مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، خودبیمارپنداری اینترنتی و اضطراب سلامت در افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری، اضطراب فراگیر، افسردگی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه سمنان

10.30487/jcp.2024.397432.1574

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، خودبیمارپنداری اینترنتی و اضطراب سلامت در افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری، اضطراب فراگیر، افسردگی و افراد عادی بود. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. به منظور انتخاب نمونه از بین بیماران واجد شرایط تعداد 50 نفر مبتلا به اختلال وسواسی – جبری، 50 نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 50 نفر نیز بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بیمارستان روان‌پزشکی 505 ارتش شهر تهران و همچنین 50 نفر از کارکنان بیمارستان (گروه عادی) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ کوتاه عدم تحمل بلاتکلیفی ، پرسشنامۀ خودبیمارپنداری اینترنتی و پرسشنامۀ اضطراب سلامت بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مولفه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی، خودبیمارپنداری اینترنتی و اضطراب سلامت در چهار گروه تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که میانگین نمره افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در همه مولفه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی بیشتر از گروه‌های وسواسی - جبری، افسردگی و افراد عادی بود. همچنین میانگین نمره افراد مبتلا اختلال وسواسی - جبری در همۀ مولفه‌های خودبیمارپنداری اینترنتی و اضطراب سلامت بیشتر از گروه‌های اضطراب فراگیر، افسردگی و افراد عادی بود. نتایج حاکی از اهمیت و ضرورت توجه به عدم تحمل بلاتکلیفی، خودبیمارپنداری اینترنتی و اضطراب سلامت در افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری، اضطراب فراگیر و افسردگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparsion of Intolerance of uncertainty, Cyberchondria and Health anxiety in obsessive-compulsive disorder, general anxiety disorder, depressive disorder and normal people

نویسنده [English]

  • mahmoud najafi
Semnan University
چکیده [English]

The aim of this study was to compare Intolerance of uncertainty, Cyberchondria and Health anxiety in obsessive-compulsive disorder, general anxiety disorder, depressive disorder and normal people. The method of the present study was causal-comparative. For this purpose, a sample was selected from 50 eligible patients with obsessive-compulsive disorder and 50 patients with general anxiety disorder and 50 patients depressive disorder to 505 Army Psychiatric Hospital in Tehran and 50 hospital staff (normal group). Were selected by available sampling method Research instruments include the The IUS-12(intolerance of uncertainty The Short version)CSS-12 (Cyberchondria Severity Scale) and the health anxiety Inventory . Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance)were used to measure and to analyze the findings. Findings showed that there is a significant difference between the Intolerance of uncertainty, Cyberchondria and Health anxiety in the four groups. The mean score of people with general anxiety disorder in all components of Intolerance of uncertainty is higher than other groupe. Also All components of Cyberchondria, Health anxiety in the group of obsessive-compulsive groupe is higher than other groupe.
Conclusion The results indicate the importance and necessity of paying attention to the Intolerance of uncertainty, Cyberchondria and Health anxiety in obsessive-compulsive disorder, general anxiety disorder, depressive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intolerance of uncertainty
  • Cyberchondria
  • Health anxiety
  • Obsessive-compulsive disorder
  • General anxiety disorder
  • Depressive disorder