دو روایت سقراط از عشق؛ تقابل عشق زمینی و عشق الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

پاسخ این پرسش اهمیت فراوانی دارد که عشق زمینی چه ارتباطی با عشق الهی دارد؟ آیا اصلاً می‌توان به خدا عشق ورزید؟ و اگر چنین چیزی امکان‌پذیر است، با عشق بشری به بشر دیگر (عشق زمینی) چه تفاوتی دارد؟ دیدگاه صاحب‌نظران معاصر در روان‌شناسی برکدام جنبه از عشق متمرکز است؟ نگارنده مقاله ضمن بررسی نگاه برخی از صاحب‌نظران روان‌شناسی به عشق به شرح دیدگاه سقراط دربارة عشق با دو روایت به مفهوم «عشق زمینی» و «عشق الهی» می‌پردازد. تحلیل دو خطابه نشان می‌دهد، عشق در ذهنیت عمومی همان عشق زمینی است با تکیه بر این مفهوم همه یا اغلب مردم خود را بی‌نیاز از تعریف عشق می‌دانند، اما تحلیل سقراط از دو خطابه مخالف یکدیگر است در یکی غیر عاشق بر عاشق برتری داده شده و در دیگری عاشق بر غیر عاشق. عشق در یک گفتار نکوهش شده و در دیگری ستایش. از این تقابل می‌توان چنین نتیجه گرفت که در عشق زمینی شهوت و هوس‌رانی و برآوردن نیاز جسمانی است ولی در عشق خدایی شوق کشف حقیقت و رسیدن به آن است. در عشق زمینی عاشق در پی حقیقت نیست و خواهان تملک معشوق است. اما در عشق خدایی، ستایش و بندگی کردن و قربانی دادن برابر معشوق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socrates' two narratives on love; earthly love versus divine love

نویسنده [English]

  • davoud mahdavizadegan
a
چکیده [English]

The answers to these questions are very important: What is the relationship between earthly love and divine love? Is it possible to love God at all? And if it is possible, what is the difference between divine love and human love (earthly love)? Which aspect of love is focused by contemporary psychologists?  The author of this article, while examining the opinions of some psychologists on love, explains Socrates' view of love with two narratives that include the concept of "earthly love" and "divine love". The analysis of these two narratives showed that love in the public mind is the same as earthly love, so that most of the people feel no need to define love, but Socrates' analysis of these two narratives manifests a contradiction between two concepts: in one, the non-lover is preferred over the lover, and in the other, the lover is preferred over the non-lover. Love is condemned in one narrative and praised in another. From this contrast, we can conclude that in earthly love, there is lust and sensuality and fulfilling physical needs, but in divine love, there is a desire to discover and reach the truth. In earthly love, the lover does not seek the truth and wants to possess the beloved. But in divine love, there is praise and servitude and sacrifice to the beloved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socrates
  • love
  • earthly love
  • divine love
افلاطون، (1366)، دورۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، جلد4، چاپ دوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
جاسلسن، ر (2007) اروین یالوم (روان درمانگر قصه‌گو)، ترجمۀ سپیده حبیب، (۱۳۹9)، تهران، انتشارات دانژه.
شولتز، د (1989)، نظریه‌های شخصیت، ترجمة یحیی سیدمحمدی (1398)، تهران، ویرایش، چاپ چهل و سوم.
یالوم، الف. (1998)، دژخیم عشق، ترجمۀ مهشید یاسایی، ۱۳۸۸تهران، انتشارات آزمون.
هایلند، د (2008)، زیبایی شناسی افلاطون: پرسش از زیبایی، ترجمه عبدلله سالاروند، (١٣٩٥)،تهران، نقش جهان.
مزلو، آ. (1943)، انگیزش و شخصیت، ترجمة احمد رضوانی،( 1367)مشهد،آستان قدس رضوی.
فروم، اریک (1947)، انسان برای خویشتن، ترجمۀ اکبرتبریزی،چا سوم، تهران 1 کتابخانۀ بهجت، 1370.
 
Hutton.B (1998). Platonism and the English Imagination. Londont: Cambridge UP.
Brian.A.(2015).The Critique of Eros: Freud on Narcissism and the Prospects for Romantic Love, Psychodynamic Practice 21(3)
Sternberg, R. (1986). A Triangular Theory of Love, psychological Review, vol 93, April, pp. 119, 122