مرور روایی پژوهش‌های «سرمایة روان‌شناختی» در ایران

نوع مقاله : مقالة نظری/مروری (در حوزة روان‌شناسی فرهنگی)

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث

10.30487/jcp.2024.420479.1628

چکیده

از زمان معرفی مفهوم «سرمایة روان‌شناختی» (شامل چهار مولفة خودکارآمدی، امید، خوش‌بینی، و تاب‌آوری) پژوهش‌های زیادی در ایران و جهان دربارة آن انجام شده است. دشواری مطالعة صدها مقالة تجربی منتشرشده دربارة مفهوم یادشده ارائة تصویری کلی از پژوهش‌ها دربارة آن را برای پژوهشگران ضروری می‌کند. این مقاله با روش مرور روایی به معرفی، دسته‌بندی، و ارزیابی پژوهش‌های ایرانیان دربارة سرمایة روان‌شناختی می‌پردازد. پژوهش‌ها نشان داده است سرمایة روان‌شناختی با متغیرهای مطلوب در حوزة کار (مانند رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، و نظم کاری) زناشویی (مانند رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی، و حل تعارض)، سلامت (مانند کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کارکردهای مثبت روانی همچون شادی)، تحصیل (مانند پیشرفت، عملکرد، و انگیزة تحصیلی)، و دین و معنویت (مانند مقابلة دینی، نگرش معنوی، سبک زندگی اسلامی، و رشد اعتقادی) همایند است. همچنین دو دسته مداخلة درمانی و آموزشی مرتبط با سرمایة روان‌شناختی (شامل الف- مداخله‌های مبتنی بر سرمایة روان‌شناختی برای بهبود عملکرد و ب- مداخله‌های روان‌شناختی گوناگون برای افزایش سرمایة روان‌شناختی) کارآمد بوده‌اند. این مقاله ضمن آشنا کردن خوانندگان با مفهوم سرمایة روان‌شناختی، تصویری کلی از پژوهش‌های تجربی مرتبط با آن به دست داد که گویای پیامدهای مطلوب روان‌شناختی و اجتماعی آن سازه در ساحت‌های گوناگونی از زندگی شامل کار، خانواده، مراقبت‌های بهداشتی، و تحصیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A narrative review of studies on psychological capital in Iran

نویسنده [English]

  • Naser Aghababaei
University of Quran and Hadith
چکیده [English]

Since the introduction of the concept of “psychological capital” (consisting of four components: self-efficacy, hope, optimism, and resiliency) numerous studies have been conducted in Iran and in the world. Difficulty of reading hundreds of empirical published papers on the aforementioned concept makes it crucial to illustrate a big picture of the research that has been done. This paper, using narrative review method, introduces, categorizes, and evaluates studies that Iranians have conducted on psychological capital. Research has shown that psychological capital is associated with favorite variables in the fields of work (like job satisfaction, organizational citizen behavior, work performance, organizational commitment, and job order), marital (such as marital satisfaction, marital intimacy, and conflict resolution), health (such as decreased depression and anxiety and increased positive psychological functioning such as happiness), education (such as educational achievement, performance, and motive), and religion and spirituality (such as religious coping, spiritual attitude, Islamic life-style, and belief growth). Additionally, two sets of psychological capital-related therapeutic and educational interventions (interventions based on psychological capital to increase performance and various psychological interventions to increase psychological capital) have been proved effective. This paper introduces the concept of psychological capital to the readers and provides a big picture of related empirical studies which shows its desired positive psycho-social outcomes in various domains including work, family, health care, and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • narrative review
  • self-efficacy
  • hope
  • optimism
  • resiliency