نقش عوامل شخصیت هگزاکو در فضیلت‌های زناشویی با میانجی‌گری خیرباوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی دانشگاه قرآن و حدیث

2 گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30487/jcp.2024.367204.1498

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای خیرباوری در رابطه شخصیت و فضیلت‌های زناشویی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، مردان و زنان متأهل ایرانی فعّال در فضای مجازی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 454 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه مقیاس عوامل شخصیت هگزاکو (60 گویه ای)، رضایت از زندگی بر اساس نظریه خیرباوری و فضیلت‌های زناشویی استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از روش تحلیل مسیر با نرم افزار ایموس نسخه‌ی 24 و آزمون‌های آماری با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های به دست آمده نشان داد هر یک از متغیرهای پژوهش همبستگی بالایی با یکدیگر داشتند و نتایج تحلیل مسیر، بیانگر معناداری نقش واسطه‌ای خیرباوری در رابطه با شخصیت و فضیلت‌های زناشویی بود؛ به این صورت که عوامل صداقت- تواضع، برون گرایی، وظیفه شناسی و توافق از طریق خیرباوری پیشبینی مثبتی برای فضیلت‌های زناشویی داشت. در این مراحل وزن‌های رگرسیونی معنادار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of Belief in Benevolence in the relationship between HEXACO personality factors and marital virtues

نویسندگان [English]

  • Saeed Karami 1
  • Abbas Ali Haratiyan 2
1 Quran & Hadith University
2 Department of Family, Research Institute of Hawzeh and University
چکیده [English]

The purpose of the present was to investigate the mediating role of benevolence in the relationship between personality and marital virtues. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included Iranian men and women active in cyberspace, among whom 454 people were selected by convenience sampling method. For data collection, three questionnaires were used: HEXACO personality factors (Ashton and Lee, 2000), Life Satisfaction from Islamic Viewpoint Based on Belief in Benevolence (Ghasemi et al., 2016) and marital virtues (Mousavi, 2017). the path analysis using AMOS-24 software and statistical tests were analyzed using SPSS-26 software. The findings showed that Belief in Benevolence in the relationship between HEXACO personality factors and marital virtues. the results of path analysis showed the significant mediating role of theBelief in Benevolence in the relationship between hexaco personality factors and marital virtues. Regression weights were significant in these stages.
Marital Virtues, Belief in Benevolence, Personality, Hexaco Personality Factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marital Virtues"
  • "Belief in Benevolence"
  • "Personality"
  • Hexaco Personality Factors"