پیش بینی رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اهواز براساس خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

رضایت زناشویی در زندگی می‌تواند با رضایت کلی از زندگی رابطه داشته باشد و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی بود. طرح پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل شهر اهواز در سال 1397 بودند که حداقل مدت یک سال از ازدواج آنها می‌گذشت. نمونه پژوهش شامل 300 زن متأهل بود که براساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامه خودشفقتی نف (2011)، پرسشنامه شفقت پومیر (2011)، پرسشنامه هوش هیحانی شات (1998) و پرسشنامه ارزیابی رابطه (1998) استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمرات) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شد. نتایج نشان داد که بین خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی در زنان متأهل رابطه معنادار وجود دارد (001/0p=). براساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه ورود همزمان در نمونه مورد پژوهش، مجموع متغیرهای خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی 10 درصد رضایت زناشویی را تبیین نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای هوش هیجانی (272/0=) و خودشفقتی (207/0=) پیش‌بینی‌کننده رضایت زناشویی هستند. بنابراین عواملی همچون هوش هیجانی و شفقت‌مندی نسبت به خود و دیگران بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است. پیشنهاد می‌شود درمانگران و مشاوران حوزه خانواده در ارائه راهکارهای ارتقادهنده رضایت زناشویی به این عوامل توجه بیشتری مبذول نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of marital satisfaction based on self-compassion, compassion for others, and emotional intelligence among married women in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • fardin khosravi 1
  • Zabihollah Abbaspour 2
  • mansor sodani 3
1 family counselor
2 -
3 -
چکیده [English]

Marital satisfaction in life can be related to overall life satisfaction and examining the factors affecting it is very important. This study aimed to predict the marital satisfaction based on self-compassion, compassion for others, and emotional intelligence. The statistical population of the study included all married women in Ahvaz who were living in Ahvaz during the study period in 2018. The sample consisted of 300 married women selected by convenience sampling method. The research tools were Self-Compassion Scale short form, Compassion Scale, Emotional Intelligence Scale, and Relationship Assessment Scale. Statistical analysis used for this research was correlational coefficient. The data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. The results of this study indicated that self-compassion, compassion for others, and emotional intelligence had significant relationship with marital satisfaction and also the results of regression analysis showed that emotional intelligence and self-compassion were sufficient predictors for marital satisfaction. It can be concluded that factors such as emotional intelligence and compassion for oneself and others affect marital satisfaction. It is suggested that therapists and family counselors pay more attention to these factors in providing solutions to promote marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compassion
  • Compassion for Others
  • Emotional Intelligence
  • Marital Satisfaction
حاتمی، ح.، حلی، م.ب.، و اکبری، ع. (1388). بررسی تأثیر میزان دین‌داری بر رضایت از زندگی. روانشناسی نظامی، 1(1)، 13-22.
خانجانی، س.، فروغی، ع.ا.، صادقی، خ.، و بحرینیان، س.ع. (1395) ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ ایرانی پرسش‌نامۀ شفقت به خود. پژوهنده (مجلۀ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(، 21(5)، 282-289.
خجسته‌مهر، ر.، کرایی، ا.، عباس‌پور، ذ.، و کوچکی، ر. (1391). نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی. مشاورۀ کاربردی، 1(2)، 51ـ 72.
دمیری، ح.، حیدریان، م.، احمدی، و.، و برهانی، ل. (1393). رابطۀ سبک‌های شخصی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی. مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(5)، 35-45.
رضایی والا، م.، و یارمحمدی واصل، م. (1399). تأثیر آموزش مبتنی‌بر شفقت به خود بر صمیمیت زناشویی و خرسندی زناشویی در زنان متأهل. پژوهش های نوین روان‌شناختی، 15(60)، 101-114.
محمدی شیخ شبانی، س. س. (1396). پیش بینی سازگاری و ناسازگاری زناشویی براساس خودشفقتی، دگرشفقتی، قدردانی زناشویی و ادراک فروتنی در زنان متأهل شهر اهواز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدی، د.، و غرایی، ب. (1386). ارتباط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش‌آموزان. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 14(4)، 289-299.
 
Agha Mohammad, H. P., Mokhtaree, M. R., Sayadi, A. R., Nazer, M., & Mosavi, S. A. (2012). Study of emotional intelligence and marital satisfaction in academic members of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Psychology Psychotherapy2(106), 2161-0487.
Aldous, J. (1996). Family careers. Sage.
Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2011). Self-compassion and relationship maintenance: The moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 853-873.
Batool, S. S., & Khalid, R. (2009). Role of emotional intelligence in marital relationship. Pakistan Journal of Psychological Research, 24(1/2), 43.
Breines, J. G., & Chen, S. (2013). Activating the inner caregiver: The role of support-giving schemas in increasing state self-compassion. Journal of Experimental Social Psychology49(1), 58-64.
Doohan, E. A. M., & Manusov, V. (2004). The communication of compliments in romantic relationships: An investigation of relational satisfaction and sex differences and similarities in compliment behavior. Western Journal of Communication (includes Communication Reports)68(2), 170-194.
Fahimdanesha, F., Noferestib, A., & Tavakol, K. (2020). Self-Compassion and Forgiveness: Major Predictors of Marital Satisfaction in Young Couples. American Journal of Family Therapy48(2),1-14
Feher, A., (2016). The Influence of self -compassion, Compassion for Others, and Emotional Intelligence on Coflict Resolution Strategies. A thesis submitted in partial fulfillment of the request for the degree in master of science. University of Western Ontario.
Gharahhajlou, J. E., Mirzaian, B., & Hassanzadeh, R. (2015). The Relationship between Emotional Intelligence and Marital Satisfaction among English Teachers. Turkish Journal of Scientific Research, 2(4), 91-93.
Gordon, A. M., Impett, E. A., Kogan, A., Oveis, C., & Keltner, D. (2012). To have and to hold: Gratitude promotes relationship maintenance in intimate bonds. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 257-274.
Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (1992). Marital processes predictive of later dissolution: Behavior, physiology, and health. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 221–233.
Hajihasani, M., & Sim, T. (2018). Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth, 1-10.
Heidari, M., Shahbazi, S., Ghafourifard, M., & Sheikhi, R. A. (2017). Prediction of Marital Satisfaction Based on Emotional Intelligence in Postmenopausal Women. Journal of Menopausal Medicine23(3), 196-201.
Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The relationship assessment scale. Journal of Social and Personal Relationships15(1), 137-142.
Iveniuk, J., Waite, L. J., Laumann, E., McClintock, M. K., & Tiedt, A. D. (2014). Marital conflict in older couples: Positivity, personality, and health. Journal of Marriage and Family, 76 (1), 130-144.
Kamomoe, P. K., Ngari, S. M., Gichure, P., Ndung’u, E. M., Esiu, E. M. (2021). The effect of emotional intelligence on marital quality in Kenya: A case of the catholic archdiocese of Nairobi, Kenya. International Academic Journal of Social Sciences and Education, 2(2), 394-411.
Kurniawan, L.S. (2019). Emotional Intelligence and Marital Decision: Study on Bali Family Center Clinic, Denpasar-Bali. International Journal of Health Sciences, 3(2), 11-20.
López, A., Sanderman, R., Ranchor, A. V., & Schroevers, M. J. (2018). Compassion for others and self-compassion: Levels, correlates, and relationship with psychological well-being. Journal of Mindfulness9(1), 325-331.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits. Journal of American psychologist63(6), 503-517.
McDonald, J. E., Faytol, A. L., Grau, P. P., Olson, J. R., Goddard, H. W., & Marshall, J. P. (2020). Compassion and values influence marital quality amongst couples in three U.S. states. Journal of Couple and Family Psychology: Research and Practice, 9(2), 59–72. 
Mohammadimehr, Z., & Ayatollah K.B. (2017). The relationship between emotional intelligence, attachment styles and optimism with Martials satisfaction. Journal of Interdisciplinary Journal of Education, 1(2), 50- 58.
Mohammadimehr, Z., & Karimi, A. (2017).  The relationship between emotional intelligence, attachment styles and optimism with Martials satisfaction.  Interdisciplinary Journal of Education, 1(2), 50-58.
  Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Journal of Self and identity2(2), 85-101.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Journal of Self and identity2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2003a). The development and validation of a scale to measure selfcompassion. Journal of Self and Identity, 2, 223-250.
Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The Role of self-compassion in romantic relationships. Journal of Self and Identity, 12(1), 78–98.
Neff, K. D., & Germer, C. (2017). Self-Compassion and Psychological Wellbeing. In J. Doty (Ed.) Oxford Handbook of Compassion Science, Chap. 27. Oxford University Press.
Neff, K., & Germer, C. (2013). Being kind to yourself: The science of self-compassion. Compassion: Bridging theory and practice: A multimedia book, 291-312.
Odou, N., & Brinker, J. (2014). Exploring the relationship between rumination, self-compassion, and mood. Journal of Self and Identity13(4), 449-459.
Patient, D. L., & Skarlicki, D. P. (2010). Increasing interpersonal and informational justice when communicating negative news: The role of the manager’s empathic concern and moral development. Journal of Management36(2), 555-578.
Power, O.M. (2019). An Investigation of the Association between Adult Attachment Styles, Emotional Intelligence and Marital Satisfaction as an outcome. Undergraduate thesis, Dublin, National College of Ireland.
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Journal of Clinical Psychology & Psychotherapy18(3), 250-255.
Rawal, S. (2020). Marital satisfaction among females: Effect of anxiety on overall happiness. International Journal of Information Movement, 5, 14-19.
Sapna, S. (2016). Satisfaction Level of Worker to Welfare Law. International Journal of Science Technology and Management, 5(1), 10-22.
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167–177.
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Bobik, C., Coston, T. D., Greeson, C., Jedlicka, C., Rhodes, E., & Wendorf, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of social psychology141(4), 523-536.
Sheikh Milani, A., Hosseini, M., Matbouei, M., & Nasiri, M. (2020). Effectiveness of emotional intelligence training program on marital satisfaction, sexual quality of life, and psychological well-being of women. Journal of Education and Health Promotion, 9, 149.
Sprecher, S., & Fehr, B. (2006). Enhancement of mood and self-esteem as a result of giving and receiving compassionate love. Journal of Current Research in Social Psychology11(16), 227-242.
Stack, S., & Eshleman, J. R. (1998). Marital status and happiness: A 17-nation study. Journal of Marriage and the Family, 527-536.
Suppes, B. (2021). Using self-compassion to influence romantic relationship Satisfaction: A case study of women. Journal of Feminist Family Therapy, 33(3), 244-269.
Tandler, N., & Petersen, LE. (2020). Are self-compassionate partners less jealous? Exploring the mediation effects of anger rumination and willingness to forgive on the association between self-compassion and romantic jealousy. Journal of Current Psychology, 39, 750–760.
Xie, J., Shi, Y., & Ma, H. (2017). Relationship between similarity in work-family centrality and marital satisfaction among dual-earner couples. Journal of Personality and Individual Differences, 113, 103-108.
Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Journal of Personality and Individual Differences, 128, 75-80.
Zarch, Z. N., Marashi, S. M., & Raji, H. (2014). The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction: 10-year outcome of partners from three different economic levels. Iranian Journal of Psychiatry, 9(4), 188–196.
Zhang, J.W., Chen, S., & Tomova Shakur, T.K. (2020). From me to you: Self-compassion predicts acceptance of own and others’ imperfections. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 46(2), 228–242.