سیف، ع. ا. (1389). روان­شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
عصاره، ع.؛ احمدی، غ.، و عباس­پور، ح. ع. (1392). تأثیر آموزش و پرورش پیش­دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دوزبانۀ اول ابتدایی. پژوهش­های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 3، 303ـ312.
عطاردی، م.، و کارشکی، ح. (1392). نقش ابعاد کمال­گرایی و جهت­گیری هدف در پیش­بینی خودتنظیمی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 2، 101ـ109.
کرمی نوری، ر.، و مرادی، ع. (1387). آزمون خواندن و نارساخوانی. تهران: جهاد دانشگاهی.
نصیرزاده، ف.، حیدرزاده، آ.، شیرازی، م.، فرمانبر، ر.، و منفرد، آ. (1392). بررسی سبک­های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 6(1)، 29ـ39.
یعقوبی، ا.، قلایی، ب.، رشید، خ.، و کردنوقابی، ر. (1394)، عوامل مرتبط با تعلل­ورزی تحصیلی. روان‌شناسی تربیتی، 37، 161ـ185.
یوسفی، ن.، سهرابی، ا.، اعتمادی، ع.، و احمدی، س.ا. (1388). مقایسۀ یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوزبانه با دانش­آموزان یک­زبانه. نوآوری‌های مدیریت آموزشی. 2، 147ـ164.
Albert, R. T., Albert, R, E., & Radsma, J. (2002). Relationship amon bilingualism, critical thinking ability, and critical thinking disposition. Journal of Professional Nursing, 18, 220-229.
Ames, C. (1992). Classroom: Goal structure, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.
Bialystok, E., Craik, F. I., Grady, C., Chau, W., Ishii, R., Gunji, A., & Pantev, C. (2005). Effect of bilingualism on cognitive control in the Simon task: Evidence from MEG. NeuroImage, 24(1), 40-49.
Bouffard, T., Vezeau, C., & Bordeleau, L. (1998). A developmental study of the relation between combined learning and performance goals and students’ self‐regulated learning. British Journal of Educational Psychology, 68(3), 309-319.
De- Beni, R., & Paladino, P. (2009). Role of working memory in explaining the performance of individuals with specific reading comprehension difficulties: A meta-analysis. Learning and Individual Differences, 19(2), 246-251.
Deleon, J. (1983). Cognitive style difference and the under-representation of Mexican Americans in programs for the gifted. Journal of the Education of the Gifted, 3, 167-177.
Dweck, C.S. (1986). Motivational Process Affecting Learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.
Dyah, P., Elaine, H., & Johnson, A, J. (2016). Bilingual Health Communication: Distinctive Needs of Providers from Five Specialties. HHS, 28(6), 557-567.
Ferrari, M., & Palladino, P. (2007). Foreign language learning difficulties in Italian children: Are they associated with other learning difficulties?. Journal of Learning Disabilities, 40(3), 256-269.
Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp. 370.
Katez, J. R., et al. (2004). Keys to nursing success. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall Inc,.
Kolb, D. (1985). Learning Style Inventory: Technical Specifications. Boston: McBer and Company.
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.
Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2009). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 12e. Pennsylvania: Lippincott Wiiliam & Wilkins Company. Tuckman, B. W., & Jensen, M. A. C. (2014). Stages of small-group development Revisit-ed1. Group Facilitation, 10, 43.
Zhou B., & Krott A. (2015). Data trimming procedure can eliminate bilingual cognitive advantage. Psychon bull rev 10.3758/s13423-015-0981-6. [e Pub ahead of print].