شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده غیرانتفاعی رفاه، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

رضایت از ازدواج، مفهومی وابسته به بستر زندگی زوجین رضایتمند جامعه و متأثر از ارزش‌های اجتماعی، فرهنگ و سایر مؤلفه‌های موجود در زندگی آنهاست. پژوهش حاضر، به شناسایی بسترهای فرهنگی-‌ اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند پرداخت. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس روش داده‌بنیاد انجام شده است. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نمونه‌گیری به صورت هدفمند از 21 نفر از زوجین رضایتمند شهر تهران در بازه زمانی 97-96 انجام شد. نتایج تحلیل کدگذاری مصاحبه‌ها منجر به شناسایی 33 کد باز، 8 کد محوری و کد انتخابی رضایت از ازدواج شد. بر اساس یافته‌ها آنچه در بسترهای فرهنگی- اجتماعی‌ به عنوان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رضایت از ازدواج استخراج شد شامل همسانی خانواده‌های اصلی، تمایل به ساده‌زیستی، بهره‌مندی از شبکه‌ حمایتی دوستان و اقوام، پرداختن به اوقات فراغت، استفاده‌ درست از فضای مجازی، استفاده از خدمات مشورتی و مشاوره‌ای، باورهای دینی و رفتارهای دینی است. وجود یافته‌های مرتبط با عوامل مذهبی، نشانگر بافت فرهنگی- اجتماعی این مطالعه است که به دلیل ریشه‌دار بودن آموزه‌های دینی و نقش عمیق آنها بر سبک زندگی افراد قابل توجه و تأمل است. بهره‌مندی از این فضائل مذهبی و سبک زندگی اسلامی که ثمره آن است موجب توانمندتر شدن زوجین و خانواده‌ها در مواجهه با چالش‌های زندگی، تعدیل تعارض‌ها و ایجاد رضایت پایدار است و در نهایت مسیر رشد و بالندگی را برای آنها فراهم می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1399