درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان، مربی آموزش عالی امین

2 استاد تمام روان شناسی عمومی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد تمام روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین درمان بومی آسیب افسردگی مزمن است. اینپژوهشبهشیوۀکیفیوبا استفادهازروشنظریۀبرخاستهازداده­ها انجامگرفته است.جامعۀ آماری شامل 1.کلیۀ مقالات و کتاب­های موجود، 2. نظریات درمانگران و صاحبنظران دربارۀ افسردگی مزمن و 3.کلیۀ مبتلایان به افسردگی مزمن مراجعه­کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان ـ درمانی و سلامت روانی در شهر اصفهان در گروه سنی 25 الی 60 سال است که به­طور سرپایی درمان شدند. از میان متون مرتبط، تعداد60 مقاله و از مبتلایان به افسردگی مزمن به شیوۀ هدف­مند 12 نفر، انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مصاحبۀ بالینیِ ساختاریافته برای اختلال‌های افسردگی مزمن در5-DSM(Scid-5-cv)، مصاحبه با سؤالات باز و به­صورت نیمه­ساختاریافته و مقیاس 24 آیتمی همیلتون (HRSD24) بود و نتایج حاصل از مراحل کدگذاری داده­ها نشان داد که آسیب­های مرتبط با افسردگی مزمن در قالب مقوله­های عوامل شناختی و رفتاری، ناامیدی به درمان، داشتن سوابق قبلی انواع افسردگی، تشخیص نامناسب، درمان نامناسب، عامل خانوادگی و روابط اجتماعی و نیز شغلی و تحصیلی و مالی، طبقه­بندی شدند. بنابراین، پروتکل درمانی بومیِ مبتنی بر  این الگو، بر اساس مقوله­های مذکور بود و با توجه به اثربخشی درمان­­های پیشین، این پروتکل درمانی ترکیبی بود از طرح­وارۀ درمانی(ST)، روان­درمانی تحلیل سیستم رفتاری شناختی (CBASP)، فعال­سازی رفتاری(BAT)، روان­درمانی بین فردی (IPT) و شناختی ـ رفتاری(CBT).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indrgenous treatment for chronic depression

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad-Reza Samsam Shariat 1
  • Hamid Taher Neshatdoost 2
  • Mehrdad Kalantari 2
  • Seyyed Hamid-Reza Arizi Samani 3
1 University of Isfahan. Instructor in Amin Institute of Higher Education
2 University of Isfahan
3 University of Isfahan
چکیده [English]

This study aims to describe the local treatment for chronic depression. The research
has been carried out through qualitative method and grounded theory method. The
statistical society of the research includes 1) all the available articles and books; 2)
the theories of therapists and experts on chronic depression; 3) all the chronic
depression patients in 25-60 age group who referred Isfahan’s Centers for
Counseling, Psychotherapy Services, and Mental Health, and received outpatient
treatment in three months (Summer 2017). From among the relevant texts, and
people with chronic depression 60 articles and 12 patients were selected through the
purposive sampling technique. The tools that were used include structured clinical
interview for chronic depression disorders in DSM-5(Scid-5-cv), a semi-structured
interview with open questions, and Hamilton’s 24-item scale (HRSD24). The results
of data encoding show that chronic depression relevant traumas can be categorized
into cognitive and behavioral factors, disappointment to treatment, previous history
of depression, inappropriate diagnosis, inappropriate treatment, family factor, and
social-occupational-financial relations. Therefore, this model suggests a local
therapeutic protocol that is based on the above categories, and regarding the
effectiveness of previous therapies, this therapeutic protocol is a combination of
Schema Therapy (ST), Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(CBASP), Behavioral Activation Therapy (BAT), Interpersonal Psychotherapy
(IPT), and Cognitive Behavioral Treatment (CBT).

کلیدواژه‌ها [English]

  • indrgenous model
  • indrgenous treatment
  • depression disorder
  • and chronic depression
بازرگان، ع. (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: دیدار.
حسینی فرد، س م. (1390). اثربخشی طرحوارۀ درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال افسردهخویی: کاهش شدت افسردگی، ناامیدی، طرحوارۀ ناسازگار اولیه، افزایش عزت نفس و خودکارآمدی، پایان‌نامۀ دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
رضوی، س. ا. و فروغی، م. ح. (1396). جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغول‌ها. پژوهشهای تاریخی، 9(1)33، 71­92.
سلیمانی، م. و محمدخانی، پ. (1387). تأثیر روان‌درمانی بین فردی گروهی کوتاه‌مدت در کاهش علائم افسردگی دانشجویان و اثر این درمان بر سبک اسناد و نگرش‌های ناکارآمد. پژوهشهای روان شناختی، 1، 41­58.
شکیبایی، ف. و اسماعیلی، م. (1393). همه‌گیرشناسی افسردگی در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87­ . تحقیقات علوم رفتاری، 12(2)، 274­ 284.
علیزاده، ز.، رجالی، م.، فیضی، آ.، افشار، ح.، حسن‌زاده، ع. و ادیبی، پ. (1389). بررسی وضعیت اختلالات روانی (اضطراب، افسردگی و پریشانی روانی) در جمعیت بزرگ‌سال استان اصفهان سال 1389. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 3(4)، ۴۲­۴۸.
فتی، ل. (1370). مقایسۀ کارایی رویارویی توأم با جلوگیری از پاسخ کلومیپرامین و ترکیب این دو روش در درمان اختلال وسواس فکری­ عملی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.
محمدی، ج. و ایزدی، م. (1391). رتبه‌بندی مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم گیری چندشاخصه. رفاه اجتماعی، 12(44)، 175­196.
منتظری، م ص.، کاوه فارسانی، ذ.، مهرابی، ح. و شکیبا، ع. (1391). بررسی رابطۀ بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش‌آموزان پسر شهرستان فلاورجان. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(98)، 179.
منتظری، ع.، موسوی، س ج.، امیدواری، س.، طاووسی، م.، هاشمی، ا. و رستمی، ط. (1391). افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی. پایش، 12(6)، 567­٥٩٤.
Akdemir A., Örsel S., Dağ İ., Türkçapar H., İşcan N., & Özbay, H. ( 1996). Hamilton dep-resyon derecelendirme ölçeğinin geçerliliği, güvenilirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4, 251-259.
Alavi, S. S., Maracy., M. R., Jannatifard, F., & Eslami, M. (2011). The effct of psychiatric symptoms on the internet addiction disorder in Isfahan’s University students. Jounal of Research in Medical Sciences, 16(6), 193-800.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (5th ed.), Washington, DC: Author.
Angst, J., Gamma, A., Rossler, W., Ajdacic, V. & Klein, D. (2011). Childhoodadversity and chronicity of mood disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 261(1), 21–27.
Barlow, D. H. & Durand, M. V. (2005). Abnormal Psychology: An Integrative Approach(4th Ed.), London: Thomson-Wadsworth.
Beck A., Rush A., Shaw B. & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy for Depression. New York: Guilford Press.
Beck, A., Rush A., Shaw B., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy for Depression, New York: Guilford Press.
Berndt, E. R., Koran, L. M., Finkelstein, S. N., Gelenberg, A. J., Kornstein, S. G., Miller,
I. W., et al. (2000). Lost human capital from early-onset chronic depression. American Journal of Psychiatry, 157, 940–947.
Brockmeyer, T., Kulessa, D., Hautzinger, M., Bents, H. & Backenstrass, M. (2015). Differentiating early-onset chronic depression from episodic depression in terms of cognitive-behavioral and emotional avoidance, Affect,175,418–423.
Brown, G. W., Craig, T. K., & Harris, T. O. (2008). Parental maltreatment and proximal risk factors using the Childhood Experience of Care & Abuse (CECA) instrument: A life-course study of adult chronic depression - 5. Journal of Affective Disorders, 110(3), 222–233.
Browne, G., Steiner, M., Roberts, J., Gafni, A., Byrne, C., Dunn, E., et al. (2002). Psychotherapy for chronic depressive disorders sertraline and/or interpersonal psychotherapy for patients with dysthymic disorder in primary Care: 6-month Comparison with longitudinal 2-yr follow-up of effectiveness and cost. Journal of Affective Disorders, 68, 317–330.
Cheng, Y. C. (2000). A CMI-triplization paradigm for reforming education in the new millennium. International Journal of Educational Management, 14 (4), 156–174.
Cheng, Y. C., Ng, K. H., & Mok, M. M. C. (2002). Economic considerations in education policy making: A simplified framework. International Journal of Educational Management, 16 (1), 18–39.
Clark, L. A., & Watson, D. (1999). Temperament: a new paradigm for trait psychology. Eds. L.A. Pervin & O.P. John, Handbook of Personality: Theory and Research, 2nd ed.New York:Guilford Press, 399–423.
Collado A., Castillo, S. D., Maero, F., Lejuez, C.W. & Macpherson, L. (2014). Pilot of the brief behavioral activation treatment for depression in Latinos with limited english proficiency: preliminary evaluation of efficacy and acceptability. Behavior Therapy,45(1),102-15.
Dimidjian, S., Hoollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy and antidepressant medication in the acute treatment of adults with majordepression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(4),658-670.
Dunner, D. L., Schmaling, K. B., Hendrickson, H., Becker, J., Lehman, A. & Bea, C. (1996). Cognitive therapy versus fluoxetine in the treatment of dysthymic disorder. Depression, 4, 34–41.
Epstein, N. B., Bishop, D. S., Keitner, G. I. & Miller, I. W. (1988). A systems therapy: Problemcentered systems therapy of the family, In: R. A. Wells. Ed. V. J. Giannetti. Handbook of Brief Psychotherapies, New York: Plenum Press, 405–436.
Fava, G. A., Rafanelli, C., Grandi, S., Canestrari, R., & Morphy, M. A. (1998). Six-year outcome for cognitive behavioral treatment of residual symptoms in major depression. The American Journal of Psychiatry, 155,1443–1445.
First, M. B., Gibbon Spitzer, M. R. L., Williams, J. B. W. & Benjamin, L. S. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders, (SCID-II), Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc.
Frank, E., Kupfer, D. J., Wagner, E. F., McEachran, A. B., & Cornes, C. (1991). Efficacy of interpersonal psychotherapy as a maintenance treatment of recurrent depression: Contributing factors. Archives of General Psychiatry, 48,1053–1059.
Geertz, G.(1983). Local knowledge. Basic Books, Inc. Printed in the United States of America Designed by Vincent Torre.5
Gotlib, C. & Hammen, F. ( 2010). Handbook of Depression, (3rd ed.), New York: Guliford Press, 21-45, P3.
Gotlip, I. H. & Schraekly, P. K. (2000). Interpersonal Psychotherapy Handbook of Psychological Change: Psychotherapy Process of Practice for the 21 th Century, New Youk: wiley.
Grant, J. E., Steinberg, M. A., Kim, S. W. , Rounsaville, B. J., & Potenza, M. N. (2004). Preliminary validity and reliability testing of a structured clinical interview for pathological gambling. Psychiatry Research, 128 (1), 79-88.
Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2003). Abnormal Psychology: Clinical Perspectives on Psychological Disorders, New York: McGraw-Hill. 75-76.
Harpin, R. E., Liberman, R.P., Marks, I., Stern, R. & Bohannon, W.E. (1982). Cognitivebehavior Therapy for Chronically Depressed Patients: a Controlled Pilot Study, The Journal of Nervous and Mental Disease, 170, 295–301.
Heilemann, M. V., Pieters, H. C., & Kehoe, P. (2011). Schema therapy, motivational interviewing, and collaborative-mapping as treatment for depression among low income, Second Generation Latinas. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(4), 473-80.
Hellerstein, D., Erickson, G., Stewart, J. W., McGrath, P.J ., Hunnicutt-Ferguson, K., Reynolds, S. K., et al. (2015). Behavioral activation therapy for return to work in medication-responsive chronic depression with persistent psychosocial dysfunction. Comprehensive Psychiatry, 57, 140-147
Herzele, A. V., & Woerkum, C. M. (2008). Local knowledge in visually mediated practice. Journal of Planning Education and Research, 27, 444-456.
Hinrichsen, G. A., & Clougherty, K. F. (2006). Interpersonal Psychotherapy for Depressed Older Adults, Washington, DC: American Psychological Association.
Kagan, J., Reznick, J.S. & Snidman, N. (1987). The physiology and psychology of behavioral inhibition in children. Child Development, 55, 1459–1473.
Kazdin, A. E. (1992). Research Design in Clinical Psychology (2nd Ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
Keitner, G. I., & Cardemil, E.V. (2004). Psychotherapy for Chronic Depressive Disorders. Handbook of Chronic Depression, Diagnosis and Therapeutic Management. In J. E. Alpert, & M. Fava (Eds.), (pp. 159-182). New York: Taylor & Francis Group .
Klein, D. N., Norden, K. A., Ferro, T., Leader, J. B., Kasch, K. L., Klein, L. M., et al. (1998). Thirty-month naturalistic follow-up study of earlyonset dysthymic disorder: course, diagnostic stability, and prediction of outcome. Journal of Abnormal Psychology, 107, 338–348.
Klein, D. N., Arnow, B. A., Barkin, J. L., Dowling, F., Kocsis, J. H., & Leon, A. C. (2009). Early adversity in chronic depression: Clinical correlates and response to pharmacotherapy. Depression and Anxiety, 26(8), 701–710.
Klein, J. F., Becker, B., Hurlemann, R., Scheibe, C., Colla, M., & Heuser, I. (2014). Effect of specific psychotherapy for chronic depression on neural responses to emotional faces. Journal of Affective Disorders, 166, 93-97
Klerman, G., Weissman, M., Rounsaville, B., & Chevron, E. (1984). Interpersonal Psychotherapy of Depression, New York: Basic Books.
Klerman, G., & Weissman, M. (1992). The course, morbidity and costs of depression. Archives of  General, Psychiatry, 49, 831–834.
Leahy, R. L. (2003). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide, New York: Guilford Press.
Malogiannis, I. A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E. Aggeli, A., Karveli, S., et al., (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: A single case series study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 319-29.
Markowitz, J. C. (1995). Psychotherapy of dysthymic disorder, Eds.J.H. Kocsis & D.N.Klein. Diagnosis and Treatment of Chronic Depression, New York: Guilford Press, 146–168.
McCullough, J. P. (2000).Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. New York: Guilford Press.
McCullough, J.P., Klein, D.N., Keller, M.B., Holzer, C.E., Davis, S.M., Kornstein, S.G., Howland, R.H., Thase, M.E. & Harrison, W. M. ( 2000). Comparison of DSM-III-R chronic major depression and major depression superimposed on dysthymia (double depression): Validity of the Distinction. Journal of Abnorm Psychology, 109,419–27.
Mercier, M., Stewart, J. & Quitkin, J. ( 1992). A pilot sequential study of cognitive therapy and pharmacotherapy of atypical depression. Journal Clinical Psychiatry, 53,166–170.
Michael B., First, M.D., Janet, B. W., Williams, Ph.D., Rhonda, S., Karg, Ph.D., Robert, L. & Spitzer, M.D. (2016). Structured Clinical Interview for DSM-5® Disorders—Clinician Version (SCID-5-CV), American Psychiatric Association.98.
Miller, I., Solomon, D., Ryan, C. & Keitner, G. (2004). Does adjunctive family therapy enhance recovery from bipolar in mood episodes. Journal of Affective Disorders, 82, 431-436.
Moore, R. & A. Garland (2003). Cognitive Therapy for Chronic and Persistent Depression, Wiley Editorial.
Mulcahy, R. (2010). A randomised control trial for the effectiveness of group interpersonal Psychotherapy for postnatal depression. Archives of Women’s Mental Health, 13(2), 125-139.
Raes, F.T., Hoes, D., Van Gucht, D. J., Kanter, W. & Hermans, D. (2010). The dutch version of the Behavioral Activation for Depression Scale (BADS). Psychometric Properties and Factor Structure, 41 (3), 246–250
Riso, L. P., Miyatake, R. K. & Thase, M. E. (2002). The search for determinants of chronic depression: a review of six factors. Journal of Affective Disorders, 70(2),103–115.
Samsam Shariat, SMR., Neshat Doost, H.T., Kalantari, M. & Oreyzi Samani, S. H. R. (2016). A Qualitative Study on the Treatment of Chronic Depressive Disorders. International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious Research, May19.Rasht city.Iran.
Scott, J. (1988). Chronic depression. British Journal of Psychiatry, 153, 287–297.
Segal, Z., Williams, M. & Teasdale, J. D. (2002). Mindfullness Based Cognitive Therapy for Depression, NewYork: Guiford Press.
Seligman, M. E. P., Walker, E. F., & Rosenhan, D. L. (2001). The Abnormal Psychology, (4 Ed.), New York: Norton.
Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H., Kaviani, H., Semnani, Y., et al., (2009). A persian translation of the structured clinical interview for diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition:Psychometric properties. Comprehensive Psychiatry,50, 86-91.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
Stravynski A, Shahar A. & Verreault, R. (1991). A pilot study of the cognitive treatment of dysthymic disorder. Behavior Psychother, 19, 369–372.
Swan, J. S., Vicar, R. M., Christmas, D., Durham, R., Rauchhaus, P., McCullough, P. et al. (2014). Journal of Affective Disorders, 152,154, 268-276
Taubner, S. (2013). Working with unconscious and explicit memories in psychodynamic psychotherapy in patients with chronic depression. Hurting Memories and Beneficial Forgetting, 153-163
Thase, M.E. (1994). The roles of psychosocial factors and psychotherapy in refractory depression: missing pieces in the puzzle of treatment resistance?. Refractory Depression: Current Strategies and Future Directions, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Torpey, D. C., & Klein, D. N. (2008). Chronic depression: Update on classification and treatment. Current Psychiatry Reports, 10(6), 458–464.
Weissman, M. M. & Markowitz, J. C. (2000). Interpersonal Psychotherapy. Kaplan & the Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry (7 Ed.), Philadelphia: Lippincott
Young. J. E, Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy: A Practioners Guide. New York: The Guilford Press.