پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت‌های مقابله‌ای، فاصلۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

سازگاری روان‌شناختی فرایند پیچیده‌ای است که هدفش کنار آمدن با تغییرات گسترده در محیط جدید است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت­های مقابـله­ای، فاصلۀ اجتـماعی و سـازگاری اجتماعی ـ فرهنـگی بـود. پژوهش حاضر توصیفی ـ هم­بستگی بود. 96 نفر از نوجوانان 12 تا 18 سال (48 دختر و 48 پسر) مشغول به تحصیل در مدرسۀ بی ویو در سال 2014 میلادی در شهر اونتاریو کانادا در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسش­نامۀ سنجش سازگاری، مقیاس فاصلۀ اجتماعی، پرسش­نامۀ سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی، و پرسش‌نامۀ مهارت‌های مقابله­ای استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیری و ضریب هم­بستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های به­دست آمده در این پژوهش نشان­دهندۀ آن است که مهارت­های مقابله­ای و فاصلۀ اجتماعی با نقش میانجیگری سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی با سازگاری روان­شناختی نوجوانان مهاجر، رابطۀ مثبت دارد و مهارت مقابله­ای مسئله­مدار و فاصلۀ اجتماعی، با در نظر گرفتن میزان سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی مهاجران می­تواند میزان سازگاری روان­شناختی را در نوجوانان مهاجر پیش­بینی کند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نوجوانانی که از مهارت­های مقابله­ای بیشتری برخوردارند، ادراکشان از فاصلۀ اجتماعی بین کشور مبدأ و مقصد کمتر است و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی بیشتری داشته­اند و در کشور مقصد سازگاری بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Psychological Adjustment of Immigrant Adolescents Based on Coping Skills, Social Distance and Sociocultural Adjustment

نویسندگان [English]

  • Leila Talebi 1
  • Mojtaba Amiri Majd 2
1 Islamic Azad University, Qazvin Branch
2 Islamic Azad University, Abhar Branch
چکیده [English]

Psychological adjustment is a complex process aimed at coping with the widespread changes in a new environment. The study aimed to predict psychological adjustment of immigrant adolescents based on coping skills, social distance and sociocultural adjustment. The methodology was descriptive-correlational. The participants of this study included 96 adolescents of 12-18 years old (48 male and 48 female) who were enrolled in Bay View School in Ontario, Canada in 2014. Adjustment Scale Inventory, Social Distance Scale, Sociocultural Adjustment Inventory, and Coping Skills Inventory were used for collecting data. The data were analyzed using multivariate regression analysis and Pearson’s correlation coefficient. The findings of this study showed that coping skills and social distance, accompanied by sociocultural Adjustment, had a meaningful positive relationship with the psychological Adjustment of immigrant adolescents through the mediating role of immigrants’ sociocultural Adjustment; and problem-oriented coping skills and social distance, considering the level of immigrants’ sociocultural Adjustment could predict psychological Adjustment in immigrant adolescents. It can be concluded that adolescents with more coping skills have a lower perception of social distance between the original and destination countries and have had more sociocultural Adjustment, and  have been more adjusted with destination country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping skills
  • social distance
  • sociocultural Adjustment
  • psychological Adjustment
  • immigrant adolescents
زاهد، ع.، رجبی، س.، و امیدی، م. (1391). مقایسۀ سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش­آموزان. ناتوانی­های یادگیری، 1 (2)، 43- 62.
فتحی آشتیانی، ع. (1392). آزمون­های روان­شناختی. ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. چ یازدهم. تهران: بعثت.
موحد، م.، و نیازی، ص. (1387). رابطه میان گرایش دانشجویان دختر به مهاجرت خارج از کشور با ویژگی­های فرهنگی آنان. پژوهش زنان، 6(1)، 29- 54.
(MIDA) model. In A. Chybicka & M. Kazmierczak (Eds.), Culture and gender. Gdansk, Poland: Gdanskie
(MIDA) model. In A. Chybicka & M. Kazmierczak (Eds.), Culture and gender. Gdansk, Poland: Gdanskie
(MIDA) model. In A. Chybicka & M. Kazmierczak (Eds.), Culture and gender. Gdansk, Poland: Gdanskie
Abramson, L., Seligman, M., & Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in human: Critique and reformulation. Journal of Abnormal psychology, 87,49-74.
Babiker,I., Cox, J., & M.C., M. (1980). The measurement of Cultural Distance and its relation to medical consultations, symptomatology and examination performance of overseas students at Edinburg University.  Social Psychiatry,  15, 109-116.
Baucebi, M. (1981). Sante mantale de la mere et de l’enfant de migrant Algerian (Mental health-of  the Algerian Migrant mother and her Child). Psychologie Medicale, 13(11), 1789-1792.
Bayram Özdemir, S., & Stattin, H. (2013). Why and when is ethnic harassment a risk for immigrant adolescents’ school adjustment? Understanding the processes and conditions. Journal of Youth and Adolescence, 43, 1-14.
Bell, H.M. (1961). The Adjustment Inventory, Consulting Psychologyists Press, INC. PaloAlto, California.
Bettschart, W. (1984). Le medicin face a L’univers des enfants migrants et lem familee (TheDoctor-when confronted with problems of Immigrant Children and their Families). Psychologie Medicale,13(11),1739-1788.
Billings, A. G., Cronkite, R. C., & Moos, R. H. (1984). Social environmental factors in unipolar depression: Comparisons of depressed patients and non–depressed controls.  Journal of Abnormal Psychology,92,119-135.
Endler, N., & Parker, J. D. A. (1993). Multidimensioal assessment of coping. A critical evaluation. Journal of personality and social Assessment, 58(5), 844-854.
Furnham,S., & Bochner, S. (1986). Culture Shock: Pychological reactions to unfamiliar environments. London: Methuen.
Hisama, T. (1980). Minority group children and behavior disorders- the case of Asian-American- children. Behavior Disorders, 5(3),186-196.
Moghaddas, Ali Asghar, Amiri, Amir mohammad, Rahimi, Ali (2006). The Process of Adjustment /Acculturation OF of  First and  Second Generation of Migrants: The Case of Nomad Qashqaee Turks Immigrants in Shiraz-Iran. EPS (European Population conference), ). Liverpool, UK.
Morin, A. J. S., Maïano, C., Marsh, H. W., Nagengast, B., & Janosz, M. (2013). School life and adolescents’ self-esteem trajectories. Child Development, 84, 1967-1988.
Ory, F. G., Simons, M., Verhulst, F. R., Leenders, F. R., & Wolters, W. (1991). Children who Cross cultures. Social Science and Medicine, 29-34.
Ramirez, O. (1989). Mexican-american children and adolescents. In J. T. Gibbs & L. N. Huang (Eds.), Children of color. Psychological interventions with minority youth, pp.224-250.
Safdar, S., Rasmi, S., Dupuis, D., & Lewis, J. R. (2009). An investigation into the cross-cultural adaptation of immigrants to urban and rural  Canada using the multidimensional individual difference acculturation (MIDA) model. In A. Chybicka & M. Kazmierczak (Eds.). Culture and gender. Gdansk, Poland: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Safdar, S., Rasmi, S., Dupuis, D., & Lewis, J. R. (in press). An investigation into the cross-cultural adaptation of immigrants to urban and rural Canada using the multidimensional individual difference acculturation
Schachner, M. K., van de Vijver, F. J., & Noack, P. (2017). Contextual Conditions for Acculturation and Adjustment of Adolescent Immigrants – Integrating Theory and Findings. Online Readings in Psychology and Culture, 8(1),1-36.
Shenoy, U,.(1996). In Moving to a New Country: Children and Adolescents’ Adaptations, Unpublished Master’s Degree. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA.
Sung, B. (1985). Cultural conflicts in Chinese Immigrant Children. Journal of Comparitive Fam ily Studies, 16(2),255-269.
Uba, L. (1994). Asian-Americans: Personality patterns, identity and mental health. New York: Guilford Press.
Vercruysse, N. J., & Chandler, L. A. (1992). Coping strategies used by adolescents in dealing with family relocation overseas.  Journal of Adolescence, 15(1), 67-82.
Ward, C. (1995). Acculturation. In Landis & Bhagat (Eds.), Handbook of Training (2nd edition). Newbury Park: Sage.
Ward, C., & Searle, W. (1995). Importance of value discrepancies and cultural identities on psychological and sociocultural adjustment of sojourners. International Journal of Intercultural Relations,15, 209-225.
Wierzbicki, S. (2004). Beyond the Immigrant Enclave: Network Change and Assimilation. New York: LFB Scholarly Publishing.