پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک­های هویت بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن بود. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای چهارصد نفر به­عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از فرم کوتاهِ پرسش­نامة رشد مسیر شغلی، پرسش­نامة سبک­های هویت، و پرسش­نامة بلوغ شغلی استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه­های سبک تعهد، سبک اطلاعاتی، و همچنین مؤلفۀ خودآگاهیِ هوش هیجانی به­طور مستقیم پیش‌بینی­کنندۀ بلوغ شغلی در افراد است. بر پایة این یافته‌ها می‌توان هوش هیجانی و سبک‌های هویت افراد را از همایندهای بلوغ شغلی آن‌ها دانست. پژوهش‌های آینده باید به نقش پیش‌بین یا علّی هوش، هوش هیجانی، و هویت در تعیین میزان بلوغ شغلی دانشجویانی ایرانی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of career maturity based on emotional intelligence and identity styles in a group of Iranian students

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zare Bahramabadi 1
  • Mahtab Khalili Dizaj 2
  • Mostafa Mashayekhipor 2
1 The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict Career maturity based on emotional intelligence and identity styles. The statistical population of this study included all students of Rouden Azad University. Using multi-stage clusteral sampling method, four hundred individuals were selected as sample group. The short form Emotional intelligence Questionnaire, Identity Styles Questionnaire, and Career Maturity Questionnaire were used for data collection. Data were analyzed using stepwise multiple regressions and SPSS software Were analyzed. The results showed that the components of commitment style, information style, as well as self-awareness of emotional intelligence directly predicted Career maturity in individuals. Based on these findings, one can identify emotional intelligence and identity styles of individuals with their Career maturity counterparts. Future research should consider the predictive or causal role of intelligence, emotional intelligence, and identity in determining the career maturity of Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Maturity
  • Identity Styles
  • Emotional Intelligence
آقابابائی، ن.، طلائی پاشیری، ا. ر.، و کوانتس، ک. ت. (1396). بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی. روان‌شناسی فرهنگی، 1(2)، 1ـ22.
آقاجانی حسین­آبادی، م. ح.، فرزاد، و.، و شهرآرای، م. (1389). مطالعۀ ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامۀ سبک هویت. طب و تزکیه، 53، 9ـ19.
احدی، ح. و جمهری، ف. (1385). روان شناسی رشد. تهران: پردیس.
امین بیدختی، ع. (1389). رابطۀ بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان. رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 4(3)، 31ـ45.
برقی مقدم، ج.، مشرف جوادی، ب.، مظفری، س. ا.، و گروسی فرشی، م. ت. (1388). ارتباط سبک­های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت. فراسوی مدیریت، 11، 135ـ155.
برک، ل. (2007). روان‌شناسی رشد. ترجمة ی. سیدمحمدی (1387). تهران: ارسباران.
بنی­هاشمیان، ک. (1385). رابطۀ هوش هیجانی، سبک رهبری و کارآمدی مدیران مدارس. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی، تهران دانشگاه تربیت مدرس.
پاشاشریفی، ح.، و شریفی، ن. (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سخن.
حسن­خویی، س. (1385). رابطۀ بین هوش هیجانی و منبع مهار شغلی یا رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه الزهرا.
خاکسار، ف. (1384). رابطۀ میان هوش هیجانی با عملکرد و پیشرفت شغلی. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
د‌هشیری، غ. (1382). هنجاریابی پرسش­نامۀ بهرۀ هیجانی بار اون (EQ-I) برای ارزیابی جنبه‏های مختلف هوش د‌انشجویان د‌انشگاه‌های تهران. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد‌ روان‌شناسی، د‌انشگاه علامه طباطبائی تهران، د‌انشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی،.
رضویان شاد، م. (1384). رابطۀ هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی. پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد رشتۀ روان­شناسی عمومی، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم انسانی.
ساجدی، س.، آتش­پور، س. ح.، شیرانی، ص.، و لندران اصفهانی، س. (1386). ارتباط بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان. پژوهش­های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 12، 27ـ35.
سلیمانیان، ع.، درودی، ح.، و گل­پیچ، ز. (1392). پیش­بینی رشد شغلی براساس سبک­های هویت در دانشجویان مراکزآموزش­ عالی شهر بجنورد. پژوهش و برنامه­­ریزی در آموزش عالی، 68، 161ـ175.
صادقی، ا.، باغبان، ا.، بهرامی، ف.، احمدی، س. ا.، و مولوی، ح. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش­دانشگاهی شهر اصفهان. دستاوردهای روان‌شناختی، 4(1)، 1ـ18.
کشاورزی ارشدی، ف. (1388). تأثیر سبک هویتی و هوش هیجانی در پیش­بینی انگیزۀ پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. اندیشه و رفتار، 13، 5ـ18.
فلاحی، و.، و رستمی، ک. (1391). نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان در مدارس راهنمایی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(1)، 167ـ188.
نقی­زاده، ح.، توکلی، م.، میری، م.، و اکبرزاده، ح. (1388). بررسی رابطۀ هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان­های آموزشی وابسته با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 2 (3)، 69ـ87.
Adams, C.R. (1998). Objective measure of identity of stutus, a manual on theory and test construction. Unpublished manuscript .University of Guelph.
Amarul, W. S., Najib, A. M. & Che S., M. (2014). The relationship between emotional intelligence and interpersonal communication skills in disaster management context: A proposed framework. Social and Behavioral Sciences, 155, 110-114.
Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom 3rd edition. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development.
Antonacopoulou, E. P. & Gabriel, Y. (2001). Emotion learning and organizational Change:  Towards an integration of psychoanalytic and other perspectives. Journal of Organizational Change Management, 14 (5), 435-451.
Bakercobb, Y. (2008). An analysis of the career maturity levels of intellectually gifted adolescents. Doctoral Dissertation. University of Mississippi.
Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. In R. Bar-On, & J. D. A. Parker (eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace (pp 363-388). Francisco, CA, US: Jossey-Bass.
Bayar, N.&  Sayil, M. (2005). Risk-taking behaviors in a non-western urban adolescent sample. Journal of Adolescence, 23(3), 678-682.
Berzonsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44, 645-655.
Berzonsky, M. D. & Kuk, L. S. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39(1), 235-247.
Carr, A. (2007). Positive psychology. London: MCGrow Hill.
Creed, P., & Patton, W. (2004). Internal and external barriers, cognitive style, and the career development variables of focus and indecision. Journal of Career Development, 30, 277- 294.
De Oliveira, D. R., Griep, R. H., Portela, L. F., & Rotenberg, L. (2017). Intention to leave profession, psychosocial environment and self-rated health among registered nurses from large hospitals in Brazil: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 17(1), 21.
Erikson, E.h. (1980). Identity routh and crisis .New Yourk Norton.
Farsinejad, M. (2003). Relation of identity style, social healt and self efficacy. (Ma thesis), Tehran University.
Fuller, B., Marler, L. E., Hester, K., & Otondo, R. F. (2015). Leader reactions to follower proactive behavior: Giving credit when credit is due. Human Relations, 68(6), 879-898.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence what it can matter more than IQ. New York: Bantam Book.
Heller, T. (2008). Psychological predictors of career maturity in college student-athletes. Doctoral dissertation. Florida State University.
McGarvey, R. (1997). Final score: get more from employees by upping your EQ. Entrepreneur, 25(7), 78-81.
Moore, T. (2003). The impact of career development classes on the identity development and career self efficacy of traditional aged college students. Doctoral dissertation. Ohio State University.
Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publishers.
Petrides, K.V. & Furnham, A. (2004). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European Journal of Personality, 17, 39-57.
Salami, S. O. (2008) Gender, identity status and career maturity of adolescents. Journal of Social Sciences, 16 (1), 35-49.
Salovay, P., & Mayer, J. D. (2002). Emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of intelligence (2nd ed.). New Yourk : Cambridge University Press.
Super, D. E., Thompson, A. S., Lindeman, R. H., Jordan, J. P., & Myers, R. A. (1981). The Career Development Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Van der Heijden B. I., Peeters, M. C., Le Blanc, P. M., & Van Breukelen J. W. M. (2018). Job characteristics and experience as predictors of occupational turnover intention and occupational turnover in the European nursing sector. Journal of Vocational Behavior, 108, 108-120.
Vasantha, A. (1977) A socio-economic study of work values. Journal of Psychological Researches, 21(2), 119-121.
White, J. M., Winn, K. I., & Young, W. (1998). Predictors of attrition from an outpatient chemical dependency program. Substance Abuse, 19(2), 49-59.
Young, J., Lim, M. A., Kim, S., Young K., Eun J. K., Jong, E. L., & Yu K. K. (2010). The effects of a cognitive-behavioral therapy on career attitude maturity, decision making style, and self-esteem of nursing students in Korea. Nurse Education Today, 30(8), 731-736.