نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

چکیده

موقعیت اجتماعی و زمینۀ فرهنگی نه‌تنها در نشانه‌های اختلالات روانی تأثیر مستقیم دارند؛ بلکه سهمشان در بروز و ابتلا به اختلالات روانی نیز اساسی است. اختلالات اضطرابی ازجمله رایج‌ترین اختلالات روانی هستند و به مقدار بسیار زیادی تحت تأثیر نژاد، قوم و عوامل فرهنگی قرار می‌گیرند. با توجه به نگاه رو به افزایش DSM به فرهنگ، در هر تجدیدنظرِ آن مطالبی درخصوص تأثیر فرهنگ و نگاه فرهنگی ـ اجتماعی به آسیب‌شناسی روانی اضافه شده است. مقالۀ حاضر از نوع مروری است که به بررسی برخی از جنبه‌های تفاوت‌های فرهنگی در اختلالات اضطرابی می‌پردازد. در این راستا، دو دسته از عوامل فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت: 1) عوامل روان‌شناسی/ فیزیولوژی قومی که به باور و عقاید هر گروه فرهنگی نسبت به کارکرد بدن اشاره دارد، و 2) عوامل زمینه‌ای که ممکن است مسئول تفاوت‌های فرهنگی در تجربه و ابراز اضطراب باشد. در همین راستا، نقش برچسب در اختلالات اضطرابی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای مورد بحث قرار گرفت، اعتبار و دقت تشخیصی دو اختلال پانیک و اضطرابِ فراگیر از دیدگاه پژوهش‌های بین‌فرهنگی ارزیابی شد، تغییرات DSM-5 درخصوص مسائل فرهنگی در اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار گرفت، و به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران توجه شد. از طریق بهبود سیستم‌ طبقه‌بندی موجود می‌توان حساسیت تشخیصی DSM را نسبت به بروز اختلالات اضطرابی درونِ فرهنگ بیشتر کرد که این مسئله نیازمند پژوهش‌های بین‌فرهنگی بیشتر در خصوص اختلالات اضطرابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of culture in the dimensions of anxiety disorders based on DSM-5

نویسندگان [English]

  • Fariba Zarani 1
  • Farzane Haghighi 2
  • Hossein Alizade 1
  • Esmail Shiri 1
1 Shahid Beheshti University
2 Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch
چکیده [English]

Social and cultural context have a direct impact not only on the signs and symptoms of mental disorders, but also on their emergence and development. Anxiety disorders are one of the most common psychiatric disorders which largely affected by race, ethnicity and cultural factors. With regard to the growing view of the DSM toward culture, there are evidences of the effects of culture and the socio-cultural view on psychopathology in each revision of the DSM. In the present article, which is a review article, cultural differences in anxiety disorders have been discussed. In this regard, two components of cultural factors have been investigated: (1) ethnopsychology/ ethnophysiology factors that refer to the beliefs of each cultural group toward the body functions; and (2) contextual factors which might be responsible for cultural differences in experiencing of anxiety. In this regard, this research includes: a discussion on the role of stigma in anxiety disorders; an evaluation of the reliability and diagnostic accuracy of panic disorder and generalized anxiety disorder from the perspective of cross-cultural researches; a discussion on the changes in DSM-5 regarding cultural issues in anxiety disorders, and also on the researches conducted in Iran. Finally, it can be concluded that by improving the existing classification system, DSM diagnostic sensitivity can be increased to the intra-cultural anxiety disorders – a problem that requires more cross-cultural researches on anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety disorders
  • culture
  • DSM
ابوالحسنی، ز. (1392). مروری بر پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی از دیدگاه طب سنتی ایران. تاریخ پزشکی، 5(14)، 135ـ152.
اسکندری، ح.، فریدحسینی، ف.، و خلیلی، س. (1389). نشانه‌شناسی اختلال اضطراب در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران با تأکید بر فرهنگ ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه‌ طباطبائی.
بیان‌زاده، س. ا.، بوالهری، ج.، دادفر، م.، و کریمی، ع. (1383). بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری مذهبی و فرهنگی در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی ـ جبری. دانشگاه علوم پزشکی ایران، 11(44)، 913ـ924.
زارعان، م.، شهیدی، ش.، فایفر، و.، و دهقانی، م. (1394). ابعاد افسردگی و اضطراب در فرهنگ ایرانی. پایان‌نامۀ دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
قادرزاده، ا.، و درویش‌منش، م. (1396). مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای بیماری‌های روانی. مسائل اجتماعی ایران، 21(24)، 49ـ72.
Aina, O. F. (2018). Culture and mental health. In O. Olayinka, & O. Femi (Eds), Contemporary Issues in Mental Health Care in sub-Saharan Africa. (pp. 203-241). Nigeria: BookBuilders.
Allan, N. P., Oglesby, M. E., Short, N. A., & Schmidt, N. B. (2016). Examining the panic attack specifier in social anxiety disorder. Cognitive Behaviour Therapy45(3), 177-181.
American Psychiatric Association (2013a). Cultural Concepts in DSM-5. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM_Cultural-Concepts-in-DSM-5.pdf.
American Psychiatric Association. (2013b). Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM_Changes_from_DSM-IV-TR_-to_DSM-5.pdf.
Bromet, E., Andrade, L. H., Hwang, I., Sampson, N. A., Alonso, J., De Girolamo, G., & Karam, A. N. (2011). Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive episode. BMC medicine9(1), 90.
Chou, T., Asnaani, A., & Hofmann, S. G. (2012). Perception of racial discrimination and psychopathology across three US ethnic minority groups. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology18(1), 74-81.
Essau, C. A., Lewinsohn, P. M., Lim, J. X., Moon-ho, R. H., & Rohde, P. (2018). Incidence, recurrence and comorbidity of anxiety disorders in four major developmental stages. Journal of Affective Disorders228, 248-253.
Friedman, S., & Paradis, C. (2002). Panic disorder in African-Americans: symptomatology and isolated sleep paralysis. Culture, Medicine and Psychiatry26(2), 179-198.
Good, B. J., & Kleinman, A. M. (1985). Culture and anxiety: Cross-cultural evidence for the patterning of anxiety disorders. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Eds.). Anxiety and the Anxiety Disorders, 4(3), 297-323.
Guarnaccia, P. J., Rivera, M., Franco, F., & Neighbors, C. (1996). The experiences ofAtaques de nervios: Towards an anthropology of emotions in Puerto Rico. Culture, Medicine and Psychiatry20(3), 343-367.
Harter, S. (2015). The Construction of the Self: Developmental and Sociocultural Foundations (2nd ed.). New York: Guilford Publications.
Hinton, D. E., & Good, B. J. (Eds.). (2009). Culture and Panic Disorder. Stanford University Press.
Hinton, D. E., & Lewis-Fernández, R. (2012). The cross-cultural validity of posttraumatic stress disorder: implications for DSM-5. Depression and Anxiety, 28(9), 783-801.
Hinton, D., Hinton, S., Pham, T., Chau, H., & Tran, M. (2003). 'Hit by the wind' and temperature-shift panic among Vietnamese refugees. Transcultural Psychiatry40(3), 342-376.
Hinton, D., Hsia, C. L. P., Rasmussen, A., & Pollack, M. (2009). Cultural anthropology and anxiety diagnoses. In: Taylor, S., McKay, D., Abramowitz, J. S., & Asumundson, G. J. Current Perspectives on the Anxiety Disorders: Implications for DSM-V and Beyond. (pp. 245-274). New York: Springer.
Hofmann, S. G., & Hinton, D. E. (2014). Cross-cultural aspects of anxiety disorders. Current Psychiatry Reports16(6), 450.
Hofmann, S. G., Asnaani, A., & Hinton, D. E. (2010). Cultural aspects in social anxiety and social anxiety disorder. Depression and Anxiety, 27(12), 1117-1127.
Hoge, E. A., Tamrakar, S. M., Christian, K. M., Mahara, N., Nepal, M. K., Pollack, M. H., & Simon, N. M. (2006). Cross-cultural differences in somatic presentation in patients with generalized anxiety disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease194(12), 962-966.
Kaplan, B. J. (2016). Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(1), 78-79.
Kessler, R. C., Brandenburg, N., Lane, M., Roy-Byrne, P., Stang, P. D., Stein, D. J., & Wittchen, H. U. (2005a). Rethinking the duration requirement for generalized anxiety disorder: evidence from the national comorbidity survey replication. Psychological Medicine35(7), 1073-1082.
Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., & Walters, E. E. (2005b). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry62(6), 617-627.
Lauber, C., & Rössler, W. (2007). Stigma towards people with mental illness in developing countries in Asia. International Review of Psychiatry19(2), 157-178.
Lee, S., Tsang, A., Chui, H., Kwok, K., & Cheung, E. (2007). A community epidemiological survey of generalized anxiety disorder in Hong Kong. Community Mental Health Journal43(4), 305-319.
Lewis-Fernández, R., Aggarwal, N. K., Bäärnhielm, S., Rohlof, H., Kirmayer, L. J., Weiss, M. G., ... & Groen, S. (2014). Culture and psychiatric evaluation: operationalizing cultural formulation for DSM-5. Psychiatry: Interpersonal and Biological ZProcesses77(2), 130-154.
Lewis-Fernández, R., Hinton, D. E., Laria, A. J., Patterson, E. H., Hofmann, S. G., Craske, M. G., ... & Liao, B. (2010). Culture and the anxiety disorders: recommendations for DSM-V. Depression and Anxiety, 27(2), 212-229.
Maier, W., Gänsicke, M., Freyberger, H. J., Linz, M., Heun, R., & Lecrubier, Y. (2000). Generalized anxiety disorder (ICD-10) in primary care from a cross-cultural perspective: A valid diagnostic entity? Acta Psychiatrica Scandinavica101(1), 29-36.
Scott, E. L., Eng, W., & Heimberg, R. G. (2002). Ethnic differences in worry in a nonclinical population. Depression and Anxiety15(2), 79-82.
Stein, D. J., & Williams, D. R. (2002). Cultural and social aspects of anxiety disorders. In D. J. Stein, E. Hollander, & B. O. Rothbaum (Eds.), Textbook of Anxiety Disorders. (pp. 463-474). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Varela, R. E., Sanchez-Sosa, J. J., Biggs, B. K., & Luis, T. M. (2008). Anxiety symptoms and fears in Hispanic and European American children: Cross-cultural measurement equivalence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment30(2), 132-145.
Vries, J., Stein, D. J., Kamuya, D., & Singh, I. (2017). Psychiatric genomics: Ethical implications for public health in lower-and middle-income countries. The American Journal of Bioethics17(4), 17-19.
Wagner, R., Silove, D., Marnane, C., & Joukhador, J. (2008). Impact of culture on the experience of panic symptoms in Arab and Australian patients at a psychology clinic. Australian Psychologist43(2), 127-131.
Wittchen, H. U., & Jacobi, F. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe—A critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology15(4), 357-376.