بررسی نگرش‌های مادران ایرانی نسبت به ابراز هیجانات منفی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران .

چکیده

در فرهنگ‌های مختلف، نگرش‌های متفاوتی در خصوص شیوه ابراز هیجانات وجود دارد. ازآنجاکه در فرهنگ ایرانی تاکنون به بررسی این نگرش‌ها پرداخته نشده است، هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش‌های مادران ایرانی نسبت به ابراز هیجانات منفی کودکان است. داده‌ها، با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی جمع‌آوری شدند. جامعه موردپژوهش، کلیه مادران دارای فرزند 6-3 ساله بودند که کودکشان، سال 1397 در خانه کودک سلاله حضوراشتند. روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند بود و پژوهشگر به مصاحبه با 10 مادر که حداقل دارای یک فرزند 3-6 ساله بودند و به مشاهده تعامل 23 مادر و کودک در همان گروه‌ سنی پرداخت. روش جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته و مشاهده بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش کلایزی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، نگرش‌های مادران، شامل نگرش‌های حمایتی، حمایتی با نگرش درونی سازی نشده خفیف و یا افراطی، نگرش مبتنی بر پذیرش مشروط به نوع هیجان و جنسیت و همچنین نگرش‌های غیر حمایتی مادران متمرکز بر نیاز خود و یا متمرکز بر نیاز کودک است. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد، نگرش‌های مادران نسبت به ابراز هیجانات منفی کودکان یک پیوستار است و تنها دو قاعده مراقبت از خود و دیگران به‌عنوان شیوه اجتماعی سازی هیجانی کودکان وجود ندارد، بلکه ممکن است این قواعد گاه به‌صورت افراطی بروز کند و درنتیجه افراط در این قاعده‌ها، مادر چنین بی اندیشد که کودک به جهت مراقبت از خود، دیگران و یا خانواده، باید از ابراز هیجانات منفی خودداری کند. با توجه به یافته‌ها می‌توان برنامه‌هایی برای آموزش فرزندپروری‌هیجانی به والدین تدوین کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian mothers' beliefs about children's negative emotional expressions

نویسندگان [English]

  • Asie Shariatmadar 1
  • Zahra Alidoosti 2
1 Assistant Professor, Department of counseling, faculty of psychology and education, University of allameh tabatabai, Tehran, Iran.
2 Student of Department of Counseling, Psychology and Educational Sciences academy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cultural diversity creates different attitudes about how emotional expressions are. Since these attitudes have not been studied in Iranian culture so far, the aim of the present study is Iranian mothers' beliefs about children's negative emotional expressions. The qualitative phenomenological approach was used to acquire data. All mothers with 3-6 children whose children attended Solaleh Kids House in 2018 were included in the study population. The researcher used an accessible and purposive sample strategy, interviewing ten women with at least one 3-6-year-old kid and seeing 23 mothers and children in the same age range interact. The semi-structured interview and observation approach was used to gather data, and Colaizzi's method analyzed the data. The findings indicated that mothers' beliefs include supporting attitudes, supportive attitudes with moderate or severe non-internalized attitudes, attitudes of acceptance based on emotion and gender, and non-supportive attitudes centered on their own or their child's needs. According to the findings, mothers' beliefs about expressing negative emotions in children seem to be a continuum, with just two principles for caring for oneself and others serving as children's emotion socialization practices. Rather than that, these restrictions may sometimes become excessive, and the mother believes that the child should abstain from negative emotional manifestations in order to protect herself, others, or family. The results indicate that it is feasible to establish programs to educate parents about emotional parenting.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian mothers' beliefs
  • negative emotional expressions
  • children
  • Culture
شاطریان، م؛ شریعتمدار، آ؛ کلانتر هرمزی، آ (1396). بررسی کیفی نقش ارتباطات قبل از ازدواج در رفتارهای کنترلگرایانه و سازگاری همسران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
نیکبخت، ر؛ حقایق، ع. (1398). «نقش رابطه والدگری و داغ اجتماعی با تعامل های والد­ فرزند در مادران کودکان مبتلا به اتیسم»، روان‌شناسی فرهنگی، 3 (2)، 138­124.
 
Bao, J., & Kato, M. (2020). Determinants of Maternal Emotion Socialization: Based on Belsky’s Process of Parenting Model. Frontiers in psychology11, 2044.
Bertie, L. A., Johnston, K., & Lill, S. (2021). Parental emotion socialisation of young children and the mediating role of emotion regulation. Australian Journal of Psychology, 1-13.
Castro, V. L., Halberstadt, A. G., Lozada, F. T., & Craig, A. B. (2015). Parents' emotion related beliefs, behaviours, and skills predict children's recognition of emotion. Infant and Child Development24(1), 1-22.
Carona, C., Moreira, H., & Fonseca, A. (2022). PARENTAL BELIEFS ABOUT THEIR CHILDREN’S EXPRESSION OF NEGATIVE EMOTIONS: REEXAMINING THE FACTORIAL STRUCTURE OF TWO MEASURES AND THEIR DISCRIMINANT VALIDITY. International Journal of Child, Youth and Family Studies13(1), 82-97.
Chen, S. H., Zhou, Q., Main, A., & Lee, E. H. (2015). Chinese American immigrant parents’ emotional expression in the family: Relations with parents’ cultural orientations. and children’s emotion-related regulation. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology21(4), 619.
Corapci, F., Aksan, N., & Yagmurlu, B. (2012). Socialization of Turkish Children's Emotions: do different emotions elicit different responses? Global Studies of Childhood2(2), 106-116.
Ford, B. Q., & Gross, J. J. (2019). Why beliefs about emotion matter: An emotion-regulation perspective. Current Directions in Psychological Science, 28, 74–81.
Gala, N. M. (2017). Emotional display rules of deaf culture: An evaluation of emotional. Expression (Doctoral dissertation, Gallaudet University).
Garrett‐Peters, P. T., Castro, V. L., & Halberstadt, A. G. (2017). Parents' beliefs about children's emotions, children's emotion understanding, and classroom adjustment in middle childhood. Social Development26(3), 575-590.
Halberstadt, A. G., Dunsmore, J. C., Bryant, A., Parker, A. E., Beale, K. S., & Thompson, J. A. (2013). Development and Validation of the Parents’ Beliefs A bout Children’s Emotions Questionnaire. Psychological Assessment, 25(4), 1195-1210.
Has, G. U. (2016). The relationship between mothers and fathers beliefs about childrens emotions and emotion socialization practices (Doctoral dissertation, İstanbul Bilgi Üniversitesi).
Hooper, E. G., Wu, Q., Ku, S., Gerhardt, M., & Feng, X. (2018). Maternal emotion socialization and child outcomes among African Americans and European Americans. Journal of Child and Family Studies27(6), 1870-1880.
Karahuta, E. L. (2014). Parents' beliefs about preschooler's emotions: the role of socialization and implications for child outcomes.
Meyer, S., Raikes, H. A., Virmani, E. A., Waters, S., & Thompson, R. A. (2014). Parent emotion representations and the socialization of emotion regulation in the family. International Journal of Behavioral Development38(2), 164-173.
Mazzone, S., & Nader-Grosbois, N. (2016). How are parental reactions to children’s emotions related to their theory of mind abilities? Psychology7(02), 166.
McKee, L. G., Parent, J., Zachary, C. R., & Forehand, R. (2018). Mindful parenting and emotion socialization practices: Concurrent and longitudinal associations. Family process57(3), 752-766.
Mink, A. J., Maddox, M. M., Pinero, A. J., & Crockett, E. E. (2022). Gender differences in the physiological effects of emotional regulation. The Journal of Social Psychology, 1-13.
Möller, C., Bull, R., & Aschersleben, G. (2022). Culture shapes preschoolers’ emotion recognition but not emotion comprehension: a cross-cultural study in Germany and Singapore. Journal of Cultural Cognitive Science, 1-17.
Morelen, D., Shaffer, A., & Suveg, C. (2016). Maternal emotion regulation: Links to emotion parenting and child emotion regulation. Journal of Family Issues37(13), 1891-1916.
Manokara, K., Fischer, A., & Sauter, D. (2022). Display rules differ between positive emotions: Not all that feels good looks good. Emotion.
Nader-Grosbois, N., Jacobs, E., & Morin, D. (2022). Mothers’ Socialization of Emotions and Socio-Emotional Competences in Children with and without Intellectual Disabilities in Belgium and Quebec. Psychology13(1), 135-176.
Negrão, J. G., Osorio, A. A. C., Siciliano, R. F., Lederman, V. R. G., Kozasa, E. H., D'Antino, M. E. F., ... & Schwartzman, J. S. (2021). The child emotion facial expression set: a database for emotion recognition in children. Frontiers in psychology12, 1352.
Raval, V. V., Raval, P. H., & Deo, N. (2014). Mothers’ socialization goals, mothers’ emotion socialization behaviors, child emotion regulation, and child socioemotional functioning in urban India.
Rao, Z., & Gibson, J. (2019). Motivations for emotional expression and emotion regulation strategies in Chinese school-aged children. Motivation and Emotion43(3), 371-386.
Saija, E., Ioverno, S., Baiocco, R., & Pallini, S. (2022). Children experiencing sadness: Coping strategies and attachment relationships. Current Psychology, 1-10.
Sun, Y., Lam, C. B., & Chung, K. K. H. (2021). Associations between maternal reactions to child negative emotions and child social competence: A longitudinal study. Journal of family psychology.
Wilson, K. R., Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2012). Tuning in to Kids: An effectiveness trial of a parenting program targeting emotion socialization of preschoolers. Journal of Family Psychology26(1), 56.
Wu, Q., Feng, X., Yan, J., Hooper, E. G., Gerhardt, M., & Ku, S. (2020). Maternal emotion coaching styles in the context of maternal depressive symptoms: Associations with preschoolers’ emotion regulation. Emotion.
Wu, Y., & Schulz, L. E. (2020). Understanding social display rules: Using one person’s emotional expressions to infer the desires of another. Child development91(5), 1786-1799.