رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

2 دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت»

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

10.30487/jcp.2023.364540.1489

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان اعم از دختر یا پسر مقطع متوسطه‌ی اول شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد. حجم نمونه، با استفاده از روش کلاین و در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، 335 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از جمع‌آوری داده‌ها تعداد نهایی نمونه به 327 نفر کاهش یافت. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از رضایت از زندگی داینر ، خطاهای شناختی لیتنبرگ و همکاران ، اهمال‌کاری تاکمن و اعتیاد به اینترنت یانگ به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص‌های میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS-23 و مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری توان پیش‌بینی رضایت از زندگی را در دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

life satisfaction based on cognitive errors with the mediating role of procrastination in students with cyberspace addiction

نویسندگان [English]

  • soma saboorirad 1
  • Mohamad Armand 2
  • Gholamreza Mohammadi Farhamand 3
1 Islamic Azad University of Qods city
2 Associate Professor of Humanities Research and Development Institute of "Samt"
3 Islamic Azad University, Quds City Branch
چکیده [English]

The present study was aimed at predicting life satisfaction based on cognitive errors with the mediating role of procrastination of students with cyberspace addiction. The statistical population of this research includes all students of the first secondary level in Tehran in the academic year of 1401-1400. The sample size, using the Klein method and taking into account the possibility of sample dropout, was considered to be 180 people who were selected using available sampling method. The main data of this research was obtained using Diener's life satisfaction, Litenberg et al.'s cognitive errors , Tuckman's procrastination and Young's Internet addiction . Descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness and kurtosis indices) and inferential statistics of Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling with LISREL software were used in data analysis. The results of the research indicated that cognitive errors with the mediating role of procrastination can predict life satisfaction in students with cyberspace addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "life satisfaction"
  • "cognitive errors"
  • "procrastination"
  • "cyberspace addiction"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1402