الگوی ساختاری عملکرد خانواده با آسیب‌پذیری روانشناختی: نقش میانجی دشواری‌های تنظیم هیجانی دانش‌آموزان در دوران همه‌گیری بیماری کووید- 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه علوم انسانی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه پیام نور کرمانشاه،واحد جوانرود،ایران

چکیده

تعارضات والد­ نوجوان از مهم‌‌ترین مشکلات خانواده‌‌های دارای فرزند نوجوان است که عوامل بسیاری در ایجاد آن نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ساختاری از عملکرد خانواده با آسیب‌‌پذیری روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی دشواری‌‌های تنظیم هیجانی در دوران همه‌‌گیری بیماری کووید­19 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة مورد مطالعة پژوهش را دانش‌‌آموزان 15 تا 18 سال استان لرستان در سال تحصیلی 1399­1398 تشکیل می‌‌دهند. نمونة پژوهش 400 نفر از دانش‌‌آموزان مقطع متوسطة استان لرستان بود که به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای انتخاب شدند. دانش‌‌آموزان به پرسش‌نامه‌های پویایی محیط خانواده، دشواری‌‌های تنظیم هیجانی و نسخة کوتاه مقیاس آسیب‌‌پذیری روان‌شناختی پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آن‌ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام گرفت. مدل مفروض در جامعة پژوهش برازنده بود. نتایج تحلیل‌ها نشان داد پویایی محیط خانواده 22 درصد از دشواری‌‌های تنظیم هیجانی را تبیین کرد. همچنین پویایی محیط خانواده و دشواری‌‌های تنظیم هیجانی 38 درصد از واریانس آسیب‌‌پذیری روان‌شناختی را تبیین کردند. در نهایت ارتباط بین متغیرهای برونزاد با میانجی بیش از آن‌که مستقیم باشد غیرمستقیم و از طریق دشواری‌‌های تنظیم هیجانی به آسیب‌‌پذیری روان‌شناختی است. با توجه به الگوی ساختاری تأییدشده می‌‌توان به یک درک آسیب‌‌شناسی روانی از روابط والد و فرزند پی برد و با انجام مداخلات مبتنی بر شواهد چندبعُدی می‌‌توان از بروز آسیب‌‌های روان‌شناختی پیشگیری کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Family Function with Psychological Vulnerability: The Mediating Role of Students' Emotional Regulation Difficulties During the Covid Disease Epidemic

نویسندگان [English]

  • Rahim Moradi 1
  • hassan jozi 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Educational Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most important dilemmas of families living with adolescents is Parent-adolescent conflict created by various factors. This study conducted to present a structural model of function of family while having psychological vulnerability: The role of the mediator of emotional regulation difficulties during Covid-19 pandemic. Methodology: The study is applied one in terms of its purpose and correlational one from descriptive method point of view. The population consists of all students aged 15 to 18 in Lorestan province in the academic year of 2020-2021. To do the research, a sample of 400 high school students were selected by the use of multi-stage cluster sampling. Research data were gathered by the Family Dynamic Environment Questionnaire (Kim et al., 2007), Emotional Regulation Difficulties (Graz and Roemer, 2004) and the Short Form of Psychological Vulnerability (Draguitz et al., 1973). After collecting data, they were analyzed using Spss-26 and Amos-21 software and Pearson correlation coefficient and Structural equation modeling. Findings: The results showed that the dynamic of the family explained 22% of the difficulties of emotional regulation. And structural equation modeling results showed that 38% of the variance of psychological vulnerability was explained by dynamic of the family environment and difficulties of emotional regulation. Conclusion: Regarding the approved structural model, one can reach at a pathological understanding of parent-child relationships and by conducting interventions based on multiple dimensions, psychological damages can be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family environment dynamics
  • Psychological vulnerability
  • Emotional regulation difficulties
  • Covid disease 19
اکبری چرمهینی، صغری و مولایی یساولی، مهدی (1399)، پیش‌بینی اضطراب کووید‌­‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی، پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 10(1)، 169­182.
انسانی مهر، نرگس.، عامری، فریده.، انسانی مهر، لاله.، و نبی زاده، رضا (1401)، پیش‌بینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت‌ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل‌گر جنسیت، روان‌شناسی فرهنگی، 6(1)، 155­178.
پورابراهیم، تقی.، یاری، سیامک.، و عسگری، آزاده (1399)، نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی، روان‌شناسی فرهنگی، 4(1)، 104­115.
خانزاده، مصطفی.، سعیدیان، محسن.، و حسین چاری، مسعود. (1391)، ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی، مجله علوم رفتاری، 6(1 (پیاپی 19))، 87­96.
خدادادی سنگده، جواد (1396)، مطالعة کیفی عوامل مذهبی مؤثر در شکل گیری خانوادة سالم براساس بافت فرهنگی اجتماعی، روان‌شناسی فرهنگی، 1(1)، 85­98.
 
Akin, U. (2014), The predictive role of the self-compassion on psychological vulnerability in Turkish university students, International Journal of Social Science & Education, 4, 693-701.
Appleton, A. A., Holdsworth, E. A., & Kubzansky, L. D. (2016), A Systematic Review of the Interplay Between Social Determinants and Environmental Exposures for Early-Life Outcomes. Curr Environ Health Rep. 3(3):287-301.
Behere, A., Basnet, P. & Campbell, P. (2017), Effects of Family Structure on Mental Health of Children: A Preliminary Study, Indian Psychology Medicine, 39(4), 457-463.
Bireda, A. D. & Pillay, J. (2017), Perceived parent–child communication and well-being among Ethiopian adolescents, International Journal of Adolescence and Youth, 23(1), 109-117.
Brassell, A., Rosenberg, E., Parent, J., Rough, J. N., Fondacaro, K., Martin Seehuus, M.(2016), Parent's psychological flexibility: Associations with parenting and child psychosocial well-being, Journal of Contextual Behavioral Science, 5(2) 111-120.
Bridges L J, Denham S A, & Ganiban J M. (2004), Definitional issues in emotion regulation research, Child development (JCD), 75(2), 340-345.
Brummelman, E., Thomaes, S., Nelemans, S. A., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., & Bushman, B. J. (2015), Origins of narcissism in children, Proceeding of National Academy of Sciences of the United States of America, 112(12), 3659-3662.
Byrne, B.M. (2016), Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming: Routledge.
Carnes-Holt, K. (2012), Child–parent relationship therapy for adoptive families, The Family Journal, 20(4), 419-426.
Cohen, J. (1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Edition), Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Culpin, I., Heron, J., Araya, R., Melotti, R., & Joinson, C. (2013), Father absence and depressive symptoms in adolescence: findings from a UK cohort, Psychological Medicine, 43(12), 2615-2626.
Davalos, D. B. Chavez, E. L. & Guardiola, R. J. (2005), Effects of perceived parental school support and family communication on delinquent behaviors in Latinos and White non-Latinos, Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 11, 57–68.
Deragotis, K. R., Lipman, R. S., Covi, L. (1973), SCL-90-AR outpatients' psychiatric rating scale preliminary report, Psychopharmacology Bulletin, 9, 13-27.
Fernández de la Cruz, L., Simonoff, E., McGough, J. J., Halperin, J.M., Arnold, L. E., Stringaris, A. (2015), Treatment of children with attention-defcit/hyperactivity disorder (ADHD) and irritability: results from the multimodal treatment study of children with ADHD (MTA), Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54(1), 62–70.e3
Gentzler, A. L. Contreras-Grau, J. M. Kerns, K. A. & Weimer, B. L. (2005), Parent–child emotional communication and children's coping in middle childhood, Social Development, 14, 591-612.
Gong, L., Li, W., Zhang, D., & Rost, DH. (2015), Effect of emotion regulation strategies on anxiety during job interview in Chinese college students, Anxiety Stress Coping, 1-17.
Gratz, K. L. & Roemer, L. (2004), Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41-54.
Gratz, K. L., Paulson, A., Jakupcak, M., & Tull, M. T. (2009), Exploring the relationship between childhood maltreatment and intimate partner abuse: Gender differences in the mediating role of emotion dysregulation, Violence and Victims, 24, 68-76.
Gross, J. J. (1998), The emerging field of emotion regulation, Review of General Psychology, 2, 271-299.
Gross, J. J. (2013), Emotion regulation: Taking stock and moving forward, Emotion, 13, 359–365.
Guilamo-Ramos, V. Jaccard, J. Dittus, P. & Bouris, A. M. (2006), Parental expertise, trustworthiness, and accessibility: Parent–adolescent communication and adolescent risk behavior, Journal of Marriage & Family, 68, 1229–1246.
Haeffel, G. J., & Hames, J. L. (2014), Cognitive vulnerability to depression can be contagious, Clinical Psychological Science, 2(1), 75-85.
Innamorati, M., Imperatori, C., Harnic, D., Erbuto, D., Patitucci, E., Janiri, L., & Fabbricatore, M. (2017), Emotion regulation and mentalization in people at risk for food addiction, Behavioral Medicine, 43(1), 21-30.
Kaul, K., Konantambigi, R., & Anant, S. J. (2019), Child temperament and emotion socialization by parents and its influence on emotion regulation by children, Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 15(2), 13-33.
Kim, H. S., & Kim, H. S. (2007), Development of a family dynamic environment Scale for Korean adolescents, Public Health Nursing, 24(4), 372-381.
Koerner, A. F & Schrodt, P. (2014), An Introduction to the Special Issue on Family Communication Patterns Theory, Journal of Family Communication, 14, 1–15.
Levin, K. A. Dallago, L. & Currie, C. (2012), The association between adolescent life satisfaction, family structure, family affluence and gender differences in parent–child communication, Social Indicators Research, 106, 287–305.
Marloes, P., Van Dijk, A., Branje, S., Keijsers, L., Hawk, S. T., Hale, W. W., & Meeus, W. (2014), Self-concept clarity across adolescence: Longitudinal associations with open communication with parents and internalizing symptoms, Journal of Youth and Adolescence, 43(11), 1861-1876.
McAdams, C. J., Jeon-Slaughter, H., Evans, S., Lohrenz, T., Read Montague, P., & Krawczyk, D. C. (2016), Neural differences in self-perception during illness and after weight-recovery in anorexia nervosa, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11, 1823–1831.
Neacsiu A. D., Fang C. M., Rodriguez, M., & Rosenthal M. Z. (2017), Suicidal Behavior and Problems with Emotion Regulation, Suicide and Life-Threatening Behavior, 48 (1), 52-74.
Niemiec, C. P., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2014), The antecedents and consequences of autonomous self-regulation for college: a self- determination theory perspective on socialization, Journal of Adolescence, 26, 761-775.
Nogueira, M. J., Barros, L., & Sequeira, C. (2017), Psychometric Properties of the Psychological Vulnerability Scale in Higher Education Students, Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 23(3), 215–222.
Offrey, L. D. & Rinaldi, C. M. (2014), Parent–child communication and adolescents’ problem-solving strategies in hypothetical bullying situations, International Journal of Adolescence and Youth, 1–17.
Proag, V. (2014), Assessing and measuring resilience. Procedia Economics and Finance, 18, 222-229.
Roberts, S., O'Connor, K., & Bélanger, C. (2013), Emotion regulation and other psychological models for body-focused repetitive behaviors, Clinical Psychology Review, 33(6), 745-762.
Roche, M. J., Pincus, A. L., Conroy, D. E., Hyde, A. L., & Ram, N. (2013), Pathological narcissism and interpersonal behavior in daily life, Personality Disorder, 4(4), 315-323.
Satici, S. (2016), Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope, Personality and Individual Differences, 102, 68-73.
Satici, S. A., Uysal, R., Yilmaz, M. F., & Deniz, M. E. (2015), Social safeness and psychological vulnerability in Turkish youth: The mediating role of life satisfaction, Current Psychology, 35(1), 22-28.
Satici, S., & Uysal, R. (2017), Psychological vulnerability and subjective happiness: The mediating role of hopelessness, Stress and Health, 33(2), 111-118.
Schneider, R. L., Arch, J. J., Landy, L. N., & Hankin, B. L. (2016), The longitudinal effect of emotion regulation strategies on anxiety levels in children and adolescents, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 2, 1-14.
Schulze, L., Schmahl, C., & Niedtfeld, I. (2016), Neural correlates of disturbed emotion processing in borderline personality disorder: a multimodal meta-analysis, Biological psychiatry, 79 (2), 97-106.
Sinclair, V., & Wallston, K. (1999), The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale, Cognitive Therapy and Research, 23, 119-129.
Sinclair, V., & Wallston, K. (2010), Psychological vulnerability predicts increases in depressive symptoms in individuals with rheumatoid arthritis, Nursing Research, 59, 140-146.
Soper, D.S. (2020), A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models [Software], Available from http://www.danielsoper.com/statcalc.
Westland, J.C. (2010), Lower bounds on sample size in structural equation modeling, Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.
Wieland, N., Green, S., Ellingsen, R., & Baker, B. L. (2014), Parent-child problem solving in families of children with or without intellectual disability, Journal of Intellectual Disability Research, 58(1), 17–30.
Yu, S., Clemens, R., Yang, H., Li, X., Stanton, B., Deveaux, L & Harris, C. (2006), Youth and parental perceptions of parental monitoring and parent-adolescent communication, youth depression, and youth risk behaviors. Social Behavior and Personality: an international journal, 34(10), 1297-1310.