نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان صورت گرفت. نوع تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها، توصیفی از نوع هم­بستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که بر اساس فرمول نمونه­گیری کوکران از بین آن­ها 200 نفر به­صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. از پرسش­نامۀ مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی، پرسش‌نامۀ فرسودگی تحصیلی، و پرسش‌نامۀ اهمال‌کاری استفاده شد. داده­ها با استفاده از نسخة 22 نرم­افزار آماریِ اس.پی.اس.اس تحلیل شد. از روش تحلیل هم­بستگی برای بررسی رابطه و همچنین، رگرسیونِ گام به گام برای توان پیش‌بینی متغیرها استفاده شد. نتایج تحلیل هم­بستگی نشان داد، تنظیم هیجانی و زیرمقیاس‌های آن غیر از فقدان آگاهی هیجانی رابطۀ معناداری با اهمال­کاری تحصیلی داشت. همچنین، هر سه خرده‌مقیاس فرسودگی تحصیلی، یعنی خستگی عاطفی، شک و بدبینی و خودکارآمدی تحصیلی نیز رابطۀ معناداری با اهمال‌کاری تحصیلی داشتند. بین اهمال‌کاری تحصیلی و معدل تحصیلی دانشجویان رابطۀ وارونه به‌دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه‌های خودکارآمدی تحصیلی، فقدان شفافیت هیجانی و خستگی عاطفی توانایی پیش‌بینی اهمال­کاری تحصیلی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Emotional Regulation and Academic Burnout in the Prediction of Academic Procrastination in Students

نویسندگان [English]

  • Sohrab Abdi Zarrin 1
  • Mahdi Akbarzadeh 2
  • Mohammad Mostafavi 3
1 University of Qom
2 Islamic Azad University, Nishabur Branch
3 University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the prediction of academic procrastination by emotional regulation and academic burnout. Regarding data analysis, this research was a correlation-descriptive study with an applied objective. The statistical population of the study consisted of University of Isfahan students. Based on Cochran sampling formula, 200 students were selected by cluster random sampling. Difficulties in Emotion Regulation Scale, Academic Burnout Inventory, and Procrastination Scale were used as questionnaires. The data were analyzed using SPSS-22 statistical software. Correlation analysis was used to investigate the relationships and also stepwise regression was used to predict the variables. Results of correlation analysis showed that academic procrastination and its subscales (other than the lack of emotional awareness) had a significant relationship with academic procrastination. Moreover, all the three subscales of academic procrastination – i.e. emotional exhaustion, skepticism and pessimism, as well as academic self-efficacy – had a significant relationship with academic procrastination. A negative relationship was found between academic procrastination and the students' grade point average. The results of regression analysis also showed that academic self-efficacy, lack of emotional clarity and emotional exhaustion were able to predict academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation
  • academic burnout
  • academic procrastination
آخوندی، ن. (1396). اثربخشی مدل سرمایۀ روان­شناختی بر اهمال­کاری تحصیلی و اهمال­کاری سازمانی. شناخت اجتماعی، 6 (1)، 27ـ39.
امینیان، م. (1388). رابطۀ تنظیم هیجانی، رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
تمدنی، م. (1389). اهمال­کاری در دانشجویان، روان­شناسی تحولی. روان­شناسان ایرانی، 6(24)، 337ـ344.
توکلی، م. (1392). بررسی شیوع اهمال­کاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی­های جمعیت‌شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه. روان­شناسی تربیتی، 9(28)، 99ـ121.
حسین چاری، م.، و دهقانی، ی. (1387). پیش­بینی میزان اهمال­کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام­های آمزشی، 2(4)، 63ـ73.
حیاتی، د.، عبدالهی، ع.، حسینی آهنگری، س. ع.، و عزیری ابرقویی، م. (1391). بررسی رابطۀ ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران. مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش علوم پزشکی، 3(4)، 18ـ29.
حیدری، ع.، و اقبال، ف. (1389). رابطۀ دشواری در تنظیم هیجانی، سبک‌های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته­های نو در روان­شناسی، 4 (11)، 7ـ19.
خسروی، ع.ا. (1388). بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال­کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعۀ تجارت. رهبری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 3(2)، 125ـ141.
رستمی، ز.، عابدی، م.، و شوفلی، و. ب. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 6(1)، 21ـ38.
عنایتی، ت.، و رستگارتبار، ف. (1396). رابطۀ نگرش دانشجویان به دانشگاه و فرسودگی تحصیلی با میانجی­گری اهمال­کاری تحصیلی. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 14(3)، 20ـ30.
کرمی، د. (1388). میزان شیوع اهمال­کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار، 4(3)، 25ـ34.
مطیعی، ح.، حیدری، م.، و صادقی، م. (1391). پبش­بینی اهمال­کاری تحصیلی براساس مؤلفه­های خودتنظیمی در دانش­آموزان پایۀ اول دبیرستان­های شهر تهران. روان­شناسی تربیتی، 8(24)، 49ـ70.
نعامی، ع.ز. (1389). رابطۀ بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روان­شناختی، 5(3)، 117ـ134.
 
Ahola, K., & Hakanen, J. (2007). Job strain. Burnout and depressive symptoms: a prospective study among dentists. Journal of Affective Disorder, 104(1-3), 125-138.  
Balkis, M., & Duru, E. (2009). prevalence of Academic Procrastination Behavior Among pre-service Teachers, and its Relationship With Demographics and individual preference. Journal of Theory and practice in Education, 5 (1), 18-32.
Boudreau, D., Santen, S. A., Hemphill R. R., & Dobson J. (2004). Burnout in medical students: Examining the prevalence and predisposing factors during the four years of medical school. Annals of Emergency Medicine, 44 (4), 75-76.
Breso. E, Salanova. M., & Schaufeli, W. (2007). In Search of the” third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy?. Applied Psychology: An International Review, 59(13), 460-478.
Butler, E. A., Egloff, B., Wilhelm, F. H., Smith, N. C., Erickson, E. A., & Gross, J. J. (2003). The social consequences of expressive suppression. Emotion, 3(1), 48-67.
Coutinho, J., Ribeiro, E., Ferreirinha, R., & Dias, P. (2010). The Portuguese version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptoms. Review of Clinical Journal, 37(4), 145-151.
Eisenberg, N., & Spinrad, T., L. (2004). Emotion-related regulation: Sharpening the definition. Child Development, 75, 334-339.
English, T., & John, O. P. (2013). Understanding the Social Effects of Emotion Regulation: The Mediating Role of Authenticity for Individual Differences in Suppression. Emotion, 13(2), 314-329.
Gratz, K. L., & Tull, M. T. (2011). Extending Research on the Utility of an Adjunctive Emotion Regulation Group Therapy for Deliberate Self-Harm Among, Women With Borderline Personality Pathology Personality Disorders. Theory, Research, and Treatment, 2(4), 316-326.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dis-regulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54.
Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74,224-237.
Gross, J. J., & Munoz, R. F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology. Science and Practice, 2, 151-164.
Hoeksma, J. B., Oosterlaan, J., & Schipper, E.M. (2004). Emotion regulation and the dynamics of feelings: A conceptual and methodological framework. Child Development, 75, 354-360.
Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23, 4-41.
Lay, C. (1986). At last, my research article on procrastinator. Education, 118(4), 529-538.
Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
Leahy, R. L., Trich, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion Regulation in Psychotherapy. London: The Guilford press.
Murberg, T. A., & Bru, E. (2004). School-related stress and psychosomatic symptoms among Norwegian adolescents. School Psychology International, 25, 317-332.
Neumann, Y., Neumann, E., & Reichel, A. (2010). Determinant and Consequences of Students’ Burnout in Universities. Journal of Higher Education, 61(1), 20-31.
Noh, H., Shin, H., & Lee, S. M. (2013). Developmental process of academic burnout among Korean middle school students. Learning and Individual Differences, 28, 82-89.
Parrott, W. G. (2001). Implications of dysfunctional emotions for understanding how emotions function. Review of General Psychology, 5,180-186.
Rosario, P., Costa, M., Nunez, J.C., Gonzalez-Pienda, J., Solano, P., & Valle, A. (2009). Academic procrastination: associations with personal, school and family variables. Spanish Journal of Psychology, 12(1), 118-127.
Salanva, M., Schauffeli, W., Martines, I., & Breso, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance. The mediating roles of study burnout and engagement. Anxiety, stress coping. Journal International, 23(21), 53-70.
Salmela-Aro, K., Savola, I, H., & Holopainen, L. (2008). Depressive symptoms and school burnout during adolescence. Journal of Roth and Adolescence, 6, 34-45.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T., & Williams, J. H. (2004). Gender differences in self-perceptions and academic outcomes. Journal of Youth and Adolescence, 33, 81-90.
Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., MarquesPinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (5), 464-481.
Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1994). Procrastination Assessment Scale-Students (PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice, 2, 446-452. New York: The Free Press.