ارائه الگویی از اسناد معلمان و مدیران از موفقیت و شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهشی کیفی داده بنیاد از نوع سیستماتیک، دیدگاه و تجربه عملی معلمان و مدیران این مناطق را موردبررسی قرارداد. کدهای محوری نشان داد که اسناد از موفقیت و ناکامی در مناطق محروم و پیامدها از دو الگوی متفاوت پیروی می‌کند. پدیده محوری در موفقیت تغییر و بهبودی در دانش‌آموزان و والدین مناطق محروم، و برای ناکامی، کسب امتیاز و انتقال از مناطق محروم است. عوامل علی برای موفقیت باور به نقش برنامه‌ریزی، استفاده از تجارب ناکام کننده، ضرورت ارتباط با والدین و باور به پیدا کردن راهی برای مشارکت مالی و تحصیلی والدین و میل به موفقیت شاگردان و عشق به معلمی و برای ناکامی کسب امتیاز و انتقال از مناطق محروم اسناد به کمبودها و هوش پایین شاگردان و عدم همکاری خانواده‌ها بود. عوامل زمینه‌ساز برای موفقیت، توجه به نقش والدین، همکاری اداره‌ها و نواحی و خانواده‌ها و برای ناکامی، بخشنامه‌های دستوری، سلسله‌مراتب اداری، مچ‌گیری بازرسان و راهبران آموزشی و عدم همکاری والدین بود. عوامل مداخله‌گر برای موفقیت، جو مدرسه مبتنی بر همکاری و عشق و هم‌افزایی مدیران و معلمان و برای شکست، رقابت برای معلم نمونه و انجام وظایف ظاهری و طایفه‌گرایی و جناح‌بازی بود. راهبردهای به‌کارگیری برای معلمان موفق، خلاقیت در تدوین جزوه و ابداع روش تدریس، استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ، تجربه گرفتن از ناکامی‌ها در تدریس، توجه به نقش خانواده بود و برای ناکامی، تملق، اطاعت و تدریس و کار ظاهری با محوریت کتاب و نادیده گرفتن خانواده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of teachers' and administrators' attribution

نویسندگان [English]

  • Morteza Omidian
  • Saeed Banaeezadeh
  • Akram GHasemi
Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study investigated the views and practical experience of the teachers and administrators of these areas by systematic Grounded Theory. Axial codes showed that documents of success and failure in disadvantaged areas and outcomes followed two different patterns. The central phenomenon in the success were change and improvement in students and parents, and for failure, gaining points and transferring from deprived areas. Causal factors for the success were belief in the role of planning, the use of frustrating experiences, the necessity of communication with parents and the belief in finding a way for financial and educational participation of parents, desire for the success of students, love for teachers and for the failure of obtaining points for transferring from deprived, low intelligence of the students and the lack of cooperation of the families. The underlying factors for success were paying attention to the role of parents, the cooperation of departments, districts, and families, and failure, directives, and administrative hierarchy, coercion of inspectors and educational leaders, and non-cooperation of parents. The intervening factors for success were the school atmosphere based on cooperation, love, and synergy of managers and teachers, and for failure, the competition for the exemplary teacher and the performance of apparent duties, claim, and factionalism. The strategies used for successful teachers were creativity in compiling pamphlets, in teaching, paying attention to the role of the family, and for failure, flattery, obedience, and teaching and outward work centered on books and ignoring the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attribution
  • failure
  • success
  • Grounded Theory & disadvantaged area

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1401