اعتبار سنجی پرسشنامه اضطراب ظاهری در بیماران ایرانی مبتلاء به اختلال بدشکلی بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30487/jcp.2023.392907.1564

چکیده

این پژوهش توصیفی و هدف آن ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامۀ اضطراب ظاهری بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ مراجعان به کلینیک‌های تخصصی پوست و زیبایی در شهر تهران در سال 1401 بود. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت هدفمند بوده است. جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه‌های پژوهش، با در نظر گرفتن تعداد متغیرها جمعاً نمونه‌ای اولیه به حجم 330 نفر انتخاب شدند. افراد نمونه چک‌لیست جمعیت‌شناختی، پرسشنامۀ اضطراب ظاهری و پرسشنامۀ اختلال بدشکلی بدن را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 26 و آماره‌های استنباطی همبستگی، ضریب پایایی و بارهای عاملی (با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی) تحلیل شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، پرسشنامۀ اضطراب ظاهری دارای پایایی آزمون مجدد و روایی همگرا در اندازه‌گیری اضطراب ظاهری بود. همچنین به تغییر در طول درمان حساس بود. این مقیاس دارای ساختار دو عاملی در گروه بالینی است که یک عامل با اجتناب و عامل دوم شامل نظارت بر تهدید است. با این حال، در نمونۀ جامعه به نظر می‌رسد که ساختار یک عاملی داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد که پرسشنامه اضطراب ظاهری، ویژگی‌های روان‌سنجی برای تعیین اینکه آیا تغییرات در فرایندها و رفتارهای شناختی می‌تواند پیامد درمان را در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن واسطه‌ای کند، دارد. به‌صورت کلی یافته‌ها بیانگر روایی سازه‌ای بود و پایایی قابل قبول پرسشنامۀ اضطراب ظاهری در نمونۀ ایرانی داشت و ساختار این مقیاس‌ منظور غربالگری اضطراب ظاهری بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Appearance Anxiety Inventory in Iranian Patients with Body Dysmorphic Disorder

نویسندگان [English]

  • Taghwa Ebrahimi 1
  • Hojjatollah Farahani 2
  • Forough Esrafilian 2
  • Parviz Azadfallah 3
  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 4
1 Ph.D. Student in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 PhD Candidate in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the validity of the apparent anxiety inventory. The current research is descriptive and questionnaire construction and validation. The statistical population of the present study included all the clients to specialized skin and beauty clinics in Tehran in 2022. The sampling method in this research was purposeful. In order to test the proposed model and the hypotheses of the research, considering the number of variables, a total sample of 330 people was selected. The sample subjects completed the demographic checklist, the appearance anxiety inventory, and the body deformity disorder questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 26 software and inferential statistics of correlation, reliability coefficient, and factor loadings (using the confirmatory factor analysis method). Based on the obtained results, the apparent anxiety inventory had test-retest reliability and convergent validity in measuring apparent anxiety. It was also sensitive to change during treatment. This scale has a two-factor structure in the clinical group, one factor is avoidance and the second factor includes threat monitoring. However, in the community sample, it seems to have a one-factor structure. The results show that the appearance anxiety questionnaire has psychometric properties to determine whether changes in cognitive processes and behaviors can mediate the outcome of treatment in patients with body dysmorphic disorder. In general, the findings indicate that the apparent anxiety inventory had an acceptable construct validity and reliability in the Iranian sample, and the structure of this scale can be used to screen the apparent anxiety of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance anxiety
  • body deformity disorder
  • validation
  • iran
اسدی، م. (1401)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس والدگری موفّق بر اساس فرهنگ خانواده‌های ایران: پژوهشی مبتنی بر ریاضیات فازیم، روان‌شناسی فرهنگی، 6 (2)، 139­106.
باقری شیخانگفشه، ف.، فراهانی، ح.، و فتحی آشتیانی، ع. (1401)، «ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تغییر در رفتارهای مرتبط با سبک زندگی طی همه‌گیری کووید­19»، ماهنامۀ پایش، 21 (5)، 490­481.
شباهنگ، ر.، باقری شیخانگفشه، ف.، یوسفی سیاکوچه، ع.، مهربخش مرخالی، م.ع. (1400). «مقایسۀ اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه‌شان»، روان‌شناسی فرهنگی، 5 (2)، 42­25.
 
Aderka, I. M., Gutner, C. A., Lazarov, A., Hermesh, H., Hofmann, S. G., & Marom, S. (2014). “Body image in social anxiety disorder, obsessive–compulsive disorder, and panic disorder”. Body image, 11 (1), 51-56.
Atik, E., Önde, M. M., Domnori, S., Tutar, S., & Yiğit, O. C. (2021). “A comparison of self-esteem and social appearance anxiety levels of individuals with different types of malocclusions”. Acta Odontologica Scandinavica, 79 (2), 89-95.
Alexopoulos, D. S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck personality questionnaire-revised (EPQ-R) short scale in Greece. Personality and individual Differences, 37 (6), 1205-1220.
Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personality and Individual differences, 42 (5), 815-824.
Brohede, S., Wijma, B., Wijma, K., & Blomberg, K. (2016). ‘I will be at death’s door and realize that I’ve wasted maybe half of my life on one body part’: the experience of living with body dysmorphic disorder. International journal of psychiatry in clinical practice, 20 (3), 191-198.
Boursier, V., Gioia, F., & Griffiths, M. D. (2020). Do selfie-expectancies and social appearance anxiety predict adolescents’ problematic social media use?. Computers in Human Behavior, 110, 106395.
Cohen, R., Newton-John, T., & Slater, A. (2021). The case for body positivity on social media: Perspectives on current advances and future directions. Journal of health psychology, 26 (13), 2365-2373.
Cihan, A., & Cihan, E. (2019). Interrelation between appearance anxiety and sexual functions in women: the role of surgical scars, morphologic features, and accompanying depression. The Journal of Sexual Medicine, 16 (11), 1769-1778.
Corazza, O., Simonato, P., Demetrovics, Z., Mooney, R., van de Ven, K., Roman-Urrestarazu, A., ... & Martinotti, G. (2019). The emergence of Exercise Addiction, Body Dysmorphic Disorder, and other image-related psychopathological correlates in fitness settings: A cross sectional study. PloS one, 14 (4), e0213060.
Densham, K., Webb, H. J., Zimmer-Gembeck, M. J., Nesdale, D., & Downey, G. (2017). Early adolescents’ body dysmorphic symptoms as compensatory responses to parental appearance messages and appearance-based rejection sensitivity. Body Image, 23, 162-170.
Du Rocher, A. R., Anderson, C. A., Ashkar, Y., Leung, I., Lynch, H., Shah, M., ... & Watkinson, K. (2023). Personality, self-appraisals, and body conscious emotions as predictors of symptoms of body dysmorphia and restrictive disordered eating. International Journal of Personality Psychology, 9, 27-36.
Donofre, G. S., Campos, J. A. D. B., Marôco, J., & Silva, W. R. D. (2021). Cross-cultural adaptation of the Social Appearance Anxiety Scale to the Portuguese language. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 70, 261-265.
Dakanalis, A., Carrà, G., Calogero, R., Zanetti, M. A., Volpato, C., Riva, G., ... & Cipresso, P. (2016). The Social Appearance Anxiety Scale in Italian adolescent populations: Construct validation and group discrimination in community and clinical eating disorders samples. Child Psychiatry & Human Development, 47, 133-150.
Fatt, S. J., Fardouly, J., & Rapee, R. M. (2019). # malefitspo: Links between viewing fitspiration posts, muscular-ideal internalization, appearance comparisons, body satisfaction, and exercise motivation in men. New Media & Society, 21 (6), 1311-1325.
Hallquist, M. N., Wright, A. G., & Molenaar, P. C. (2021). Problems with centrality measures in psychopathology symptom networks: Why network psychometrics cannot escape psychometric theory. Multivariate behavioral research, 56 (2), 199-223.
Helms, J. E., Henze, K. T., Sass, T. L., & Mifsud, V. A. (2006). Treating Cronbach’s alpha reliability coefficients as data in counseling research. The counseling psychologist, 34 (5), 630-660.
Irvine, K. R., McCarty, K., McKenzie, K. J., Pollet, T. V., Cornelissen, K. K., Toveé, M. J., & Cornelissen, P. L. (2019). Distorted body image influences body schema in individuals with negative bodily attitudes. Neuropsychologia, 122, 38-50.
Jefferies-Sewell, K., Chamberlain, S. R., Fineberg, N. A., & Laws, K. R. (2017). Cognitive dysfunction in body dysmorphic disorder: new implications for nosological systems and neurobiological models. CNS spectrums, 22 (1), 51-60.
Jassi, A. D., Baloch, A., Thomas-Smith, K., & Lewis, A. (2020). Family accommodation in pediatric body dysmorphic disorder: A qualitative study. Bulletin of the Menninger Clinic, 84 (4), 319-336.
Kelly, M. M., Didie, E. R., & Phillips, K. A. (2014). Personal and appearance-based rejection sensitivity in body dysmorphic disorder. Body Image, 11 (3), 260-265.
Kline RB. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publication.
Kuck, N., Cafitz, L., Bürkner, P. C., Hoppen, L., Wilhelm, S., & Buhlmann, U. (2021). Body dysmorphic disorder and self-esteem: a meta-analysis. BMC psychiatry, 21 (1), 310.
McComb, S. E., & Mills, J. S. (2022). The effect of physical appearance perfectionism and social comparison to thin-, slim-thick-, and fit-ideal Instagram imagery on young women’s body image. Body Image, 40, 165-175.
Machremi, E., Bakirtzis, C., Karakasi, M. V., Boziki, M. K., Siokas, V., Aloizou, A. M., ... & Grigoriadis, N. (2022). What scans see when patients see defects: neuroimaging findings in body dysmorphic disorder. Journal of Integrative Neuroscience, 21 (2), 45.
Mittal, S., Yadav, K., & Negi, M. P. (2022). Body Dysmorphic Disorder, Rejection Sensitivity And Appearance Anxiety In College Students. Elementary Education Online, 20 (3), 4289-4289.
Mastro, S., Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Farrell, L., & Waters, A. (2016). Young adolescents' appearance anxiety and body dysmorphic symptoms: Social problems, self-perceptions and comorbidities. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 8, 50-55.
Patel, K., Beaver, D., Gruber, N., Printezis, G., & Giannopulu, I. (2022). Mental imagery of whole-body motion along the sagittal-anteroposterior axis. Scientific Reports, 12 (1), 14345.
Papapanou, T. K., Darviri, C., Kanaka-Gantenbein, C., Tigani, X., Michou, M., Vlachakis, D., ... & Bacopoulou, F. (2023). Strong correlations between social appearance anxiety, use of social media, and feelings of loneliness in adolescents and young adults. International journal of environmental research and public health, 20 (5), 4296.
Phillips, K. A., Hollander, E., Rasmussen, S. A., & Aronowitz, B. R. (1997). A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability, and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Psychopharmacology bulletin, 33 (1), 17.
Phillips, K. A., Menard, W., Fay, C., & Weisberg, R. (2005). Demographic characteristics, phenomenology, comorbidity, and family history in 200 individuals with body dysmorphic disorder. Psychosomatics, 46 (4), 317-325.
Ryding, F. C., & Kuss, D. J. (2020). The use of social networking sites, body image dissatisfaction, and body dysmorphic disorder: A systematic review of psychological research. Psychology of Popular Media, 9 (4), 412.
Roberts, C., Zimmer-Gembeck, M. J., Lavell, C., Miyamoto, T., Gregertsen, E., & Farrell, L. J. (2018). The appearance anxiety inventory: Factor structure and associations with appearance-based rejection sensitivity and social anxiety. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 19, 124-130.
Reichenberger, J., Radix, A. K., Blechert, J., & Legenbauer, T. (2022). Further support for the validity of the social appearance anxiety scale (SAAS) in a variety of German-speaking samples. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 27 (3), 929-943.
Raykov, T., Marcoulides, G. A., Menold, N., & Harrison, M. (2019). Revisiting the bi-factor model: Can mixture modeling help assess its applicability?. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 26 (1), 110-118.
Sanlier, N., Pehlivan, M., Sabuncular, G., Bakan, S., & Isguzar, Y. (2018). Determining the relationship between body mass index, healthy lifestyle behaviors and social appearance anxiety. Ecology of food and nutrition, 57 (2), 124-139.
Snorrason, I., Beard, C., Christensen, K., Bjornsson, A. S., & Björgvinsson, T. (2019). Body dysmorphic disorder and major depressive episode have comorbidity-independent associations with suicidality in an acute psychiatric setting. Journal of affective disorders, 259, 266-270.
Shepherd, L., Reynolds, D. P., Turner, A., O’Boyle, C. P., & Thompson, A. R. (2019). The role of psychological flexibility in appearance anxiety in people who have experienced a visible burn injury. Burns, 45 (4), 942-949.
Summers, B. J., & Cougle, J. R. (2018). An experimental test of the role of appearance-related safety behaviors in body dysmorphic disorder, social anxiety, and body dissatisfaction. Journal of Abnormal Psychology, 127 (8), 770.
Turel, T., Jameson, M., Gitimu, P., Rowlands, Z., Mincher, J., & Pohle-Krauza, R. (2018). Disordered eating: Influence of body image, sociocultural attitudes, appearance anxiety and depression-a focus on college males and a gender comparison. Cogent Psychology, 5 (1), 1483062.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics. Boston, MA: Pearson, 6 (1): 497-498.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics. Boston, 5 (1): 481-498.
Veale, D., Eshkevari, E., Kanakam, N., Ellison, N., Costa, A., & Werner, T. (2014). The Appearance Anxiety Inventory: Validation of a process measure in the treatment of body dysmorphic disorder. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 42 (5), 605-616.
Zhu, F., Zhang, W., Liu, C., Qiang, W., & Lu, Q. (2023). Association of self-compassion and body image disturbance among young breast cancer patients: Mediating effect of body surveillance and body shame. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 10 (4), 100199.
Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Farrell, L. J., & Waters, A. M. (2018). Girls’ and boys’ trajectories of appearance anxiety from age 10 to 15 years are associated with earlier maturation and appearance-related teasing. Development and Psychopathology, 30 (1), 337-350.
Yurtsever, I., Matusiak, Ł., Szepietowska, M., Veale, D., & Szepietowski, J. (2022). Appearance Anxiety Inventory (AAI): creation and validation of the Polish language version. Postepy Dermatologii i Alergologii, 39 (5), 940-943.