تجارب زندگی دختران مجرد و غیرشاغلِ سی تا چهل ‏سالۀ شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تجارب زندگی دختران غیر شاغل 30 تا 40 سال مجرد شهر تهران پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی و از نوع پدیدارشناختی توصیفی صورت گرفته است. جامعۀ پژوهش دختران مجرد غیر شاغل 30 تا 40 سال شهر تهران بودند که از میان آن‌ها نمونه­ای شامل 17 دختر به­صورت نمونه­گیری مبتنی بر هدف در سال 1396 انتخاب شدند. روش جمع­آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوای هفت­مرحله­ای کلایزی استفاده شد. مضامین استخراج‌شده از مصاحبه­ها نشان داد کهفشارهای منفی و مثبت ناشی از تجرد در ابعاد فردی، خانودگی و اجتماعی را می­توان تقسیم­بندی کرد. طبق نتایج این پژوهش، تأخیر در ازدواج دختران بالای 30 سال باعث تجربه کردن استرس‌های گوناگونی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود که ممکن است سلامت روانی فرد را با خطراتی مواجه سازد. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن است که متأسفانه افسردگی و اضطراب یکی از پیامدهای تجرد بالای 30 سال در دختران است که بیکاری و نگاه منفی جامعه و اطرافیان به آن دامن زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life Experiences of Single and Unemployed 30-40 year-old Girls in Tehran city

نویسندگان [English]

  • anahita khodabakhshi-koolaee
  • Zahra pishbahar
Psychology and Education Sciences Department, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper has studied the life experiences of unemployed girls aged 30-40 single in Tehran. This research has been done with qualitative method and descriptive phenomenological type. A sample of 17 girls were selected as target sampling in 1396 AH. The data collection method was a semi-structured interview. To analyze the information, the Colaizzi’s seven-step content analysis method was used. The main contents extracted from the interviews showed that negative and positive pressures caused by celibacy can be divided into individual, family and social dimensions. According to the results of this study, delays in the marriage of girls over 30 years old cause various stresses at the individual, family and social levels, which may endanger a person’s mental health. Another finding of study found that depression and anxiety were one of the consequences of celibacy in girls over the age of 30, which was fueled by unemployment and the negative attitudes of society and those around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Experiences
  • Unemployed Girls
  • Single Girls
  • Phenomeno-logical Study
آزادارمکی، ت.، و شریفی ساعی، م.ح.، ایثاری، م.، و طالبی، س. (1390). سنخ­شناسی الگوهای روابط جنسی پیش ازدواج در ایران. جامعه­پژوهی فرهنگی، 2(2)، 1ـ34.
حسینی، س.ح.، و ایزدی، ز. (1395). پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ زنان مجرد بالای 35 سال. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 14، 41ـ72.
خدابخشی کولایی، آ.، فلسفی­نژاد، م.، و عموقلی میرآخوری، ز. (1399). ازدواج و انتخاب همسر در دختران کم­بینا و نابینا: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. پژوهش توا­ن­بخشی در پرستاری، ۶(۳)،۵۰-۵۸.
رازقی نصرآباد، ب. ح.، و رحیمی، ع. (1393). بررسی تحول امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از جداول خالص زناشویی: دورۀ 1385 تا 1390. نامۀ انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 18، 96ـ119.
سطوت، ا.، خدابخشی کولایی، آ.، فلسفی­نژاد، م.، و ثناگو، ا. (1397). شناسایی چالش­های ازدواج معلولان جسمی - حرکتی شهر تهران: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. پژوهش توان­بخشی در پرستاری، ۵(۲)، ۵۵ـ۶۲.
طیبی­نیا، م. (1393). میزان تمایل جوانان به ازدواج و شناسایی مشکلات و موانع آن. جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 16، 63 ـ86.
فخرایی، س.، و پورتقی، م. (1394). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با ازدواج دیررس جوانان ازدواج‌کردۀ بالای 30 سال شهر بناب. مطالعات جامعه‌شناسی، 27، 63-80.
فرضی­زاده، ز. (1393). طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد. توسعۀ محلی (روستایی - شهری)، 6، 123ـ146.
فولادی، م. (1393). تحلیل جامعه‌شناختی افزایش سن ازدواج با تأکید بر عوامل فرهنگی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 5، 77ـ104.
قانع عزآبادی، ف.، قاسمی، و.، و کیانپور، م. (1394). نگرش اجتماعی نسبت­به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد). پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 7، 99ـ127.
کاوه فیروز، ز.، کاظمی­پور، ش.، و رنجبر، م. (1393). تعیین‌کننده‌های اجتماعی - جمعیتی افزایش سن ازدواج (دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران). زن در توسعه و سیاست، 12، 449ـ468.
کریمیان، ن.، و زارعی، ا. (1395). بررسی کیفی وضعیت زنان دارای رابطۀ هم‌خانگی با جنس مخالف. زن و جامعه، 7، 39ـ67.
محبی، س. ف.، سیاح، م.، و سادات حسینی، ش. (1395). دلالت‌های معنایی تأخیر در ازدواج دختران دانشجو. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 19، 252ـ274.
محمودیان، ح. (1382). سن ازدواج در حال افزایش، بررسی عوامل پشتیبان. علوم اجتماعی، 11، 27ـ54.
معمار، ث.، و یزدخواستی، ب. (1394). تجارب زیستۀ دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد. مسائل اجتماعی ایران، 2، 149ـ161.
موحد، م. (1385). بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بین شخصی دو جنس پیش ازدواج. مطالعات زنان، 1، 67ـ99.
 
Dales, L. (2014). Ohitorisama, singlehood and agency in Japan. Asian Studies Review, 38(2), 224-242.
Darrington, J., Piercy, K. W., & Niehuis, S. (2005). The social and cultural construction of singlehood among young, single Mormons. The Qualitative Report, 10(4), 639-661.
Ibrahim, R., & Hassan, Z. (2009). Understanding singlehood from the experiences of never-married Malay Muslim women in Malaysia: Some preliminary findings. European Journal of Social Sciences, 8(3), 395-405.
Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. Gender & Development, 11(2), 9-19.
Jones, G. (2017). Changing Marriage Patterns in Asia. In Rputledge handbook of Asian demography (pp. 351-369), Rputledge
Lahad, K. (2012). Singlehood, waiting, and the sociology of time. Sociological Forum (Vol. 27, No. 1, pp. 163-186). Blackwell Publishing Ltd.
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi’s strategy in descriptive phenomenology: A reflection of a researcher. European Scientific Journal, 8(27), 31-43.
Schachner, D. A., Shaver, P. R., & Gillath, O. (2008). Attachment style and long‐term singlehood. Personal Relationships, 15(4), 479-491.
Saardchom, N., & Lemaire, J. (2005). Causes of increasing ages at marriage: An international regression study. Marriage & Family Review, 37(3), 73-97.
Wray, A., Ussher, J. M., & Perz, J. (2014). Constructions and experiences of sexual health among young, heterosexual, unmarried Muslim women immigrants in Australia. Culture, Health & Sexuality, 16(1), 76-89.