رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دانشگاه ملایر

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خدا در دانش­آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر در سال تحصیلی 1394 ـ 1395 بود. بر اساس جدول نمونه­گیری کرجسی و مورگان گروه نمونه­ای به حجم 346 نفر از جامعۀ مورد مطالعه، به شیوۀ تصادفی چند­مرحله­ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل آزمون­های ادراک خدای لاورنس (1997) و دلبستگی به خدای بک و مک دونالد (2004) بود. فرضیه­های پژوهش با استفاده از ضریب هم­بستگی پیرسون و آزمون معنی­داری آن تحلیل شد. یافته­ها ضمن تأیید وجود رابطۀ مثبت بین متغیرهای ادراک خدا و دلبستگی به خدا، رابطۀ مثبت و معناداری بین خرده مقیاس­های ادراک خدا، یعنی حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تأثیر و مشیت با متغیر دلبستگی به خدا نشان داد. به این معنی که هرچه ادراک از خدا در افراد مثبت­تر می­شود، دلبستگی به خدا نیز بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between God Image and Attachment to God among High-School Freshwomen Students in Malayer City

نویسندگان [English]

  • Nastaran Rezaee 1
  • Kiumars Azizmalayeri 2
  • Mohammad Asgari 3
1
2 Malayer University
3 Allameh Tatabataba’i University
چکیده [English]

The main goal of this study was to determine the relationship between God image and attachment to God among high school freshwomen students in 2015-2016 academic year in Malayer city. Based on the sampling table of Krejcie and Morgan, and through multi-stage random sampling, a sample group was selected, including 346 high school freshwomen students. God Image Inventory (Lawrence, 1997) and Attachment to God Inventory (Beck and McDonald, 2004) were implemented as research tools. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient and its significance test. While confirming the existence of a positive relationship between God image and attachment to God, the findings also showed a significant positive correlation between the subscales of God image – i.e. presence, challenge, acceptance, benevolence, influence, as well as providence – and attachment to God. It means that the more positive is individuals' God image, the more is their attachment to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God image
  • acceptance
  • presence
  • benevolence
  • attachment to God
ابراهیمی، م. (1391). رابطۀ سبک­های دلبستگی و روابط موضوعی با تصور از خدا بین دانش­آموزان دوره متوسطه شهرستان تهران. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. دانشکدۀ روان­شناسی و علوم اجتماعی.
جناآبادی، ح.، و سابقی، ف. (1393). رابطۀ دلبستگی به خدا با معناداری زندگی والدین کودکان کم­توان ذهنی
شهر زاهدان. طلوع بهداشت، دانشکدۀ بهداشت یزد، 2، 99ـ112.
خاکساری، ز. (1385). نظرات منفی و مثبت در مورد خدا و ارتباط آن با عزت نفس و سلامت روان دانش‌آموزان در میان دانش­آموزان دبیرستانی در میناب. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
خاکشور، ف.، غباری­بناب، ب.، و شهابی­زاده، ف.(1392). نقش تصور از خدا و هویت مذهبی در معنای زندگی. روان­شناسی و دین، 2، 43ـ56.
رشیدی، م.، و شریف موسوی، ف. (1394). رابطۀ سبک­های دلبستگی به خدا با بخشایشگری و همدلی دانش­آموزان دختر شهرستان قم. اولین همایش ملی پژوهش­های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران. تهران.
شجاعی، م.ص.(1386). توکل به خدا راهی به سوی حرمت خود. قم: انتشارات قم.
غباری بناب، ب. (1390). مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان­شناسی. مجلۀ حوزة دانشگاه، 29،73ـ96.
قنبری هاشم­آبادی، ب.، سید محمدحسن، ا.، و قنبری هاشم­آبادی، م .(1391). بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 2، 165ـ180.
مشایخی راد، ش. (1380). اصول تربیت از دیدگاه امام علی(ع). حوزه و دانشگاه، 27، 49-68.
مظاهری، م.، صادقی، م. س.، شهابی­زاده، ف.، و یاوری، ف. (1384). بررسی رابطۀ سبک­های دلبستگی و دلبستگی به خدا با تصور از خدا. پژوهشکدۀ خانواده، چاپ نشده.
منصور، م.، و دادستان، پ. (1383). روان­شناسی ژنتیک 2: از روان تحلیلگری تا رفتارشناسی. چ 5. تهران: رشد.
Beck, R. & McDonald, A. (2004). Attachment to God: The Attachment to God inventory. Tests of  working model correspondence. And an explorations of Faith group differences. Journal of Psychology and theology, 2, 92-103.
Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Attachment. New York: Basic Books.
De Ross, S.A., Miedema, S., & Ledema, J. (2001). Attachment, working models of self and others, and God concept in kindergarten. Journal for the Scientific Study of Religion, 40(4), 607-618.
Kirkpatrick, L. A. (1999). An attachment theoretical approach to love and religious belief . personality and social psychology bulletin, 18, 269.
Kuburick, z. (1998). Image of God in religious experience, the scientific journal FACT understates services: philosophy and sociology, 1, 471-482.
Lawrence‚ R. T. (1997). Measuring the image of God: The God Image Inventory and the God Image Scales. Journal of Psychology and Theology‚ 25‚ 214-236.
Lent, R.W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Journal of Counseling Psychology, 51, 482-509.
Newton, A. T. & McIntosh, D. N. (2010). Specific religious beliefs in a cognitive appraisal model of stress and coping. International Journal for the Psychology of Religion, 20(1), 39-58.
Ross. D. (2006). Young children God concepts; Influence attachment and religious socialization in family and school context. Religious Education, 101(1), 84-103.
Slater, T. (2005). The Development of Children’s Concept of God. The University of Chicago Press. 1-16.
Yang, K.p. & Mao, X.Y. (2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire. International journal of nursing studies, 20(3), 65-78.