پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ناگویی هیجانی، تمایز‌یافتگی‌خود و خویشتن‌داری در زنان خانه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روانی اجتماعی است که با نشانه های اختلالات هیجانی و از هم گسستگی روابط اجتماعی همراه است. شیوع فزاینده آن ضرورت شناسایی علل، پیامدها و عوارض آن را نمایان کرده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ناگویی هیجانی، تمایزیافتگی خود و خویشتن‌داری در زنان خانه‌دار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیه زنان خانه‌دار شهر تهران در سال 1400 بود. تعداد 250 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت، ناگویی هیجانی، تمایزیافتگی‌خود و خویشتن‌داری پاسخ دادند. جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ناگویی هیجانی به‌طور مثبت، و تمایزیافتگی خود وکنترل خود به‌طور منفی اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی کردند . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با کاهش ناگویی هیجانی و افزایش تمایزیافتگی خود و کنترل خود در زنان خانه دار می‌توان ابتلا به اعتیاد اینترنتی را در آنها کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet addiction prediction based on alexitymia, self-differentiation and self-control in housewives

چکیده [English]

Internet addiction is a type of psychosocial disorder, which is accompanied by symptoms of emotional disorders and disintegration of social relationships. Its increasing prevalence has shown the necessity of identifying its causes, consequences and complications. Therefore, the present study was conducted with the aim of Internet addiction prediction based on alexitymia, self-differentiation and self-control in housewives. The current research was of applied type and among descriptive and correlation research. The statistical population of the current study consisted of all housewives in Tehran in 1400. 250 of them were selected by multistag cluster random sampling method . Then they responded to Internet addiction, alexitymia, differentiation and self-control questionnaires. Pearson's correlation coefficient and multiple regressions were used to analyze the data. The findings indicated alexitymia negativelty, and differentiayion of self and self-control positively predicted internet addiction . Based on this, it can be concluded that by reducing emotional alexitymia and increasing self-differentiation and self-control in housewives, it is possible to reduce internet addiction in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • alexitymia
  • self-differentiation
  • self-control
  • houshwives

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 28 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1401