تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر در مدیریت بی‌خوابی و اثربخشیِ درمان شناختی - رفتاری بی‌خوابی بر مبنای فرهنگ ایرانی است. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی اجرا شد. در بخش کیفی ابتدا از 19 شرکت‌کنندة بزرگ­سال دارای تجربة غیر بالینی بی‌خوابی مصاحبة کیفی به­عمل آمد. سپس با 7 درمان‌گر دارای تجربة اجرای درمان استاندارد شناختی - رفتاری بی‌خوابی مصاحبه شد و از 5 مراجعِ این درمان نیز مصاحبه به­عمل آمد. متن تمامی مصاحبه‌ها را دو نفر به­صورت جداگانه کدگذاری کردند و در پنج جلسه بین کدگذاران توافق ایجاد شد. سپس نتایج کدگذاری‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شد و در بخش کمّی درمان انطباق‌یافته روی 10 مراجع دارای بی‌خوابی اجرا شد. به­منظور انطباق فرهنگی این درمان با بافتار اجتماعی - فرهنگی ایران، پنج انطباق در درمان انجام شد: مدت درمان کوتاه شد، اعضای خانواده در فرایند درمان مشارکت داده شدند، از اصول مصاحبة انگیزشی استفاده شد، مؤلفه‌های آموزشی متناسب با فرهنگ به درمان افزوده شد، و برخی مفهوم‌سازی‌های مذهبی در آن گنجانده شد. در بخش کمّی، اثربخشی این درمان در 6 شاخص خواب (ارزش پی = کوچک‌تر از 001/0، مجذور اتا = بین 50/0 تا 80/0) و همچنین در شاخص شدت بی‌خوابی (ارزش پی = کوچک‌تر از 001/0، مجذور اتا= 56/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این مطالعه، عوامل فرهنگی - اجتماعی مرتبط با تجربة بی‌خوابی (موانع کمک‌طلبی، راهبردهای رفتاری مورد استفاده، باورهای ناکارآمد رایج درمورد خواب و درمان‌های ترجیحی بی‌خوابی) در جامعة ایران را نشان می‌دهد و از اجرای درمان­شناختی رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایران حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Culturally Adapted Cognitive-Behavior Therapy for Insomnia in Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Mazandarani 1
  • Maria E Aguilar-Vafaie 2
  • Maryam Esmaeilinasab 3
1 Department of Psychology, The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the socio-cultural factors affecting insomnia management and the effectiveness of a cognitive-behavioral therapy for Insomnia  (CBT-I) based on Iranian culture. This research was conducted in two parts: Qualitative and quantitative. The first part examines the socio-cultural factors affecting management and treatment of insomnia. In the qualitative part, qualitative interviews were conducted first with 19 adult participants with non-clinical insomnia experiences. Then, 7 therapists experienced in CBT-I standard treatment were interviewed and 5 clients of this treatment were interviewed as well. The transcripts of all the interviews were coded by two coders, and an agreement was reached between them in five sessions. In order to culturally adapt this treatment to the socio-cultural context of Iran, five adaptations were made in the treatment: The duration of treatment was shortened; family members were involved in the treatment process; the principles of motivational interviewing were used; educational components appropriate to Iranian culture, and religious conceptualizations were included in the  treatment. In the quantitative part, the effectiveness of this treatment was confirmed in 6 sleep indices (p < /em> < .001, η2= .50 to .80) and also in insomnia severity index (p < /em> < .001, η2= 0.56).  The results of this study show socio-cultural factors related to the experience of insomnia in Iran (including barriers to help-seeking, commonly used behavioral strategies, common dysfunctional beliefs about sleep, and insomnia treatments preferences).

کلیدواژه‌ها [English]

  • insomnia
  • cultural adaptation
  • cognitive-behavioral therapy
  • thematic analysis
اسحقی گرجی، م.، کسایی، ع.، و محسن‌زاده، ف. (1398) راهبردهای سازش با بازنشستگی: یک مطالعة پدیدارشناختی. روان­شناسی فرهنگی، 3 (1)، 147ـ174.
اسماعیلی، م.، بصیری، ن.، و شکیبایی، ف. (1394). بررسی تأثیر رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب در کیفیت خواب و شدت بی­خوابی بیماران مبتلا به اختلال بی­خوابی. تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 410ـ419.
امین­نیا، ن.، آقایی، ا.، مولوی، ح.، و نجفی، م. ر. (1390). تأثیر درمان شناختی گروهی بر نشانه­های بی‌خوابی در زنان مبتلا به بی­خوابی مزمن. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 12 (4)، 13ـ19.
خزایی، ح.، و رضایی، ل. (1394). تبیین پیامدهای بی­خوابی مزمن: یک مطالعة کیفی. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20 (4)، 112ـ124.
صمصام‌شریعت، م. ر.، نشاط­دوست، ح. ط.، کلانتری، م.، و عریضی سامانی، ح. ر. (1396). درمان بومی اختلالات افسردگی. روان­شناسی فرهنگی، 1 (1)، 52 ـ84.
مازندرانی، ا. ا. (1396). تدوین و اثربخشی درمان ‌شناختی - رفتاری بی‌خوابی مبتنی بر انطباق فرهنگی در ایران. پایان‌نامة دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
متقی، ر.، کامکار، ع.، ماردپور، ع. (1395). اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به بی­خوابی. سالمند، 11 (2)، 243ـ234.
نظری، ع. م.، نیکوسیر جهرمی، م.، امینی­منش، س.، و طاهری، م. (1392). اثربخشی گروه­درمانی‌شناختی - رفتاری بی­خوابی بر کاهش نشانگان بی­خوابی زندانیان مرد. تحقیقات علوم رفتاری، 11 (2)، 139ـ146.
 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Bastien, C. H., Vallieres, A., & Morin, C. M. (2001). Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research.Sleep medicine, 2(4), 297-307.
Bernal, G., & Scharrón-del-Río, M. R. (2001). Are empirically supported treatments valid for ethnic minorities? toward an alternative approach for treatment research. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 7(4), 328.
Bierbrauer, G., Meyer, H., & Wolfradt, U. (1994). Measurement of normative and evaluative aspects in individualistic and collectivistic orientations. In U. Kim, H. Triandis, C. Kagitcibasi, S-C. Choi, & G. Yoon (Eds.). Individualism and collectivism: Theory, method and applications (pp. 189-199). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Blom, K., Tillgren, H. T., Wiklund, T., Danlycke, E., Forssen, M., Söderström, A., ... & Andersson, G. (2015). Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: a randomized controlled non-inferiority trial. Behaviour research and therapy, 70, 47-55.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners. Sage.
Brunt, L., & Steger, B. (Eds.) (2004). Night-time and sleep in Asia and the west: exploring the dark side of life. Routledge.
Buysse, D. J., Ancoli-Israel, S., Edinger, J. D., Lichstein, K. L., & Morin, C. M. (2006). Recommendations for a standard research assessment of insomnia. Sleep, 29(9), 1155-1173.
Buysse, D. J., Germain, A., Moul, D. E., Franzen, P. L., Brar, L. K., Fletcher, M. E., ... & Monk, T. H. (2011). Efficacy of brief behavioral treatment for chronic insomnia in older adults. Archives of internal medicine, 171(10), 887-895.
Cain, N. (2012). Ready, willing, and able? Sleep hygiene education, motivational interviewing and cognitive behavior therapy for insomnia in an Australian high school setting. Education and Health, 30(3), 60-63.
Cain, N., Gradisar, M., & Moseley, L. (2011). A motivational school-based intervention for adolescent sleep problems. Sleep medicine, 12(3), 246-251.
Cheung, J. M., Bartlett, D. J., Armour, C. L., Glozier, N., & Saini, B. (2014). Insomnia patients’ help-seeking experiences. Behavioral sleep medicine, 12(2), 106-122.
Chu, J., Leino, A., Pflum, S., & Sue, S. (2016). A model for the theoretical basis of cultural competency to guide psychotherapy. Professional Psychology: Research and Practice, 47(1), 18.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Sage Publication.
Dyas, J. V., Apekey, T. A., Tilling, M., Ørner, R., Middleton, H., & Siriwardena, A. N. (2010). Patients’ and clinicians’ experiences of consultations in primary care for sleep problems and insomnia: a focus group study. British Journal of General Practice, 60(574), e180-e200.
Edinger, J. D., & Means, M. K. (2005). Overview of insomnia: definitions, epidemiology, differential diagnosis, and assessment. Principles and practice of sleep medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 702-13.
Edinger, J. D., & Sampson, W. S. (2003). A primary care “friendly” cognitive behavioral insomnia therapy. Sleep, 26(2), 177-182.
Ellis, J. G., Deary, V., & Troxel, W. M. (2015). The role of perceived partner alliance on the efficacy of CBT-I: preliminary findings from the Partner Alliance in Insomnia Research Study (PAIRS). Behavioral sleep medicine, 13(1), 64-72.
Espie, C. A. (2009). “Stepped care”: a health technology solution for delivering cognitive behavioral therapy as a first line insomnia treatment. Sleep, 32(12), 1549-1558.
Flaskerud, J. H. (2015). The Cultures of Sleep. Issues in mental health nursing, 36(12), 1013-1016.
Fuligni, A. J., & Hardway, C. (2006). Daily Variation in Adolescents’ Sleep, Activities, and Psychological Well‐Being. Journal of Research on Adolescence,16(3), 353-378
Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. The Qualitative Report, 20(9), 1408.
Gagnon, C., Bélanger, L., Ivers, H., & Morin, C. M. (2013). Validation of the Insomnia Severity Index in primary care. The Journal of the American Board of Family Medicine, 26(6), 701-710.
Green, E. C., & Murphy, E. (2014). Health belief model. in The Wiley Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society. 755-769.
Hagger, M. S., & Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations. Psychology and health, 18(2), 141-184.
Hays , P. A. (2009) . Integrating evidence-based practice, cognitive – behavior therapy, and multicultural therapy: Ten steps for culturally competent practice. Professional Psychology: Research and Practice, 40 (4) , 354-360.
Hodge, D. R., & Nadir, A. (2008). Moving toward culturally competent practice with Muslims: Modifying cognitive therapy with Islamic tenets. Social Work, 53(1), 31-41.
Houghton C., Casey D., Shaw D., & Murphy, K. (2013) Rigour in qualitative case-study research. Nurse Researcher, 20(4), 12-17.
Hwang, W. C., Myers, H. F., Abe-Kim, J., & Ting, J. Y. (2008). A conceptual paradigm for understanding culture’s impact on mental health: The cultural influences on mental health (CIMH) model. Clinical Psychology Review, 28(2), 211-227.
Jalal, B., Samir, S. W., & Hinton, D. E. (2017). Adaptation of CBT for traumatized Egyptians: examples from Culturally Adapted CBT (CA-CBT). Cognitive and Behavioral Practice, 24(1), 58-71.
Jalali, B. (2005). Iranian families. Ethnicity and family therapy, 3, 451-467.
Kheirabadi, G. R., Rafizadeh, M., Omranifard, V., Yari, A., Maracy, M. R., Mehrabi, T., & Sadri, S. (2014). Effects of needs-assessment–based psycho-education of schizophrenic patients’ families on the severity of symptoms and relapse rate of patients. Iranian journal of nursing and midwifery research, 19(6), 558.
Kyle, S. D., Morgan, K., Spiegelhalder, K., & Espie, C. A. (2011). No pain, no gain: an exploratory within-subjects mixed-methods evaluation of the patient experience of sleep restriction therapy (SRT) for insomnia. Sleep medicine, 12(8), 735-747.
Lau, A. S. (2006). Making the case for selective and directed cultural adaptations of evidence‐based treatments: examples from parent training. Clinical psychology: Science and practice, 13(4), 295-310.
Laungani, P . (2004) . Asian Perspectives in Counselling and Psychotherapy. New York: Psychology Press.
Marino, C. (2009). Motivational interviewing in insomnia treatment: a randomized control pilot study. Palo Alto University.
Mastin, L. (2013). Sleep anthropology: sleep in different cultures. Retrieved from http://www.howsleepworks.com/anthropology cultures.html . Accessed 1October 2017.
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2012). Motivational interviewing: Helping people change. Guilford press.
Morin, C. M. (1993). Treatment manuals for practitioners. Insomnia: Psychological assessment and management. New York: Guilford Press.
Morin, C. M., Colecchi, C., Stone, J., Sood, R., & Brink, D. (1999). Behavioral and pharmacological therapies for late-life insomnia: a randomized controlled trial. Jama, 281(11), 991-999.
Morin, C. M., & Espie, C. A. (2003). Insomnia: A Clinical guide to assessment and treatment. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Morin, C. M., LeBlanc, M., Daley, M., Gregoire, J. P., & Merette, C. (2006). Epidemiology of insomnia: prevalence, self-help treatments, consultations, and determinants of help-seeking behaviors. Sleep medicine, 7(2), 123-130.
Naeem, F., Phiri, P., Munshi, T., Rathod, S., Ayub. M., Gobbi, M., & Kingdon, D. (2015). Using cognitive behavioral therapy with South Asian Muslims: Findings from the culturally sensitive CBT project. International review of psychiatry, 27 (3), 233-246.
Nassehi-Behnam, V. (1985). Change and the Iranian family. Current anthropology, 26(5), 557-562.
Natale, V., Léger, D., Bayon, V., Erbacci, A., Tonetti, L., Fabbri, M., & Martoni, M. (2015). The consensus sleep diary: quantitative criteria for primary insomnia diagnosis. Psychosomatic medicine, 77(4), 413-441.
Pearce, M. J., Koenig, H. G., Robins, C. J., Nelson, B., Shaw, S. F., Cohen, H. J., & King, M. B. (2015). Religiously integrated cognitive behavioral therapy: A new method of treatment for major depression in patients with chronic medical illness. Psychotherapy, 52(1), 56.
Resnicow, K., Baranowski, T., Ahluwalia, J. S., & Braithwaite, R. L. (1999). Cultural sensitivity in public health: defined and demystified. Ethnicity & disease, 9(1), 10-21.
Rezaie, L., Khazaie, H., & Yazdani, F. (2016). Exploration of the experience of living with chronic insomnia: A qualitative study. Sleep Science, 9(3), 179-185.
Riemann, D., & Perlis, M. L. (2009). The treatments of chronic insomnia: a review of benzodiazepine receptor agonists and psychological and behavioral therapies. Sleep medicine reviews, 13(3), 205-214.
Rogojanski, J., Carney, C. E., & Monson, C. M. (2013). Interpersonal factors in insomnia: A model for integrating bed partners into cognitive behavioral therapy for insomnia. Sleep Medicine Reviews, 17(1), 55-64.
Rosenblatt, P. C. (2006). Two in a bed: The social system of couple bed sharing. SUNY Press
Sadeghniiat-Haghighi, K., Montazeri, A., Khajeh-Mehrizi, A., Nedjat, S., & Aminian, O. (2014). The Insomnia Severity Index: cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of a Persian version. Quality of Life Research, 23(2), 533-537.
Schutte-Rodin, S., Broch, L., Buysse, D., Dorsey, C., & Sateia, M. (2008). Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. Journal of Clinical Sleep Medicine, 4(5), 487-504.
Short, M. A., Gradisar, M., Lack, L. C., Wright, H., & Carskadon, M. A. (2012). The discrepancy between actigraphic and sleep diary measures of sleep in adolescents. Sleep Medicine, 13(4), 378-384.
Smith, M. T., & Wegener, S. T. (2003). Measures of sleep: the insomnia severity index, medical outcomes study (MOS) sleep scale, Pittsburgh sleep diary (PSD), and Pittsburgh sleep quality index (PSQI). Arthritis Care & Research, 49(S5), 184-196.
Swift, N., Stewart, R., Andiappan, M., Smith, A., Espie, C. A., & Brown, J. S. (2012). The effectiveness of community day‐long CBT‐I workshops for participants with insomnia symptoms: a randomised controlled trial. Journal of sleep research, 21(3), 270-280.
Stinson, K., Tang, N. K. Y., & Harvey, A. G. (2006). Barriers to treatment seeking in primary insomnia in the United Kingdom: a cross-sectional perspective. Sleep, 29(12), 1643-1646.
Trauer, J. M., Qian, M. Y., Doyle, J. S., Rajaratnam, S. M., & Cunnington, D. (2015). Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine, 163(3), 191-204.
Tremaine, R. B., Dorrian, J., & Blunden, S. (2010). Measuring sleep habits using the Sleep Timing Questionnaire: A validation study for school‐age children. Sleep and Biological Rhythms, 8(3), 194-202.
Umberson, D. (1992). Gender, marital status and the social control of health behavior. Social science & medicine, 34(8), 907-917.
Vincent, N., Lewycky, S., & Finnegan, H. (2008). Barriers to engagement in sleep restriction and stimulus control in chronic insomnia. Journal of consulting and clinical psychology, 76(5), 820.
Vincent, N., & Lionberg, C. (2001). Treatment preference and patient satisfaction in chronic insomnia. Sleep, 24(4), 411-417.
Wang, W., Li, G., Zhou, X., & Liu, X. (2015). Thoughts on localization of insomnia treatment and innovative techniques in China. Sleep Medicine, 16, S53.
Warren, J. (2008, February 19). How to sleep like a hunter-gatherer. Discover: Science for the Curious. Retrieved from http://discovermagazine.com/2007/dec/sleepinglike-a-hunter-gatherer
Yamamoto, M., Sasaki, N., Somemura, H., Nakamura, S., Kaneita, Y., Uchiyama, M., & Tanaka, K. (2016). Efficacy of sleep education program based on principles of cognitive behavioral therapy to alleviate workers’ distress. Sleep and Biological Rhythms, 14(2), 211-219
Yazdi, Z., Sadeghniiat-Haghighi, K., Zohal, M. A., & Elmizadeh, K. (2012). Validity and reliability of the Iranian version of the Insomnia Severity Index. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 19(4), 31
Yung, K. P., Chung, K. F., Ho, F. Y. Y., Yeung, W. F., & Ng, T. H. Y. (2015). The experience of chronic insomnia in Chinese adults: a study using focus groups and insomnia experience diaries. Behavioral sleep medicine, 14(4), 406-428