تدوین الگوی فرایندی رشد شغلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه (سمت) و مدیر امور پژوهشی سازمان (سمت)

4 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.30487/jcp.2024.364042.1487

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی فرآیندی رشد شغلی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، کیفی بود که از دو روش تحلیل مضمون و نظریه زمینه‌ای استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه، شامل دو گروه بودند:1) اسناد، شامل متون تخصصی (کتب و مقالات) منتشرشده مرتبط با حوزه مشاوره شغلی و مشاوره مدرسه در بازه زمانی 10 سال اخیر ؛ 2) متخصصان و کارشناسان حوزه مشاوره مدرسه و مشاوره شغلی که شامل دو گروه بودند: الف) اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران ؛ ب) کارشناسان هسته‌های مشاوره و مشاوران مدارس. در بخش اسناد مکتوب، با بهره گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و در نظر داشتن معیارهای ورود، 7 کتاب و 14 مقاله مرتبط در حوزه رشد شغلی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ملاکی، 21 نفر (9 متخصص در حوزه مشاوره شغلی و مدرسه و 12 نفر از مشاوران مدارس) جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. روش‌های گردآوری داده‌ها، شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. متون تخصصی، با روش تحلیل مضمون 6 مرحله ای براون و کلارک؛ و داده های حاصل از مصاحبه، با بهره‌گیری از روش تحلیل مقایسه مداوم استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در گام اول مضامین متون تخصصی (227 مقوله فرعی و 32 مقوله اصلی)، و در گام دوم، مضامین مصاحبه با مشارکت‌کنندگان (227 کد محوری و 439 کد باز)، تحلیل و استخراج شد. در گام سوم، 666 مقوله فرعی و 82 مقوله اصلی حاصل با یکدیگر ادغام و ترکیب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the process pattern of Career development in Students

نویسندگان [English]

  • mojtaba Haghani zemeydani 1
  • Atoosa Kalantar Hormozi 2
  • Mahdi Zare' Bahram Abadi 3
  • Hosein Salimi Bajestani 4
1 PhD student in Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran.
2 Allaneh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences
3 Associate Professor, Department of Behavioral Sciences, Research Institute for Research & Development of Humanities, Samat Organization. Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of developing the process pattern of career development in students. The research method was qualitative and two methods of theme analysis and grounded theory were used. The studied community included two groups: 1) documents, including texts (books and articles) related to career counseling and school counseling that were published in the last 10 years ; 2) Specialists and experts in the field of school counseling and career counseling, which included two groups: a) university professors and experts in relation to the research topic; b) Experts of counseling centers and school counselors. In the section of documents, using the purposeful sampling method and and pay attention to the entry criteria, 7 books and 14 related articles were used in the field of students' career development. 21 people (9 experts in the field of career and school counseling and 12 school counselors) were selected to participate in the research by using a purposive sampling method. Data collection methods included library studies and semi-structured interviews . Texts, with the 6-step theme analysis method of Braun and Clark; And the data obtained from the interview were analyzed using the method of constant comparative analysis of Strauss and Corbin in three stages of open, axial and selective coding. In the first step, the themes of texts (227 subcategories and 32 main categories), and in the second step, the themes of interviews with the participants (227 axial codes and 439 open codes) were analyzed and extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career development
  • process model
  • theme analysis
  • grounded theory
  • students