نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری با سبک‌های عشق‌ورزی استورگ و مانیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری با سبک‌های عشق‌ورزی (استورگ و مانیا) با نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بود. روش تحلیل در این مطالعه مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام معلمان مقطع متوسطۀ دوم شهرستان رودسر در نیمۀ اول سال 1400 بودند. در این پژوهش 307 نفر به روش در‌ دسترس در یک نظرسنجی برخط مشارکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های طرح‌وارۀ یانگ ، نگرش به عشق، تاب‌آوری کانر و دیویدسون ، پذیرش و عمل نسخۀ دوم استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار‌های اس.پی.اس.اس. و ایموس نسخۀ 21 انجام شد. نتایج نشان داد که انعطاف‌‌پذیری روان‌شناختی رابطۀ بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک عشق‌ورزی استورگ را به‌صورت منفی و رابطۀ بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک عشق‌ورزی مانیا را به‌صورت مثبت و معنادار میانجی‌گری می‌کند. همچنین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی رابطۀ بین تاب‌آوری و سبک عشق‌ورزی استورگ را به‌صورت مثبت و رابطۀ بین تاب‌آوری و سبک عشق‌ورزی مانیا را به‌صورت منفی و معنادار میانجی‌گری می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of Psychological flexibility in the relationship between early maladaptive schemas and resilience with lovemaking styles (Storge and Mania)

نویسندگان [English]

  • hajar fakouri azaraki 1
  • farhad asghari 2
  • ali sayadi 2
1 guilan university
2 Assistant Professor, Department of Education Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the structural relationships between early maladaptive schemas and resilience with lovemaking styles (Storge and Mania) with the role of mediating the role of Psychological flexibility. The analysis method in this study was structural equation modeling. The study community included all Secondary school teachers in Rudsar city in the first half of 2021, that among them 307 teachers selected as samples by available sampling In order to collect data. Research questionnaires included Young Schema Questionnaire (Second Edition 2005) love Questionnaire (LAS), Connor-Davidson Resilience Questionnaire (CD-RIS) and Acceptance and Action Questionnaire, Second Edition (AAQ-II) were used. Data analysis was performed by structural equation modeling using SPSS-21 and Amos-21 software. The results showed that psychological flexibility mediates the relationship between early maladaptive schemas and Storge love style in a negative way and the relationship between early maladaptive schemas and mania lovemaking style in a positive and meaningful way. Psychological flexibility also mediates the relationship between resilience and Storge lovemaking style in a positive way and the relationship between resilience and mania lovemaking style in a negative and meaningful way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • resilience
  • lovemaking style
  • Psychological flexibility
آرین‌فر، ن.، پورشهریاری، م.، (1396). مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی براساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیۀ حوزۀ بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 8(29)، 107-134.‎
انصاری، پ.، و کرمی، ج. (1393). رابطۀ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های عشق‌ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین با کیفیت زناشویی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و تربیتی.
بختیاری، الف.، حسینی، ع.، و افشاری‌نیا، ک. (1398). مدل علی روابط فرازناشویی براساس سبک‌های دل‌بستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه: نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی و سبک‌های عشق‌ورزی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(2)، 245-258.
پورمحسنی کلوری، ف. (1395). تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 6(1)، 17-32.
رضوانیان، م. (1400). نقش و جایگاه سبک‌های عشق‌ورزی در بین زوجین. نخستین همایش ملی ایده‌های کاربردی در علوم تربیتی، روان‌شناسی و مطالعات فرهنگی، بوشهر.
رضوی، الف.، و فاتحی‌زاده، م. (1389). تعیین رابطۀ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با ابعاد نگرش به نحوۀ انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 1(2)، 45ـ70.
شاهرخی آزاد، م.، عامری، ف.، و پیوسته‌گر، م. (1392). بررسی و مقایسۀ رابطۀ سبک‌های عشق‌ورزی با دل‌زدگی زناشویی و سلامت روان بین دانشجویان متأهل زن و مرد دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ دانشگاه الزهراء، علوم تربیتی و روان‌شناسی.
شریعتی منش، م.، ابراهیم‌پور، ق.، کیقبادی، ی.، و عابدینی، ج. (1398). رابطۀ سبک‌های عشق‌ورزی با سطح تاب‌آوری زوجین با تأکید بر مؤلفۀ حل مسئله مبتنی‌بر معنویت در بیانیۀ گام دوم انقلاب. همایش ملی جستارهای پژوهشی با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقلاب، گرگان.
فاضلی، م.، احتشام‌زاده، پ.، و هاشمی شیخشبانی، س. ا. (1393). اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر انعطاف‌پذیری شناختی افراد افسرده. اندیشه و رفتار، 9 (34)، 27-36.
قائدی، س. (1397). رابطۀ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری با نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد مرودشت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی.
کرمی، م.، محسن‌زاده، ف.، و زهراکار، ک. (1400). پیش‌بینی قصه‌های عشق و سبک‌های عشق‌ورزی از روی طرح‌واره های ناسازگار اولیه. خانواده و پژوهش، ۱۸(2)، 121ـ126.
کریمی اندانی، س.، علاء‌الدینی، ز.، و عظیمی‌فر، ش. (1400). پیش‌بینی انسجام خانواده براساس مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های عشق‌ورزی زوجین شهر اصفهان. همایش ملی پژوهش‌های نوین در روان‌شناسی و علوم رفتاری، خمینی‌شهر.
محمدنیا، س.، و محمدنیا، م. (۱۳۹۸). رابطۀ بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان. رویش روان‌شناسی، ۹(۴۲)، 217ـ224.
محمدی، م.، و رضائییان، م. (1398). مدل ارتباطی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (حیطۀ طرد و بریدگی) و تعارضات زناشویی با میانجی‌گری سبک‌های عشق‌ورزی. رویش روان‌شناسی، ۹(۴3)، 216ـ237.
مهین‌ترابی، س.، مظاهری، م.، صاحبی، ع.، و موسوی، و. (۱۳۹۰). تأثیر آموزش‌های شناختی ـ رفتاری بر تعدیل انتظارات غیرمنطقی، بلوغ عاطفی و نارضایتی زناشویی در زنان. علوم رفتاری، ۲ (۵)، ۱۲۷ـ۱۳۳.
نبوی حصار، ج.، عارفی، م.، و یوسفی، ن. (1393). اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبک‌های عشق‌ورزی و صمیمت در زنان. مشاورۀ کاربردی، 4(2)، 83ـ 98.
نوری، ‌ن.، و جان‌بزرگی، ‌م. (1399). رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش‌های ازدواج. علوم رفتاری، 17(5)، 225ـ234.
 
Acevedo, B. P., & Aron, A. (2009). Does a long-term relationship kill romantic love?. Review of General Psychology13(1), 59-65.
Bach, B., Lockwood, G., & Young, J. E. (2018). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas. Cognitive behaviour therapy47(4), 328-349.
Bo Bach, George Lockwood & Jeffrey E. Young (2018) A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas, Cognitive Behaviour Therapy, 47(4), 328-349.
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy42(4), 676-688.
Burchell, J. L., & Ward, J. (2011). Sex drive, attachment style, relationship status and previous infidelity as predictors of sex differences in romantic jealousy. Personality and Individual Differences, 51(5), 657-661.
Burton, N. W., Pakenham, K. I., & Brown, W. J. (2010). Feasibility and effectiveness of psychosocial resilience training: a pilot study of the READY program. Psychology, health & medicine, 15(3), 266-277.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety18(2), 76-82.
Crosby, J. M., Bates, S. C., & Twohig, M. P. (2011). Examination of the relationship between perfectionism and religiosity as mediated by psychological inflexibility. Current Psychology, 30(2), 117.
Davis, M. (2021). Lee’s Theory of Love Styles. Encyclopedia of Sex and Sexuality: Understanding Biology, Psychology, and Culture [2 volumes], 382.
Eşiyok, V. S., & Esen, B. K. (2017). The investigation of the university students according to gender and cognitive flexibility of level romantic relationship beliefs. European Journal of Education Studie, 5(2),157-169.
Fischer, T. D., Smout, M. F., & Delfabbro, P. H. (2016). The relationship between psychological flexibility, early maladaptive schemas, perceived parenting and psychopathology. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(3), 169-177.
Haglund, M. E., Nestadt, P. S., Cooper, N. S., Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2007). Psychobiological mechanisms of resilience: Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology. Development and Psychopathology, 19(3), 889-920.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2009). Acceptance and commitment therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
Karremans, J. C., Schellekens, M. P. J., & Kappen, G. (2017). Bridging the sciences of mindfulness and romantic relationships. Personality and Social Psychology Review, 21(1), 29–49.
Levin ,T., Krystyna, S., & Hee, S. (2006) . Love styles and communication in maladaptive schema on adult romantic relationships. (Doctoralof Georgia). Dissertation Abstracts International, 56(10-B), 57-91.
Lin, J., Klatt, L. I., McCracken, L. M., & Baumeister, H. (2018). Psychological flexibility mediates the effect of an online-based acceptance and commitment therapy for chronic pain: an investigation of change processes. Pain159(4), 663-672
McNulty, J. K., & Widman, L. (2013). The implications of sexual narcissism for sexual and marital satisfaction. Archives of Sexual Behavior42(6), 1021-1032.
Murrell, A. R., Jackson, R., Lester, E. G., & Hulsey, T. (2017). Psychological Flexibility and Resilience in Parentally Bereaved College.Students. OMEGA-Journal of Death and Dying.
Neto, F. (2007). Love styles: A cross-cultural study of British, Indian, and Portuguese college students. Journal of Comparative Family Studies38(2), 239-254.
Phillips, E.L. (2011). Resilience, mental flexibility and cortisol response to the Montreal Imaging Stress Task in unemployed men. Michigan: The university of Michigan.
Saariaho, A. S., Saariaho, T. H., Mattila, A. K., Karukivi, M., & Joukamaa, M. I. (2015). Alexithymia and Early Maladaptive Schemas in chronic pain patients. Scandinavian Journal of Psychology, 56(4), 428- 437.
Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2018). Resilience: The Science of Mastering Life's Greatest Challenges. Cambridge University Press.
Waugh, C. E., Thompson, R. J., & Gotlib, I. H. (2011). Flexible emotional responsiveness in trait resilience. Emotion11(5), 1059.
Yoo, G., & Joo, S. (2021). Love for a Marriage Story: The Association Between Love and Marital Satisfaction in Middle Adulthood. Journal of Child and Family Studies, 46(4), 448- 457.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. New York: Guilford, 254.