سخن سردبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

چکیده

«ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت و قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. درحقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است» (حجرات، آیه 13).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

editorial

قرآن مجید، ترجمه فولادوند.
کیت، د.، ک. (2011). روان‌شناسی میان فرهنگی. ترجمة سید علی حسینی، علی باصری، و انسیه بابایی. (1394). تهران: انتشارات فراروان.
Arnett, J. J. (2008). The neglected 95%: Why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63, 602-614.     
Heine, J. S. ( 2016). Cultural Psychology. New York: Norton & Company.
Loschiavo, F. M. & Shatz, M. A. (2009). Reaching the neglected 95%. American Psychologist, 64, 565-566.
Matsomuto,D. & Juang, L. (2017). Culture and Psychology. Boston: Cengage Learning.
Shiraev, E. B. & Levy, D. A. (2010). Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications. Boston: Allyn and Bacon.