نقش واسطه‌ای سرمایه‌روان‌شناختی در رابطه با معناداری زندگی و آسایش اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

psychology Department ferdowsi university Azadi square Mashhad Iran

10.30487/jcp.2024.353376.1456

چکیده

چکیده
بازنشستگی، به عنوان موضوعی چالش برانگیز و مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیر در زندگی کاری افراد است که با پیامدهای ناگواری برای سلامت و بهزیستی روانی آن‌ها همراه است. بهزیستی اجتماعی، یکی از ابعاد بهزیستی است که می‌تواند تحت تاثیر بازنشستگی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی سرمایه‌روان‌شناختی در رابطه معناداری زندگی و بهزیستی اجتماعی در افراد میان‌سال بازنشسته بود.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه بازنشستگان میان‌سال عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش و کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی بود. از جامعه مورد نظر، نمونه‌ای به حجم ۳۸۲ نفر به صورت در دسترس انتخاب شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های بهزیستی اجتماعی، معنای‌زندگی و سرمایه‌روان‌شناختی، گردآوری شد. برای تحلیل و کسب شاخص‌های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از نرم افزار‌های SPSS و Lisrel بهره‌گیری شد.
یافته‌ها
یافته‌های پژوهش نشان داد معناداری زندگی به طور مستقیم بر بهزیستی اجتماعی تاثیر دارد. همچنین معناداری زندگی به طور غیرمستقیم نیز با میانجی‌گری امیدواری و خوش‌بینی بر بهزیستی اجتماعی افراد میان‌سال بازنشسته تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری
براساس یافته‌های پژوهش، معناداری زندگی، امیدواری و خوش‌بینی به عنوان توانمندی‌های مثبت روان‌شناختی در افزایش بهزیستی اجتماعی افراد میان‌سال بازنشسته، نقش ایفا می‌کنند. نتایج این پژوهش به شناسایی عواملی که در افزایش بهزیستی اجتماعی نقش دارند، کمک می‌کند و نتایج آن می‌تواند در افزایش بهزیستی اجتماعی این گروه از افراد، مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of psychological capital in the relationship between the meaning of life and social well-being

نویسندگان [English]

  • Mona Khayyami
  • Hamid Reza Aghamohammadian sharbaf
  • Majid Moeenizadeh
psychology Department ferdowsi university Azadi square Mashhad Iran
چکیده [English]

Introduction
Retirement is a challenging and unavoidable step in the working life of people, which is associated with adverse consequences for their mental health and well-being. Social well-being is one of the dimensions of well-being that can be affected by retirement. The aim of this study was to investigate the mediating role of psychological capital in the relationship between the meaning of life and social well-being in middle-aged retirees.
Materials and Methods
The present study was descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all middle-aged retirees who are members of the Education Retirees Association and the Khorasan Razavi Social Security Retired Workers Association. A sample of 382 people was selected from the study population. Research data were collected using questionnaires of social well-being, meaning of life and psychological capital. SPSS and Lisrel software were used to analyze and obtain descriptive statistics, Pearson correlation and path analysis.
Results
The findings of the study indicated that the meaning of life directly affects social well-being. Also, the meaning of life indirectly by mediating hope and optimism affects the social well-being of retired middle-aged people.
Conclusion
According to the findings of the study, the meaning of life, hope, and optimism as positive psychological strengths playing role in increasing the social well-being of retired middle-aged people. Results of the study help to identify the factors which play role in increasing social well-being and the results can be useful in increasing the social well-being of this group of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "meaning of life"
  • "social well-being"
  • "psychological capital"
  • "retired"
  • "middle age"