ساخت و اعتباریابی مقیاس والدگری موفّق بر اساس فرهنگ خانواده‌های ایران: پژوهشی مبتنی بر ریاضیات فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مشاوره، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس والدگری موفّق در نمونه‌هایی از خانواده‌های ایرانی، انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. تمامی خانواده‌های ساکن شهر قزوین که در زمان اجرای پژوهش دارای فرزندان 14 تا 18 سال بودند، جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند.100 والد، به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. مقیاس والدگری موفّق در سه شاخص نقش والدینی با 11 مؤلفه، شاخص زن و شوهری با سه مؤلفه و شاخص خانوادگی با سه مؤلفه ساخته شد. نتایج روایی محتوایی حاصل از بررسی نظران متخصصان با استفاده از روش لاوشه، بالاتر از 62/0 محاسبه شد که نشان دهند تأیید روایی محتوایی مقیاس مذکور است. این مقیاس در مرحله اول با 99 گویه ساخته شد که بعد از اجرای مقدماتی و سنجش روایی محتوایی، 9 گویه به دلیل نداشتن ضریب تمیز بالاتر از 30/0 حذف شدند. بعد از حذف گویه‌های مذکور پایایی به روش آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که پایایی هر مؤلفه نیز بالاتر از 70/0 و برای کل مقیاس 93/0 است که نشان دهنده تأیید پایایی مقیاس والدگری موفق است. در مرحله بعد تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. بارهای عاملی فازی بدست آمده برای گویه‌های مقیاس طراحی شده‌ نشان داد که همه‌ی گویه‌ها، به غیر از گویه‌ی 38 توانایی سنجش والدگری موفّق را دارند. به این ترتیب مقیاس والدگری موفّق با 89 گویه ابزاری قوی برای سنجش والدگری موفّق در خانواده‌های ایرانی است. مشاوران و روان شناسان خانواده می‌توانند از مقیاس والدگری موفق برخاسته از پژوهش حاضر می‌توانند در سنجش والدگری موفق والدین در خانواده‌های ایرانی استفاده نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validation of a successful parenting scale based on Iranian family culture: A research based on fuzzy mathematics

نویسنده [English]

  • Masoud Asadi
Assistant Professor in Guidance and Counseling Department of Counseling and psychology, Arak university http://rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=15610
چکیده [English]

The aim of this study was to construct and validate a successful parenting scale in samples of Iranian families. The research method was correlation. All families living in Qazvin who had children aged 14 to 18 years at the time of the study, formed the statistical population of the present study. Random clustering method was used to select the sample. 640 samples were initially studied and using fuzzy analysis method, finally 100 samples were included in the study. Successful parenting scale in three indicators of parenting role with 11 component ;couple index was constructed with three components, and the family index was constructed with three components. The content validity results obtained from the review of experts using the method of Lawshe, were calculated above 0.62 to show that the content validity of the scale is confirmed. In the first stage, this scale was made with 99 items, which after preliminary implementation and content validity assessment, 9 items, due to not having a clean coefficient higher than 0.30 were removed. After deleting the mentioned items, the reliability by Cronbach's alpha method indicated that the reliability of each component is higher than 0.70 and for the whole scale 0.93, which indicates the confirmation of the reliability of the successful parenting scale. In the next step, exploratory factor analysis was performed. The fuzzy factor loads obtained for the scale items designed showed that all items except item 38 were capable of measuring successful parenting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Parenting
  • Iranian Families
  • Fuzzy Factor Analysis
  • adolescence
اسدی، م. (1394). طراحی و اعتباریابی الگوی والدگری موفّق در نمونه‌هایی از خانواده‌های ایرانی: پژوهشی ترکیبی مبتنی بر منطق فازی. رساله دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی.
حسینی کلائی، س. س.، و اسدی، م. (1399). اثر بخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 11(43)، 120-89.
سامانی، س.، خیّر، م.، و صداقت، ز. (1389). سبک‌های والدگری در گونه‌های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده. فصلنامه خانواده پژوهشی، 6 (22)، 174-166.
کلاین، پ. (1394). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدر السادات و اصغر مینایی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
نیکبخت، ر.، و حقایق، س. ع. (1398). نقش رابطة استرس والدگری و داغ اجتماعی با تعامل‌های والد ‏ـ‏ فرزند در مادران کودکان مبتلا به اُتیسم. روانشناسی فرهنگی، 3(2)، 138-124.
مهرعلیان، پ .(1397). تنوع قومی در استان قزوین. طرح پژوهشی استانداری قزوین.دسترسی از آدرس https://ostan-qz.ir/content/ostan/special_reports/46256  
نیلی احمدآبادی، ز.، باقری، ف.، و سلیمی بجستانی، ح. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تأکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(39)، 122-99.
Alizadeh, H., Applequist, K. F., & Coolidge, F. (2007). Parental self-confidence, parenting styles, and corporal punishment in families of ADHD children in Iran. Child Abuse &Neglect, 31, 567-572
Baumrind, D. (1978). Parental Disciplinary Patterns and Social Competence in Children. Youth & Society9(3), 239–267.
Capuzzi, D., & Stauffer, M. D. (Eds.). (2021). Foundations of couples, marriage, and family counseling. John Wiley & Sons.‏
Duell, N., & Steinberg, L. (2019). Positive risk taking in adolescence. Child development perspectives13(1), 48-52.
Elgar. F. J., Waschbusch, D. A., & Dadds, M. R. (2007). Development and validation of a short form of the Alabama parenting questionnaire. Journal of Child and Family Studies, 16, 243–259.
Essau. C. A., Sasagawa, S., & Frick, P. J. (2006). Psychometric properties of the Alabama parenting questionnaire. Journal of child and family studies, 15, 597-616.
Greene, M. E., & Patton, G. (2020). Adolescence and gender equality in health. Journal of Adolescent Health66(1), S1-S2.
Grolnick, W. S. (2003). The psychology of parental control: How well-meant parenting backfires. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, N J: Prentice Hall.
Kerig, P. K., Schulz, M. S., & Hauser, S. T. (2011). Adolescence and beyond: Family processes and development. Oxford University Press..
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel psychology, 28, 563-575.
McFerran, K. (2019). Handbook of Music, Adolescents, and Wellbeing. Oxford University Press, USA.
Minuchin, S., Reiter, M. D., & Borda, C. (2021). The craft of family therapy: Challenging certainties. Routledge.‏
Nachoum, R., Moed, A., Madjar, N., & Kanat-Maymon, Y. (2021). Prenatal childbearing motivations, parenting styles, and child adjustment: A longitudinal study. Journal of Family Psychology.‏
Patel. V., Flisher. A., & Hetric. S, P. M. (2007). Mental health of young people: a global publichealth challenge. Lancet 369,1302-13.
Starczewski, J. T. (2013). Advanced concepts in fuzzy logic and systems with membership uncertainty. Springer, Heidelberg.