بررسی نقش ادراک‌شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه غیر انتفاعی رفاه

چکیده

سلامت افراد تحت تأثیر اعتقادات دینی و رفتارهای برآمده از آموزه‌های دینی آن‌هاست. مهدویت ازجمله باورهایی است که در سلامت روانی افراد نقش دارد. با توجه به اهمیت نقش زنان در ترویج این فرهنگ و مسئولیت آن‌ها در تربیت نسلی سالم، هدف این مطالعه بررسی نقش ادراک­شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‌ای انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و بر پایة ملاک‌های ورود با 12 نفر از زنان زائر مسجد مقدس جمکران، دربارۀ اعتقاد آن‌ها به فرهنگ مهدویت و زیارت و برداشت آنان از نقش فرهنگ مهدویت و زیارت در ابعاد شناختی، عاطفی، و رفتاری آن ها مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته انجام شد. نتایج نشان داد عامل‌هایی نظیر نگرش مثبت به زندگی، تجربۀ احساس معنوی و کاهش استرس، و شیوه‌های مناسب برخورد با بحران و تلاش در جهت جلب رضایت امام عصر(ع) عامل‌هایی بود که به نظر آنان بر سلامت روانی‌شان مؤثر بود. نتیجة پژوهش نشان می‌دهد مسیر سلامت و تعالی نتیجة به فعلیت رساندن باورها در بستر رفتارهای دینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the perceived role of Mahdavia and pilgrimage in the mental health of women

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naimi 1
  • Azam Kalaee 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Refah University
چکیده [English]

Health condition of individuals has been influenced by religious beliefs and behaviors from their religious doctrine. Belief in Mahdavism is considered among those believes which plays an important role in mental health of individuals. Regarding the significance of the role of women in promotion of this culture and their main responsibility of growing a healthy generation, the aim of this study has been survey about the role of belief in the religious teachings based on Mahdavism and pilgrimage culture in mental health of women. This research has been done in qualitative approach and in the way of grounded-theory. Based on input standards and in the way of purposeful sampling, 12 people of holy Jamkaran mosque pilgrim women have been interviewed through Semi-structured interviews about the quality of their belief in Mahdavism and pilgrimage and its role in their cognitive, emotional and behavioral aspects. Results has shown several factors such as positive attitude on life (cognitive aspect), such factors as experiment of intellectual senses and decreasing spiritual pressures (emotional aspect) and such factors as appropriate dealing with crisis and trying toward attract Imam Mahdi’s (AJ) satisfaction (behavioral aspect) have been efficient on mental health. As the result of recognizing these key factors in the present study, perceptional model called “sating the route of health and excellence, appearing belief in activity” has been achieved which has shown the way of the health and excellence has been as the result of activating believes on the ground of religious behaviors. It can be said that considering the role of believes and making ground due to cause them appear in people’s actions have been specially important in mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief
  • Mahdavism culture
  • pilgrimage
  • mental health
قرآن مجید.
آقابابائی، ن. (1397). سیری در روان‌شناسی معنا: آمدنم بهرِ چه بود؟. سپیدۀ دانایی، 121 و 122، 33ـ37.
پاریاد، ر. (1385). جایگاه آموزه­های دینی در ارتقای بهداشت و امنیت روانی. همایش بین­المللی علم و دین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خلاصۀ مقالات.
جان بزرگی، م. (1386). جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان. پژوهش در پزشکی، 31، 345ـ350.
حسینی، ک.، اصغری ابراهیم‌آباد، م. ج.، و عبد خدایی، م. س. (1395). بررسی ارتباط زیارت امام رضا (ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی. پژوهش در دین و سلامت، 2(2)، 3ـ11.
حکیمی، م. (1380). عصر زندگی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
خداپناهی، م. ک.، و حیدری، م. (1382). بررسی اثر آهنگ زیارت کعبه در سلامت عمومی حجاج. روان‌شناسی، 28، 330ـ341.
Health, Religion & Culture, 19(7), 734–741.
Aghababaei, N., & Błachnio, A. (2014). Purpose in life mediates the relationship between religiosity and happiness: Evidence from Poland. Mental Health, Religion & Culture, 17(8), 827–831.
Berammer. L. M., Abrego. P., & Shostrom, E. L) .1993). Therapeutic counseling and psychotherapy. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Ebrahimi, A., Molavi, H., Mossavi, G., Bornamanesh, A., & Yaghobi, M. (2007). Psychometric properties and factor structure of General Health Questionnaire 28 (GHQ-28) in Iranian psychiatric patients. Journal of Research in Behavioral Sciences, 5(1), 5-11.
Goldberg, D.P., & Hillier, V.F. (1979) A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 139-145.
Goldberg, D.P & Williams, P. (1988) A user’s guide to the General Health Questionnaire. Windsor : Nfer-Nelson.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park: Sage.
Maltby, J., & Day L. (2000). Depressive symptoms and religious orientation: examining the relationship between religiosity and depression within the context of other correlates of depression. Personality and Individual Differences, 28, 383-393.
Miovie, M. )2004.( An introduction to spiritual psychology: Overview of the literature, East and West. Harvard Review of Psychiatry, 12(2), 105-115.
Wong, P. T. P. (2011). Reclaiming positive psychology: A meaning-centered approach to sustainable growth and radical empiricism. Journal of Humanistic Psychology, 51(4), 408-412.